Naar een optimale uitvoering van de Wmo

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. Komende tijd wordt in de Achterhoek alles op alles gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken.

Op deze webpagina...

Deze pagina is dé plek voor het actuele nieuws over het traject naar de Inkoop 2022 (de nieuwe Wmo-contracten in het bijzonder). Ook documenten en antwoord op de meest gestelde komen op deze site. In de kalender worden alle bijeenkomsten en 'deadlines' aangekondigd. Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Scroll naar het einde van deze webpagina voor meer info over:

Terugkoppeling Dialoogsessies (Gesprekstafels etc.)

Ga naar de pagina Terugkoppeling Dialoogsessies voor de verslagen, presentaties en al het andere achtergrondmateriaal van de verschillende Gesprekstafels die in de dialoogfase worden gehouden. 

Nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

De datum van 1 januari 2022 is niet zomaar een deadline. In eerste instantie was het voornemen om de nieuwe, getransformeerde werkwijze te laten ingaan op 1 januari 2021. Daar kwamen veel vragen over van zorgaanbieders. En hoewel de voorbereidingen al ruim een jaar gaande waren, was de wens om meer tijd te krijgen. Vooral om als aanbieders en gemeenten de dialoog met elkaar goed te kunnen voeren. Corona versterkte deze wens. Daarom hebben de bestuurders van de 8 Achterhoekse gemeenten in september 2020 besloten om de invoeringsdatum een jaar op te schuiven. Dus naar 1 januari 2022.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) mag op het moment van inschrijven voor de aanbesteding niet ouder zijn dan 2 jaar. De GVA dienen voorlopig geselecteerde aanbieders (na selectiefase) indienen als bewijs van de eigen verklaring. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na verzoek van de aanbestedende dienst.

Het is niet noodzakelijk dat alle leden van een coöperatie een eigen ISO 9001:2015 of HKZ certificaat hebben. De leden van een coöperatie, of deze zich nu inschrijven als onderaannemers of combinanten, kunnen zich wat betreft het keurmerk of certificaat beroepen op dat van de coöperatie of van één van de leden. Is hier sprake van, dan draagt de opdrachtnemer (dus de penvoerder) er zorg voor dat hij en/of zijn onderaannemers of combinanten een door de opdrachtgever goedgekeurd keurmerk of certificaat heeft. De penvoerder moet laten zien dat de totale inschrijving, inclusief alle deelnemers, aantoonbaar voldoet aan deze werkwijze. Bestaan hier twijfels over, dan heeft de opdrachtgever het recht om te eisen dat dit door middel van een audit wordt aangetoond. Kan een zorgaanbieder bij inschrijving niet aan de vereisten van het keurmerk of certificaat of iets gelijkwaardigs voldoen, dan heeft de zorgaanbieder tot eind 2021 de tijd om daar alsnog aan te voldoen. De exacte termijn staat beschreven in de aanbestedingsstukken.

BEKIJK ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN

Kalender

02-07-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie uitkomst selectiefase
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie gunningsleidraad
01-08-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Ingangsdatum vernieuwde contracten Dyslexie
Bekijk alle agenda items

Uitgangspunten, proces en de aanbesteding

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

De deadline voor de 'Inkoop 2022' is 1 januari 2022. Per die datum gaan de nieuwe Wmo-contracten in. Om tot deze vernieuwde inkoop te komen, hebben de 8 Achterhoekse gemeenten een aantal algemene uitgangspunten benoemd én uitgangspunten die specifiek voor de inkoop gelden. In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ (komt binnenkort online) worden de uitgangspunten voor de transformatie en inkoop toegelicht. 

Proces van de Inkoop 2022

Voor het proces naar de optimale inkoop hebben de Achterhoekse gemeenten enkele basisprincipes bepaald. Bij iedere stap zullen (en moeten) deze principes in acht worden genomen:

 • Gemeenten nemen de regie
 • Zorgvuldigheid staat voorop
 • Samen met partners
 • Urgentiebesef
 • Ingangsdatum 1 januari 2022  

De aanbesteding

De Achterhoekse gemeenten kiezen voor een 'niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie'. Het huidige inkoopmodel 'Open House' maakt dus plaats voor deze, voor het sociaal domein Achterhoek nieuwe aanbestedingsprocedure.

