Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp 

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. Komende tijd wordt in de Achterhoek alles op alles gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken.

Op deze webpagina...

Deze pagina is dé plek voor het actuele nieuws over het traject naar de Inkoop 2022 (de nieuwe Jeugdhulp-contracten in het bijzonder). Ook documenten en antwoord op de meest gestelde vragen komen op deze site. In de kalender worden alle bijeenkomsten en 'deadlines' aangekondigd. Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Klik op de onderstaande linkjes voor meer info over:

Terugkoppeling Dialoogsessies (Gesprekstafels, etc.)

Ga naar de pagina Terugkoppeling Dialoogsessies voor de verslagen, presentaties en al het andere achtergrondmateriaal van de verschillende Gesprekstafels die in de dialoogfase worden gehouden. Deze pagina is ook links in het menu te vinden. 

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Brief om zorgaanbieders bij te praten Inkoop Jeugd 2021 (24-07-2020) 285 KB Inkoop Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

De datum van 1 januari 2022 is niet zomaar een deadline. In eerste instantie was het voornemen om de nieuwe, getransformeerde werkwijze te laten ingaan op 1 januari 2021. Daar kwamen veel vragen over van zorgaanbieders. En hoewel de voorbereidingen al ruim een jaar gaande waren, was de wens om meer tijd te krijgen. Vooral om als aanbieders en gemeenten de dialoog met elkaar goed te kunnen voeren. Corona versterkte deze wens. Daarom hebben de bestuurders van de 8 Achterhoekse gemeenten in september 2020 besloten om de invoeringsdatum een jaar op te schuiven. Dus naar 1 januari 2022.

Het is niet noodzakelijk dat alle leden van een coöperatie een eigen ISO 9001:2015 of HKZ certificaat hebben. De leden van een coöperatie, of deze zich nu inschrijven als onderaannemers of combinanten, kunnen zich wat betreft het keurmerk of certificaat beroepen op dat van de coöperatie of van één van de leden. Is hier sprake van, dan draagt de opdrachtnemer (dus de penvoerder) er zorg voor dat hij en/of zijn onderaannemers of combinanten een door de opdrachtgever goedgekeurd keurmerk of certificaat heeft. De penvoerder moet laten zien dat de totale inschrijving, inclusief alle deelnemers, aantoonbaar voldoet aan deze werkwijze. Bestaan hier twijfels over, dan heeft de opdrachtgever het recht om te eisen dat dit door middel van een audit wordt aangetoond. Kan een zorgaanbieder bij inschrijving niet aan de vereisten van het keurmerk of certificaat of iets gelijkwaardigs voldoen, dan heeft de zorgaanbieder tot eind 2021 de tijd om daar alsnog aan te voldoen. De exacte termijn staat beschreven in de aanbestedingsstukken.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) mag op het moment van inschrijven voor de aanbesteding niet ouder zijn dan 2 jaar. De GVA dienen voorlopig geselecteerde aanbieders (na selectiefase) indienen als bewijs van de eigen verklaring. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na verzoek van de aanbestedende dienst.

BEKIJK ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN

Kalender

23-05-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Indienen bekwaamheidsdossier / inschrijving
02-07-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie uitkomst selectiefase
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie gunningsleidraad
Bekijk alle agenda items

Uitgangspunten, proces en aanbesteding

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

Om tot de vernieuwde inkoop te komen, hebben de 8 Achterhoekse gemeenten een aantal algemene uitgangspunten benoemd én uitgangspunten die enkel voor de inkoop gelden. Daarnaast zijn er uitgangspunten die alleen op de inkoop van Jeugdhulp van toepassing zijn. In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ worden de uitgangspunten nader toegelicht.

Proces van de Inkoop 2022

Specifiek voor het inkoopproces gelden enkele basisprincipes. Het is de bedoeling dat deze principes bij iedere stap in het inkoopproces in acht worden genomen:

 • Gemeenten nemen de regie
 • Zorgvuldigheid staat voorop
 • Samen met partners
 • Urgentiebesef
 • Ingangsdatum 1 januari 2022  

De aanbesteding

In de Achterhoek gaan we werken volgens een 'niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie'. Het huidige inkoopmodel 'Open House' maakt dus plaats voor deze, voor het sociaal domein Achterhoek nieuwe aanbestedingsprocedure.

