Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen 

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop komt te staan. In de afgelopen jaren hebben gemeenten en zorgaanbieders al heel wat stappen gezet om deze ambitie waar te maken. Maar met het project ‘Inkoop 2022’ wordt misschien wel de belangrijkste stap gezet. Wat dit project inhoudt, wat het streven precies betekent én het actuele nieuws is op deze pagina terug te vinden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Klik op de onderstaande linkjes voor meer info over:

Meer informatie voor zorgmedewerkers

Voor medewerkers in de zorg is een 'toolkit' beschikbaar. Aan de hand van veelgestelde vragen en het animatiefilmpje worden zorgmedewerkers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook bevat de toolkit antwoorden die medewerkers in de zorg kunnen gebruiken bij vragen van cliënten.  

Het verhaal in 4 minuten:

Let op: dit filmpje is gemaakt vóór het besluit om de ingangsdatum op te schuiven naar 1 juli 2022. Dus daar waar wordt gesproken over 1 januari 2022, wordt bedoeld: 1 juli 2022. 

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Brief om zorgaanbieders bij te praten Inkoop Jeugd 2021 (24-07-2020) 285 KB Inkoop Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Notitie Overgangsregeling cliënten 205 KB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Een van de verbeteringen is het aangaan van langjarige contracten met minder zorgaanbieders. Om dit alles mogelijk te maken, loopt op dit moment een aanbesteding. 

Op dit moment hebben de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook brengt het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd.

Bij de aanbesteding kijken de gemeenten vooral naar de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente.    

Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen ontvangen, hebben in juli 2021 van hun gemeente een brief gekregen. Ook in oktober 2021 ontvingen ze een brief (omdat toen de planning werd aangepast en besloten werd tot de nieuwe ingangsdatum). Bij deze brieven hoort ook een aantal vragen & antwoorden (klik hier om ze te bekijken). In beide brieven was de belangrijkste boodschap dat de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt een indicatie heeft, doorgaat. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt in 2022 een andere zorgaanbie­der krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aan­dacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt een cliënt zijn/haar huidige zorgaanbieder. Als u van uw cliënten vragen krijgt, kunt u deze zelfde boodschap vertellen. Zodra de aanbesteding is afgerond, ontvangen inwoners met zorg en/of ondersteuning aanvullende informatie. Dan laten de gemeenten inwoners weten wat er met hun zorg en/of ondersteuning gebeurt.

Het beleid is vastgesteld en op dit moment loopt de aanbesteding. Na de gunning gaat de implementatie van de nieuwe aanpak van start. De gemeenten organiseren dan ook weer Gesprekstafels. Meer informatie komt tegen die tijd op de website van Sociaal Domein Achterhoek.

BEKIJK ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN

Kalender

01-07-2022
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Ingangsdatum nieuwe contracten Jeugdhulp, Wmo (inclusief Beschermd Wonen)
Bekijk alle agenda items

Het streven in de Achterhoek

Resultaat staat voorop

Zoals in de inleiding al gezegd, komt in de Achterhoek de zorginzet nog meer voorop te staan. Concreter: de vraag van de inwoner komt nog meer dan voorheen centraal te staan. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. We stappen dus echt af van het ‘productdenken’. Dit werkt ook door in de financiering. Zorgaanbieders krijgen vanaf 1 juli 2022 betaald voor het behaalde resultaat. Dit betekent dat er een einde komt aan het aloude ‘uurtje factuurtje’. In plaats daarvan introduceert de Achterhoek lumpsum-financiering (resultaatbekostiging).

Het ‘HOE’ en het ‘WAT’

De wijze waarop de zorg wordt bepaald, verandert ook. Vanaf 1 juli 2022 bepaalt niet langer de gemeente welke zorg precies wordt geleverd, maar doen gemeenten en zorgaanbieders dit samen. Er komt een onderscheid tussen het ‘WAT’ en het ‘HOE’. De gemeente bepaalt met de inwoner welke resultaten behaald moeten worden (doelen/effecten). Dus het ‘WAT’. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe de zorg wordt ingezet. Dus het ‘HOE’. Op deze manier raakt de inwoner nog meer betrokken bij zijn/haar zorg. En komt de zorginzet nog meer voorop te staan.  

