Publicatiedatum: 28-02-2022

Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de colleges van B&W hebben de 8 Achterhoekse gemeenten besloten de landelijke regeling voor compensatie van de meerkosten te verlengen. De einddatum is 31 december 2022.

Meerkosten in 2022

Ook in 2022 maken zorgaanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze Coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2021 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd.

De belangrijkste wijzigingen

  • Het kabinet heeft besloten dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen. Een laagdrempelige beschikbaarheid van zelftesten voor zorgpersoneel draagt eraan bij dat zij zichzelf vaker preventief kunnen testen.
  • De Coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen blijven de basis voor de compensatie van meerkosten in 2022. Onderzoek in 2020 en 2021 laat zien dat meerkosten in het sociaal domein met name ontstaan door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, extra kosten bij vervoer, kosten voor dagbesteding en maatschappelijke opvang (vanwege het afstandscriterium), de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim vanwege corona en extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliĆ«nten en/of medewerkers. Compensatie van onvoorziene meerkosten is mogelijk zolang deze meerkosten het gevolg zijn van de Coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen. En zolang de kosten voldoen aan de criteria in de uitwerking.
  • Extra aandachtspunt is dat meerkostenregeling alleen van toepassing is in de periodes waarin daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn.

Declareren van meerkosten

Toestemming om zorg anders te verlenen

Daarnaast geven de gemeenten in de Achterhoek ook in 2022 toestemming voor het op een andere manier leveren van zorg. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • Zorgaanbieders bieden de zorg die noodzakelijk en nodig is. De zorg anders of enigszins beperkter invullen is toegestaan (beeldbellen etc.). De geleverde zorg wordt betaald volgens de afgegeven indicatie. Het is niet mogelijk een hogere prijs te declareren.
  • De ingezette zorg moet altijd een logische relatie blijven houden met de ondersteuningsbehoefte, zoals bij de indicatie is vastgesteld. De afgesproken productcodes, de huidige beschikkingen en het landelijke berichtenverkeer blijven in stand.
  • De eigen bijdragen lopen bij anders of enigszins beperkter geleverde zorg door.
  • De gemeenten behouden zich het recht voor om rechtmatigheidsonderzoeken te doen.
Naar boven