Specifiek voor de aanbesteding zijn ook doelstellingen bepaald:

 • De inzet van zorg en ondersteuning is tijdig, gericht op een passend, duurzaam resultaat in een zo veilige en zoveel mogelijk vertrouwde omgeving. 
 • De inzet van zorg en ondersteuning is gericht op het verbeteren van de beleving dat je leven zinvol is. We redeneren vanuit positieve gezondheid. 
 • De inwoner participeert maximaal naar vermogen in de samenleving. 
 • Ondersteuning is flexibel, gericht op samenwerking en ambulantisering. Waar mogelijk schalen we (zo snel mogelijk) op of af. Indien mogelijk naar het voorliggend veld. 
 • Inwoners zijn tevreden over de ondersteuning die ze van de zorgaanbieder ontvangen. 
 • Partners in de keten van zorg en ondersteuning zijn tevreden over elkaars bijdrage aan de transformatie. 

De aanbesteding bestaat uit grofweg 2 onderdelen: selectiefase en gunningsfase. Een nadere toelichting staat in de Informatieplaat 'Het proces van de vernieuwde inkoop'.

Aan de aanbesteding kunnen alle type zorgaanbieders meedoen. Dus zorgaanbieders in alle organisatievormen; van stichting tot Besloten Vennootschap (BV), Vennootschap onder Firma (VoF), zzp’er, combinaties, co-operaties en in hoofd- en onderaannemerschap. Wat telt, is dat iedere inschrijver voldoet aan de minimum kwaliteitseisen (dit geldt ook voor een eventuele onderaannemer). 

Terug naar boven 

Inkoopsegmenten

De Jeugdhulp wordt aanbesteed in verschillende segmenten en sub-segmenten:

Integrale Ambulante Jeugdhulp
 • Persoonlijke verzorging
 • Ondersteuning
 • Behandeling
 • Ambulante Spoedhulp
Gezins- en Woonvormen
 • Wonen gericht op zelfstandigheid
 • Verblijf Groep
 • Gezinshuiszorg
 • Pleegzorg
Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf
 • Jeugdzorgplus
 • Verblijf Complex
 • GGZ Crisiszorg
Dyslexiezorg Geen sub-segmenten
Ziekenhuiszorg Geen sub-segmenten

Ziekenhuiszorg is qua omvang een zeer beperkt contract, met zeer specifieke eigenschappen. De Achterhoekse gemeenten doorlopen voor dit sub-segment een apart inkooptraject.

Crisiszorg is onderdeel van de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen en Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf.

Terug naar boven 

Pilots en eigen trajecten

Eigen traject in Oude IJsselstreek

Voor de Ambulante Jeugdhulp / Wmo doorloopt de gemeente Oude IJsselstreek een eigen (inkoop)traject. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale webpagina op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

Pilots in Doetinchem

Vooruitlopend op de nieuwe situatie van 1 januari 2022 voert de gemeente Doetinchem pilots uit om een inhoudelijke en financiële versnelling te creëren. De pilots starten in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze pilots. 

Terug naar boven 

Bekostiging

Een van de uitgangspunten van de transformatie (en daarmee van de Inkoop 2022) is de overgang op een andere manier van bekostiging. Dus niet langer ‘prijs maal hoeveelheid’ (PXQ). De gemeenten in de Achterhoek zien meer perspectief in de koppeling van de financiering aan de resultaatafspraken met de gecontracteerde zorgaanbieders. De voorkeur gaat in de Achterhoek uit naar: 

 • Lumpsum-financiering: Vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. 
 • Populatiebekostiging: Vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. 

Concreet betekent dit:

Integrale Ambulante Jeugdhulp Lumpsum-financiering
Gezins- en Woonvormen In beginsel Lumpsum-financiering (De kans bestaat dat bij Gezins- en Woonvormen sprake is van onvoldoende aanbod. De oplossing wordt nog onderzocht)
Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf Lumpsum-financiering
Dyslexiezorg Populatiebekostiging

Terug naar boven 

Belangrijke data

Op weg naar 1 januari 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten in dit traject zijn:

September – december 2020

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende bijeenkomsten)

24 november 2021

Besluitvorming over de uitgangspunten van de Inkoop 2022. Zie notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

Januari – maart 2021

Samen op weg naar de vernieuwde inkoop: Uitwerken van de selectieleidraden

2 of 9 februari 2021

Finale besluitvorming over doelstellingen, (sub)segmenten, bekostigingssystematiek, etc. Zie notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 maart 2021 (onder voorbehoud)

Besluitvorming over de selectieleidraad Jeugd (dus het inkoopdocument)

1 april 2021

Start aanbesteding

1 oktober 2021

Gunning

Oktober – december 2021

Implementatiefase ‘Samen voor beter’

De uitzondering voor dyslexie

Voor Dyslexie geldt een iets ander traject. De ingangsdatum van deze nieuwe contracten is niet 1 januari 2022, maar 1 augustus 2021. Het begin van het nieuwe schooljaar is voor dit segment namelijk een veel logischere ‘deadline’ dan 1 januari 2022. 

Terug naar boven 

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Terug naar boven 

Naar boven