Langjarige contracten

Nieuw is dat de gemeenten langjarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hierdoor komt er meer ruimte voor samenwerking. En ontstaat er meer ruimte voor vernieuwing en innovatie in de zorg. Zorgaanbieders worden dus vanaf 1 juli 2022 niet meer jaarlijks gecontracteerd. In plaats daarvan sluiten de gemeenten contracten van maximaal 7 jaar af met zorgaanbieders. Preciezer: een 3-jarig contract met tweemaal de optie om 2 jaar te verlengen. Zorgaanbieders krijgen hierdoor tijd om aan innovatie en vernieuwing te werken, zodat investeringen ook echt duurzaam kunnen zijn. Bovendien kunnen gemeenten en zorgaanbieders nu echt een duurzame relatie opbouwen. Dit partnerschap is een grote wens van de Achterhoekse gemeenten.

Overzichtelijk zorglandschap

Om tot optimale samenwerking te komen, sluiten de Achterhoekse gemeenten met minder zorgaanbieders dan nu het geval is een nieuw contract af. Op dit moment hebben de gemeenten met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl de gemeenten ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd. Het uitgangspunt is en blijft om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente. Laagdrempelige zorg blijft ook het uitgangspunt. En inwoners moeten keuzevrijheid houden. Daar houden de gemeenten in dit project (bijvoorbeeld in de aanbesteding) nadrukkelijk rekening mee.

Terug naar boven 

Proces tot nu toe

Zodra de aanbesteding om tot de nieuwe contractering te komen is afgerond, wordt duidelijk welke zorgaanbieders per 1 juli 2022 de maatwerkdiensten Wmo (inclusief Wonen) en Jeugdhulp gaan leveren in de Achterhoek.

Aanbesteding in 2 stappen: selectie en gunning

De aanbesteding bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De 1e fase liep van 1 april tot 1 juli 2021. In deze fase kregen geïnteresseerde zorgaanbieders de kans om hun interesse kenbaar te maken, door aan te geven welke dienstverlening ze aanbieden en welke kwaliteit ze leveren. Zorgaanbieders dienden in een bekwaamheidsdossier antwoord te geven op een aantal inhoudelijke vragen. In deze fase ging het nadrukkelijk niet om geld. De selectie was dus puur gericht op aanbod en kwaliteit.

Op basis van de ingediende bekwaamheidsdossiers hebben de gemeenten een selectie gemaakt. Geselecteerde zorgaanbieders én zorgaanbieders in de zogenaamde wachtkamer (de reservelijst) kregen op 18 juli 2021 het bericht dat ze door konden naar de gunningsfase. Dit betekent voor geselecteerde zorgaanbieders dat ze hun offerte kunnen indienen. Zorgaanbieders in de wachtkamer krijgen die vraag als gaandeweg de gunningsfase zorgaanbieders afvallen of als blijkt dat met het geselecteerde aanbod geen dekkend zorglandschap gerealiseerd kan worden. De gunningsfase loopt naar verwachting tot het voorjaar van 2022. 

Dialoogfase: Gesprekstafels, workshops en trainingen

Toch is het project al veel eerder van start gegaan. Al in 2017 vond de 1e bijeenkomst plaats om de mogelijkheden te verkennen. Vanaf de zomer van 2020 kwamen de voorbereidingen in de hoogste versnelling. Tot aan de start van de aanbesteding (1 april 2021) zijn maar liefst 52 bijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders. Van Gesprekstafels waaraan kon worden meegedacht tot workshops en trainingen over ‘hoe werkt een aanbesteding?’. Voor de gemeenten hadden deze bijeenkomsten vooral het doel: met zorgaanbieders het gesprek te voeren over hoe de optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen eruit moet zien. In totaal namen ruim 2.500 belangstellenden deel aan deze dialoogfase. De verslagen en presentaties zijn terug te vinden op de pagina’s Terugkoppeling Dialoogsessies Jeugdhulp en Terugkoppeling Dialoogsessies Wmo/Wonen. Deze pagina's staan ook links in het menu.

