Om de Jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is er in 2020 in de Achterhoek gewerkt aan het project ‘Onderwijs-Jeugdhulparrangementen’. Door de projectgroep, bestaande uit gemeenten en samenwerkingsverbanden, is een regionale routekaart ontwikkeld. Deze wordt nu geïmplementeerd binnen de regio.

Onderwijs-Jeugdhulparrangement

Een Onderwijs-Jeugdhulparrangement (OJA) combineert onderwijs en zorg en is een integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of langdurige zorg. Dit is altijd maatwerk. Hierbij is het van belang een onderscheid te maken tussen een individueel OJA en een collectief OJA.

Een individueel OJA is een arrangement voor één leerling waaraan doelen en voorwaarden voor de betreffende leerling zijn gekoppeld. Van een collectief OJA is sprake wanneer onderwijs en zorg samen een aanbod genereren waar groepen leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze routekaart heeft enkel betrekking op het starten van een collectief OJA. Voor individuele beschikkingen blijven de lokale werkwijzen en regels gelden.

Regionale adviesgroep collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen

De voorgestelde routekaart vloeit automatisch voort uit de gezamenlijke visie op OJA’s. Het gaat er namelijk vanuit dat onderwijs, zorgaanbieder en gemeente vanaf de start van een OJA samen optrekken en afspraken maken. Nieuwe collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen kunnen niet eerder gestart worden dan na samenspraak met onderwijs (scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverband), de jeugdhulpregio (Sociaal Domein Achterhoek) en de zorgaanbieder. Er is daarom een regionale adviesgroep in het leven geroepen die collectieve OJA’s beoordeelt en volgt.

Door het inrichten van een regionale adviesgroep wordt de werkwijze voor de oprichting van een collectief Onderwijs-Jeugdhulparrangement meer uniform. Voor gemeenten wordt het gemakkelijker om eensluidende afspraken te maken, onder andere over de financiering en over de toeleiding van individuele leerlingen naar het arrangement.

Nieuwe aanvragen Onderwijs-Jeugdhulparrangementen

Wanneer een aanvraag voldoet aan de criteria zoals vermeld in de routekaart, kan een aanvraag worden ingediend. Vul het aanmeldformulier 'Collectief Onderwijs-Jeugdhulparrangement' in en verzend deze naar info@sociaaldomeinachterhoek.nl.

De adviesgroep brengt uiterlijk 6 weken na het indienen van de aanvraag een advies uit aan het Ambtelijk Overleg Jeugd.

Routekaart OJA Aanmeldformulier OJA
Naar boven