Transformatie van Beschermd Wonen

Naast de transformatie vinden op het gebied van Beschermd Wonen komende jaren enkele landelijke wijzigingen plaats. Namelijk de 'doordecentralisatie' van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Ook een verandering is de invoering van een nieuw, objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de Inkoop 2022 van Beschermd Wonen. 

De Achterhoekse gemeenten bereiden zich al enige tijd voor op deze veranderingen. Zo is al in 2018 de 'Regiovisie Opvang & Bescherming' vastgesteld, waarin onder meer wordt bepaald dat vanaf 2022 de voorzieningen 'Wonen Omklap' en 'Wonen Beschut Ambulant' een lokale verantwoordelijkheid zijn (dus van iedere gemeente afzonderlijk). De voorzieningen 'Wonen Beschut' en 'Wonen Beschermd' blijven regionale verantwoordelijkheden. Deze laatste 2 voorzieningen zijn onderdeel van de Inkoop 2022. 

Op deze webpagina...

Deze pagina is dé plek voor het actuele nieuws over het traject naar de Inkoop 2022 van Beschermd Wonen. Ook documenten en antwoord op de meest gestelde vragen komen op deze site. In de kalender worden alle bijeenkomsten en 'deadlines' aangekondigd. Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Klik op de linkjes hieronder voor meer info over:

Nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

De datum van 1 januari 2022 is niet zomaar een deadline. In eerste instantie was het voornemen om de nieuwe, getransformeerde werkwijze te laten ingaan op 1 januari 2021. Daar kwamen veel vragen over van zorgaanbieders. En hoewel de voorbereidingen al ruim een jaar gaande waren, was de wens om meer tijd te krijgen. Vooral om als aanbieders en gemeenten de dialoog met elkaar goed te kunnen voeren. Corona versterkte deze wens. Daarom hebben de bestuurders van de 8 Achterhoekse gemeenten in september 2020 besloten om de invoeringsdatum een jaar op te schuiven. Dus naar 1 januari 2022.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) mag op het moment van inschrijven voor de aanbesteding niet ouder zijn dan 2 jaar. De GVA dienen voorlopig geselecteerde aanbieders (na selectiefase) indienen als bewijs van de eigen verklaring. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na verzoek van de aanbestedende dienst.

Het is niet noodzakelijk dat alle leden van een coöperatie een eigen ISO 9001:2015 of HKZ certificaat hebben. De leden van een coöperatie, of deze zich nu inschrijven als onderaannemers of combinanten, kunnen zich wat betreft het keurmerk of certificaat beroepen op dat van de coöperatie of van één van de leden. Is hier sprake van, dan draagt de opdrachtnemer (dus de penvoerder) er zorg voor dat hij en/of zijn onderaannemers of combinanten een door de opdrachtgever goedgekeurd keurmerk of certificaat heeft. De penvoerder moet laten zien dat de totale inschrijving, inclusief alle deelnemers, aantoonbaar voldoet aan deze werkwijze. Bestaan hier twijfels over, dan heeft de opdrachtgever het recht om te eisen dat dit door middel van een audit wordt aangetoond. Kan een zorgaanbieder bij inschrijving niet aan de vereisten van het keurmerk of certificaat of iets gelijkwaardigs voldoen, dan heeft de zorgaanbieder tot eind 2021 de tijd om daar alsnog aan te voldoen. De exacte termijn staat beschreven in de aanbestedingsstukken.

BEKIJK ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN

Kalender

02-07-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie uitkomst selectiefase
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie gunningsleidraad
01-08-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Ingangsdatum vernieuwde contracten Dyslexie
Bekijk alle agenda items

De 'transformatie' van Beschermd Wonen

Zoals aan het begin van deze webpagina al geschetst, vindt in de komende jaren een 'doordecentralisatie' plaats van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Een onderdeel hiervan is de invoering van een nieuw, objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit verdeelmodel per 1 januari 2022 te laten ingaan, maar die deadline wordt niet gehaald. Daarom heeft het Rijk als nieuwe datum bepaald: 1 januari 2023. De inhoudelijke 'doordecentralisatie' gaat al wel per 1 januari 2022 in, óók in de Achterhoek.

Terug naar boven

Proces van de Inkoop 2022

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben voor het inkoopproces enkele basisprincipes bepaald. Het is de bedoeling dat deze principes bij iedere stap in het inkoopproces in acht worden genomen:

  • Gemeenten nemen de regie
  • Zorgvuldigheid staat voorop
  • Samen met partners
  • Urgentiebesef
  • Ingangsdatum 1 januari 2022  

Terug naar boven

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

Om tot de vernieuwde inkoop te komen, hebben de Achterhoekse gemeenten een aantal algemene uitgangspunten benoemd én uitgangspunten die specifiek voor de inkoop gelden. In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ worden de uitgangspunten voor de transformatie en inkoop genoemd en nader toegelicht. 

Terug naar boven

De aanbesteding

In de Achterhoek gaan we werken volgens een 'niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie'. Het huidige inkoopmodel 'Open House' maakt dus plaats voor deze, voor het sociaal domein Achterhoek nieuwe aanbestedingsprocedure.

De aanbesteding bestaat uit grofweg 2 onderdelen: selectiefase en gunningsfase. Een nadere toelichting staat op Informatieplaat 'Het proces van de vernieuwde inkoop'.

Aan de aanbesteding kunnen alle type zorgaanbieders meedoen. Dus zorgaanbieders in alle organisatievormen; van stichting tot Besloten Vennootschap (BV), Vennootschap onder Firma (VoF), zzp’er, combinaties, co-operaties en in hoofd- en onderaannemerschap. Wat telt, is dat iedere inschrijver voldoet aan de minimum kwaliteitseisen (dit geldt ook voor een eventuele onderaannemer). 

Terug naar boven

Nieuwe naam voor Beschermd Wonen: Wmo Wonen

Om de samenhang en onderlinge verbinding te versterken, hebben de Achterhoekse gemeenten ervoor gekozen om Wmo en Beschermd Wonen te integreren tot 1 perceel. De dienstverlening die onder Beschermd Wonen valt, wordt ondergebracht bij het segment Wmo Wonen. De nieuwe naam van Beschermd Wonen wordt daarmee 'Wonen'. 

Terug naar boven

Belangrijke data

Op weg naar 1 januari 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten in dit traject zijn:

September – december 2020

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende bijeenkomsten)

24 november 2021

Besluitvorming over de uitgangspunten van de Inkoop 2022. Zie notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

Januari – maart 2021

Samen op weg naar de vernieuwde inkoop: Uitwerken van de selectieleidraden

2 of 9 februari 2021

Finale besluitvorming over doelstellingen, (sub)segmenten, bekostigingssystematiek, etc. Zie notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 maart 2021 (onder voorbehoud)

Besluitvorming over de selectieleidraad Jeugd (dus het inkoopdocument)

1 april 2021

Start aanbesteding

1 oktober 2021

Gunning

Oktober – december 2021

Implementatiefase ‘Samen voor beter’

Terug naar boven

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

 Terug naar boven

Naar boven