De Achterhoekse gemeenten begrijpen dat zorgaanbieders veel vragen hebben over de consequenties van de maatregelen rondom het Coronavirus voor het sociaal domein. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus vanuit het sociaal domein Achterhoek. Houd daarom deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven hoe het sociaal domein Achterhoek omgaat met de ontstane situatie.

Verzoek: meld knelpunten

De gemeenten inventariseren of de genomen maatregelen ertoe leiden dat zorgaanbieders de zorg aan cliënten niet meer kunnen leveren. Bijvoorbeeld vanwege het sluiten van een dagactiviteit. Of wanneer een zorgaanbieder door personele problemen niet in staat is begeleiding te leveren. Indien zorgaanbieders hierover nog geen contact hebben gehad met een van de contractmanagers van het sociaal domein Achterhoek, is de vraag aan zorgaanbieders om dit zo snel mogelijk zelf via het e-mailadres clm@sociaaldomeinachterhoek.nl aan de gemeenten laten weten.

Vragen?

De antwoorden op de meest gestelde vragen staan onderaan deze pagina!

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie

Vraag & Antwoord over het Coronavirus

De Achterhoekse gemeenten krijgen veel vragen van zorgaanbieders over de Coronacrisis. In de vragenlijst hieronder volgen zoveel mogelijk antwoorden. Zodra meer of nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt de lijst aangevuld. Houd deze FAQ's dus in de gaten!

Het is in 2021 nog steeds toegestaan om de zorg anders te leveren. Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren.

De regeling 'doorbetaling niet geleverde zorg PGB' is verlengd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 t/m 31-12-2021. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op deze website.

Voor de maatregelen in het vervoer passen de 8 Achterhoekse gemeenten de noodverordening van de Veiligheidsregio toe (m.n. art. 2.8 over het gebruik van mondkapjes) en de landelijke protocollen voor taxivervoer van KNV Taxi. Al de maatregelen staan ook op www.zoov.nl/coronavirus. Hier staat ook een link naar de protocollen van KNV Taxi.

U dient de meerkosten per gemeente uit te splitsen en maandelijks achteraf te declareren door het registratieformulier in te vullen en deze samen met een factuur in PDF te sturen naar meerkostencorona@sociaaldomeinachterhoek.nl. De gemeenten verzoeken u uitdrukkelijk om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Zo houden de gemeenten namelijk een reëel zicht op de uitnutting van de regeling. 

Bij de meerkosten moet altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Hiervoor gebruikt u het registratieformulier. Deze kunt u downloaden vanaf https://i-sociaaldomein.nl/files/view/85e22013-4007-43b2-aaf1-78522b8ef00d/format-registratie-meerkosten-2021-jeugdwet-en-wmo-versie_def.xlsm. Let op! Het is een Excel-bestand met macro's. Declareren van meerkosten werkt vervolgens als volgt: Declareer de extra kosten (dus de meerkosten) maandelijks achteraf, splits de meerkosten per gemeente uit, stuur het ingevulde formulier samen met de factuur (in pdf) naar: meerkosten@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Er is geen regeling meer waarin no-show als gevolg van Corona wordt gecompenseerd. Omzetderving door no-show kan conform de contractafspraken niet worden verhaald.

Bij het anders leveren van zorg blijft de eigen bijdrage in stand. Is er gedurende langere tijd geen mogelijkheid tot het anders leveren van zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Indien dit in een uiterst noodgeval speelt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met uw contractmanager.

Naar boven