Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp 

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. Komende tijd wordt in de Achterhoek alles op alles gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken.

Op deze webpagina...

Deze pagina is dé plek voor het actuele nieuws over het traject naar de Inkoop 2022 (de nieuwe Jeugdhulp-contracten in het bijzonder). Ook documenten en antwoord op de meest gestelde komen op deze site. In de kalender worden alle bijeenkomsten en 'deadlines' aangekondigd. Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Scroll naar het einde van deze webpagina voor meer info over:

 • Uitgangspunten voor transformatie en inkoop
 • Belangrijke deadlines
 • De uitzondering voor dyslexie
 • Het eigen traject in Oude IJsselstreek
 • De pilots in Doetinchem
 • Het basisverhaal in informatieplaten

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Brief om zorgaanbieders bij te praten Inkoop Jeugd 2021 (24-07-2020) 285 KB Inkoop Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

Tot aan 1 april 2021 staan verschillende dialoogsessies op de agenda. Van (digitale) Gesprekstafels tot workshops, kennissessies en webinars. De ene keer zijn de sessies voor alle zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De andere keer voor alleen de aanbieders van een bepaald segment. Aan bod komen overkoepelende thema’s, zoals samenwerking. Maar ook thema’s en vragen die alleen binnen een bepaald segment spelen. De activiteiten worden aangekondigd in de agenda en in de maandelijkse Inkoop-nieuwsbrief (aanmelden kan via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl). Ook de terugkoppeling komt steeds op deze website (zie hier voor jeugd en onder Nieuws).

De Achterhoekse gemeenten kiezen ervoor om 1 aanbesteding uit te voeren, met 3 percelen: Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Elk perceel bevat meerdere inkoopsegmenten. De segmenten voor Jeugdhulp zijn reeds eind november 2020 bekend. De segmenten voor Wmo en Beschermd Wonen volgen begin februari 2021. Uiteraard wordt goed bekeken op de segmenten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen goed op elkaar aansluiten. Dit kan nog tot aanpassing van de Jeugdhulpsegmenten leiden. Pas na vaststelling in de colleges van Burgemeester en Wethouders (naar verwachting in februari 2021) zijn de segmenten definitief.

Jeugdhulp kent 5 inkoopsegmenten: Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Specialistische Jeugdzorg, Dyslexiezorg, Ziekenhuiszorg. Het segment crisiszorg wordt ondergebracht bij de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen en Hoog Specialistische Jeugdzorg.

Bij deze procedure worden zorgaanbieders geselecteerd op basis van inhoudelijke offertes. Vooraf stellen de gemeenten het aantal te contracteren zorgaanbieders vast. Dit betekent dat alleen de X beste zorgaanbieders (X = voorgenomen aantal) een contract krijgen.

Bij een Open House aanbesteding kan elke geïnteresseerde aanbieder zich inschrijven. Als een aanbieder voldoet aan de gestelde criteria, wordt deze aanbieder gecontracteerd.

Selectie: Gemeenten beoordelen zorgaanbieders op hun kennis, deskundigheid en kwaliteit. Hiervoor leveren zorgaanbieders een bekwaamheidsdossier (inclusief behaalde resultaten) in en moeten zij bijpassende referenties aanreiken. Een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders gaat door naar de gunningsfase.

Gunningsfase: De geselecteerde zorgaanbieders worden beoordeeld op hun vermogen om de inkoopvisie en uitgangspunten naar de praktijk om te zetten. De gemeenten beoordelen de inschrijvingen op een reeks algemene en specifieke minimumeisen én op een aantal criteria omtrent kwaliteit van samenwerking, doorlooptijd en afschaling. Uit deze beoordeling volgt een prioritering. Vervolgens wordt een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders geselecteerd en gegund. Oftewel, met deze aanbieders sluiten de 8 Achterhoekse gemeenten een nieuw inkoopcontract af.

De beoordeling van de inhoudelijke plannen gebeurt door een team van inhoudelijk deskundigen van de Achterhoekse gemeenten, onder leiding van een inkoopspecialist.

Dat zal pas in februari 2021 bekend zijn. Wel lijkt de voorkeur van de Achterhoekse gemeenten uit te gaan naar lumpsum-financiering en populatiebekostiging. Lumpsum-financiering is vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. Populatiebekostiging is vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. Let op! Vooralsnog zijn dit denkrichtingen. De colleges van Burgemeester en Wethouders besluiten hierover begin februari 2021 definitief.