Een belangrijk resultaat van deze dialoogsessies is dat de aanbestedingsstukken (Selectieleidraden en Gunningsleidraden) mede op basis van deze sessies tot stand zijn gekomen. Ook zijn de belangrijkste besluiten van de Colleges van Burgemeester en Wethouders gebaseerd op de opbrengsten van deze dialoogfase. 

Implementatiefase

Zodra de aanbesteding is afgerond, starten de voorbereidingen voor de daadwerkelijke invoering van de nieuwe werkwijze. Dit is de implementatiefase. Net zoals bij de voorbereidingen op de aanbesteding zoeken de gemeenten ook in deze fase de nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Zo worden er weer dialoogsessies georganiseerd (actuele data staan in de agenda). De gemeenten willen namelijk samen met de gegunde zorgaanbieders de nieuwe werkwijze in de Achterhoek verder inrichten.

Terug naar boven 

Belangrijke mijlpalen

Op weg naar 1 juli 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten vanaf het begin van het project:

September 2020 – 1 april 2021

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende dialoogsessies: klik hier voor de Jeugdhulp-dialoog en klik hier voor de Wmo-dialoog)

24 november 2021

Besluitvorming over de uitgangspunten van de Inkoop 2022. Zie notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 februari 2021

Finale besluitvorming over doelstellingen, (sub)segmenten, bekostigingssystematiek, etc. Zie notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 maart 2021 

Besluitvorming over de selectieleidraden (dus de inkoopdocumenten). 

1 april 2021

Start aanbesteding / start selectiefase (via Negometrix)

2 juli 2021

Besluitvorming over overgangsregeling en gunningsleidraden. Zie notitie 'Overgangsregeling'.

1 juli 2021

Afronding selectiefase

9 juli 2021

Start gunningsfase

volgt

Mededeling gunningsbeslissing

volgt

Ondertekening nieuwe contracten 'Inkoop 2022' met gegunde zorgaanbieders

volgt

Implementatiefase 

1 juli 2022

Ingangsdatum nieuwe contracten met zorgaanbieders

Overgangsregeling

De nieuwe werkwijze gaat in op 1 juli 2022. Toch kiezen de gemeenten in de Achterhoek voor een geleidelijke invoering. Om die reden is er een overgangsregeling van kracht. Deze loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023.

1 januari 2023: deadline voor omzetten van zorg

De kern van de overgangsregeling is dat inwoners uiterlijk 1 januari 2023 hun zorg en/of ondersteuning krijgen van een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 is gecontracteerd. Krijgen inwoners op 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet de zorg voor 1 januari 2023 zijn overgedragen aan een zorgaanbieder die wel is gecontracteerd. Hoe dit precies in z’n werk gaat, staat verderop. 

Indicaties met een maximale looptijd tot 1 januari 2023

Daarnaast houdt de overgangsregeling in dat tussen nu en 1 juli 2022 inwoners een indicatie krijgen met als uiterste einddatum 1 januari 2023. Dit geldt voor inwoners die nieuw in zorg komen en die een herindicatie krijgen. De reden is dat als inwoners kiezen voor een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 niet is gecontracteerd, de zorg na 1 juli 2022 moet worden omgezet naar een zorgaanbieder die wel een contract heeft. Het omzetten van de zorg moet uiterlijk 1 januari 2023 zijn gerealiseerd, want dan eindigt de overgangsregeling.

Goed om te weten: de uiterste einddatum betekent niet dat de zorg en/of ondersteuning van de inwoner na die datum ophoudt. Als een inwoner na afloop van de indicatie zorg en/of ondersteuning nodig houdt, wordt de indicatie verlengd.