Specifiek voor de aanbesteding zijn ook doelstellingen bepaald:

 • De inzet van zorg en ondersteuning is tijdig, gericht op een passend, duurzaam resultaat in een zo veilige en zoveel mogelijk vertrouwde omgeving. 
 • De inzet van zorg en ondersteuning is gericht op het verbeteren van de beleving dat je leven zinvol is. We redeneren vanuit positieve gezondheid. 
 • De inwoner participeert maximaal naar vermogen in de samenleving. 
 • Ondersteuning is flexibel, gericht op samenwerking en ambulantisering. Waar mogelijk schalen we (zo snel mogelijk) op of af. Indien mogelijk naar het voorliggend veld. 
 • Inwoners zijn tevreden over de ondersteuning die ze van de zorgaanbieder ontvangen. 
 • Partners in de keten van zorg en ondersteuning zijn tevreden over elkaars bijdrage aan de transformatie. 

De aanbesteding bestaat uit grofweg 2 onderdelen: selectiefase en gunningsfase. Een nadere toelichting staat op Informatieplaat 'Het proces van de vernieuwde inkoop'.

Aan de aanbesteding kunnen alle type zorgaanbieders meedoen. Dus zorgaanbieders in alle organisatievormen; van stichting tot Besloten Vennootschap (BV), Vennootschap onder Firma (VoF), zzp’er, combinaties, co-operaties en in hoofd- en onderaannemerschap. Wat telt, is dat iedere inschrijver voldoet aan de minimum kwaliteitseisen (dit geldt ook voor een eventuele onderaannemer). 

Terug naar boven

Inkoopsegmenten

Wmo wordt aanbesteed in verschillende segmenten en sub-segmenten:

Wmo Ondersteuning
 • Ondersteuning
 • Beschermd Thuis
 • Persoonlijke verzorging
Wmo Logeren Geen sub-segmenten
Wmo Wonen
 • Beschut Wonen (24-uurs begeleiding)
 • Beschermd Wonen (24-uurs zorg), voorheen Beschermd Wonen


Terug naar boven

Pilots en eigen traject(en)

Eigen traject in Oude IJsselstreek

Voor de Ambulante Wmo (en Jeugdhulp) doorloopt de gemeente Oude IJsselstreek een eigen (inkoop)traject. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale webpagina op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

Pilots in Doetinchem

Vooruitlopend op de nieuwe situatie van 1 januari 2022 voert de gemeente Doetinchem pilots uit om een inhoudelijke en financiële versnelling te creëren. De pilots starten in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze pilots. 

Inkoop Hulp bij het Huishouden

De inkoop van Hulp bij het Huishouden is en blijft een eigenstandig traject binnen de Achterhoekse gemeenten. Alleen de 5 gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk besteden Hulp bij het Huishouden gezamenlijk aan. Zowel inhoudelijk als financieel zijn zij hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. De andere Achterhoekse gemeenten zijn hiervoor vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk.

Terug naar boven

Bekostiging

Een van de uitgangspunten van de transformatie (en daarmee van de Inkoop 2022) is de overgang op een andere manier van bekostiging. Dus niet langer ‘prijs maal hoeveelheid’ (PXQ). De gemeenten in de Achterhoek zien meer perspectief in de koppeling van de financiering aan de resultaatafspraken met de gecontracteerde zorgaanbieders. De voorkeur gaat in de Achterhoek uit naar: 

 • Lumpsum-financiering: Vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. 
 • Populatiebekostiging: Vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. 

Concreet betekent dit:

Wmo Integrale Ondersteuning

 

Lumpsum-financiering

Persoonlijke Verzorging: PxQ op basis van een indicatie per cliënt

Wmo Logeren PxQ op basis van een indicatie per cliënt 
Wmo Wonen Lumpsum-financiering

Terug naar boven

Belangrijke data

Op weg naar 1 januari 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten in dit traject zijn:

September – december 2020

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende bijeenkomsten)

24 november 2021

Besluitvorming over de uitgangspunten van de Inkoop 2022. Zie notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

Januari – maart 2021

Samen op weg naar de vernieuwde inkoop: Uitwerken van de selectieleidraden

2 of 9 februari 2021

Finale besluitvorming over doelstellingen, (sub)segmenten, bekostigingssystematiek, etc. Zie notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 maart 2021 (onder voorbehoud)

Besluitvorming over de selectieleidraad Wmo (dus het inkoopdocument)

1 april 2021

Start aanbesteding

1 oktober 2021

Gunning

Oktober – december 2021

Implementatiefase ‘Samen voor beter’

Terug naar boven

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Terug naar boven

Naar boven