Publicatiedatum: 13-07-2022

Voor het segment Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf gaat 15 augustus 2022 een nieuwe aanbesteding van start. Het streven is om per 1 januari 2023 de nieuwe contracten te laten ingaan. 

Resultaatgerichte werkwijze

De aanbesteding van de Achterhoekse gemeenten in het kader van de Inkoop 2022 heeft voor het segment HCV niet het gewenste resultaat opgeleverd. Omdat de gemeenten in de Achterhoek ook voor dit segment op de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze wil overgaan, hebben de Colleges van burgemeester en wethouders ingestemd met een nieuwe aanbestedingsronde volgens een verkorte procedure. Wel gelden er enkele aanpassingen ten opzichte van het eerdere aanbestedingstraject. 

PxQ financiering

Zo blijft voor dit segment de zogenaamde PxQ-financiering (prijs x hoeveelheid) van kracht. De gemeenten gaan dus voor dit segment niet over op lumpsum-financiering. De belangrijkste reden is dat het bij HCV om zeer specialistische jeugdhulp gaat, waarbij het vooraf vaak niet is in te schatten welke hulp precies benodigd gaat zijn. En hoeveel de hulp gaat kosten. Daarnaast maakt maar een kleine groep inwoners van deze zorgvorm gebruik, waardoor de aantallen op jaarbasis laag zijn. De gemeenten gaan wel een resultaatgerichte werkvorm hanteren, zodat wordt aangesloten op de werkwijze in de overige segmenten van de jeugdhulp. De gemeenten willen zo ook de prikkel die uitgaat van het klassieke ‘uurtje-factuurtje’, zo klein mogelijk houden.

Andere manier van gunnen

Wat ook anders gaat zijn, is de wijze van selectie en gunning. Uit alle aanbiedingen selecteren en gunnen de gemeenten uiteindelijk 10 inschrijvers. Deze zorgaanbieders moeten gezamenlijk een dekkend zorglandschap vormen. De marktpartijen in dit segment zijn qua expertise zeer verschillend en niet met elkaar te vergelijken. Het idee van een volumeverdeling op basis van een ranking, wordt daarom losgelaten. De verdeling van cliënten onder de nieuw gecontracteerde partijen gebeurt via triage-overleggen, op basis van objectieve en transparantie gronden. 

Contractduur wordt 1 jaar

De gemeenten streven ernaar de nieuwe contracten te laten ingaan op 1 januari 2023. Hiertoe gaat op 15 augustus 2022 de aanbesteding van start. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders krijgen in eerste instantie een contract met een looptijd van 1 jaar. Daarbij hoort de mogelijkheid om de contracten 3 maal met 1 jaar te verlengen. Dit heeft te maken met landelijke en Gelderse ontwikkelingen. Zo wordt op landelijk niveau op dit moment gewerkt aan een Hervormingsagenda Jeugd. De Gelderse jeugdhulpregio’s hebben de intentie om de huidige samenwerking te intensiveren. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de jeugdhulp die onder het segment HCV valt, in de (nabije) toekomst op een ander schaalniveau moet worden ingekocht. Om die reden vinden de Achterhoekse gemeenten een 1-jarig contract met de mogelijkheid tot verlenging het best passend.

Informeren HCV-aanbieders

De jeugdhulpaanbieders uit het segment HCV zijn al geïnformeerd tijdens een marktconsultatie.

Naar boven