Geleidelijke en zorgvuldige overdracht

De gemeenten vinden het belangrijk dat de overdracht van zorg zorgvuldig gebeurt. Daarom kiezen de gemeenten voor een geleidelijke overdracht. De gemeenten verwachten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dat ze:

  • meewerken aan het overdragen van de zorg aan een gecontracteerde zorgaanbieder. De inwoner is ook bij deze overdracht betrokken. De inwoner kiest bijvoorbeeld zelf bij welke zorgaanbieder de zorg en/of ondersteuning wordt voortgezet.
  • de zorg voortzetten totdat de overdracht van de zorg en/of ondersteuning naar een gecontracteerde zorgaanbieder heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is immers: ‘Geen inwoner tussen wal en schip’.

Maatwerk blijft mogelijk

In uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk dat huidige zorgaanbieders de zorg en/of ondersteuning blijven leveren, óók als ze na 1 juli 2022 niet meer zijn gecontracteerd in de Achterhoek. Vooral in de jeugdhulp is dit denkbaar. Een dergelijk besluit gaat gepaard met een zorgvuldige afweging en in goed overleg met de inwoner en huidige zorgaanbieder.

Situatie per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er zogezegd 3 groepen inwoners met zorg en/of ondersteuning:

  • Inwoners die nieuw in zorg komen: deze groep krijgt direct te maken met de nieuwe werkwijze en krijgt zorg van een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 is gecontracteerd.
  • Inwoners die zorg en/of ondersteuning krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: de zorg en/of ondersteuning van deze groep wordt zorgvuldig omgezet naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Zoals hiervoor geschetst, moet dit op grond van de overgangsregeling uiterlijk 1 januari 2023 zijn gebeurd.
  • Inwoners die zorg en/of ondersteuning krijgen van een gecontracteerde zorgaanbieder: voor deze groep verandert er nauwelijks iets. Hun indicatie wordt administratief omgezet naar de nieuwe werkwijze, maar daar merken ze niets van. Deze groep behoudt de eigen zorgaanbieder.

Terug naar boven 

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Terug naar boven 

Ontwikkelingen bij Beschermd Wonen (nieuwe naam: Wonen)

Op het gebied van Beschermd Wonen vinden komende jaren enkele landelijke wijzigingen plaats. Namelijk de 'doordecentralisatie' van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Ook een verandering is de invoering van een nieuw, objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit verdeelmodel per 1 januari 2022 te laten ingaan, maar die deadline wordt niet gehaald. Daarom heeft het Rijk als nieuwe datum bepaald: 1 januari 2023. De inhoudelijke 'doordecentralisatie' gaat al wel per 1 januari 2022 in, óók in de Achterhoek. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de Inkoop 2022.

Overigens is de nieuwe naam van Beschermd Wonen: Wonen. De inkoop van deze dienstverlening is ondergebracht bij de inkoop van Wmo Ondersteuning. 

De Achterhoekse gemeenten bereiden zich al enige tijd voor op de veranderingen binnen Beschermd Wonen. Zo is al in 2018 de 'Regiovisie Opvang & Bescherming' vastgesteld, waarin onder meer wordt bepaald dat vanaf 2022 de voorzieningen 'Wonen Omklap' en 'Wonen Beschut Ambulant' een lokale verantwoordelijkheid zijn (dus van iedere gemeente afzonderlijk). De voorzieningen 'Wonen Beschut' en 'Wonen Beschermd' blijven regionale verantwoordelijkheden. Deze laatste 2 voorzieningen zijn onderdeel van de Inkoop 2022. 

Terug naar boven 

Pilots en eigen trajecten

Eigen traject in Oude IJsselstreek

Voor de Ambulante Jeugdhulp / Wmo doorloopt de gemeente Oude IJsselstreek een eigen (inkoop)traject. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale webpagina op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

Pilots in Doetinchem

Vooruitlopend op de nieuwe situatie van 1 juli 2022 heeft de gemeente Doetinchem pilots uitgevoerd om een inhoudelijke en financiële versnelling te creëren. De pilots liepen in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze pilots. 

Terug naar boven 

Naar boven