De Achterhoekse gemeenten gaan 3-jarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Daarna is het nog 2 keer mogelijk om de contracten met 2 jaar te verlengen. Dus in totaal kan een zorgaanbieder voor maximaal 7 jaar worden gecontracteerd (daarna moeten de gemeenten opnieuw inkopen). 

De Achterhoekse gemeenten streven naar een langdurig partnerschap met zorgaanbieders. Daarvoor is - in de visie van de gemeenten - een minimale looptijd van 3 jaar een vereiste. Deze periode geeft zorgaanbieders ruimte om zich in te bedden in de lokale en regionale sociale infrastructuur. Bovendien verminderen de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten, doordat niet ieder jaar een nieuwe aanbesteding gedaan hoeft te worden. 

Kalender

28-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Jeugd: Selectiecriteria

Deze sessie gaat over de selectiecriteria van Jeugd. Tijdens de bijeenkomst worden deze criteria in algemene zin toegelicht. Dit gebeurt plenair. Daarna volgen er deelsessies waarin per subsegment een nadere toelichting wordt verzorgd. Wanneer: 9.00-11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 24 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen

Deze sessie gaat over de dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen van de Inkoop 2022. Wanneer: 14.00-16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 20 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

10-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie 'Kwaliteit'

Deze gesprekstafel is bedoeld voor aanbieders van alle segmenten Jeugdhulp. Het thema: Kwaliteit. Meer informatie volgt tzt op deze website. Wanneer: 9.00 - 111.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

Bekijk alle agenda items

Inkoop van Jeugdhulp

Proces van de Inkoop 2022

Voor het proces naar de optimale inkoop hebben de Achterhoekse gemeenten enkele basisprincipes bepaald. Bij iedere stap zullen (en moeten) deze principes in acht worden genomen:

 • Gemeenten nemen de regie
 • Zorgvuldigheid staat voorop
 • Samen met partners
 • Urgentiebesef
 • Ingangsdatum 1 januari 2022  

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

Om tot de vernieuwde inkoop te komen, hebben de 8 Achterhoekse gemeenten een aantal algemene uitgangspunten benoemd én uitgangspunten die specifiek voor de inkoop gelden. Daarnaast zijn er uitgangspunten die alleen op de inkoop van Jeugdhulp van toepassing zijn. In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ (komt binnenkort online) worden de uitgangspunten voor de transformatie en inkoop toegelicht.

Verder kiezen de Achterhoekse gemeenten voor een 'niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie'. Het huidige inkoopmodel 'Open House' maakt dus plaats voor deze, voor het sociaal domein Achterhoek nieuwe aanbestedingsprocedure.

Eigen traject in Oude IJsselstreek

Voor de Ambulante Jeugdhulp / Wmo doorloopt de gemeente Oude IJsselstreek een eigen (inkoop)traject. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale webpagina op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

Pilots in Doetinchem

Vooruitlopend op de nieuwe situatie van 1 januari 2022 voert de gemeente Doetinchem pilots uit om een inhoudelijke en financiële versnelling te creëren. De pilots starten in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze pilots. 

Let op! Andere ‘deadline’ voor dyslexie

Voor Dyslexie geldt een iets ander traject. De ingangsdatum van deze nieuwe contracten is niet 1 januari 2022, maar 1 augustus 2021. Het begin van het nieuwe schooljaar is voor dit segment namelijk een veel logischere ‘deadline’ dan 1 januari 2022. 

Belangrijke deadlines

Op weg naar 1 januari 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten in dit traject zijn:

September – december 2020

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende bijeenkomsten)

Januari – maart 2021

Samen op weg naar de vernieuwde inkoop: Uitwerken van de selectieleidraden

2 februari 2021 (onder voorbehoud)

Finale besluitvorming over de uitgangspunten, financiering, etc.

2 maart 2021 (onder voorbehoud)

Besluitvorming over de selectieleidraad Jeugd (dus het inkoopdocument)

1 april 2021

Start aanbesteding

1 oktober 2021

Gunning

Oktober – december 2021

Implementatiefase ‘Samen voor beter’

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

 

Naar boven