Naar een optimale uitvoering van de Wmo

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. Komende tijd wordt in de Achterhoek alles op alles gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken.

Op deze webpagina...

Deze pagina is dé plek voor het actuele nieuws over het traject naar de Inkoop 2022 (de nieuwe Wmo-contracten in het bijzonder). Ook documenten en antwoord op de meest gestelde komen op deze site. In de kalender worden alle bijeenkomsten en 'deadlines' aangekondigd. Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Scroll naar het einde van deze webpagina voor meer info over:

 • Uitgangspunten voor transformatie en inkoop
 • Belangrijke deadlines
 • Het eigen traject in Oude IJsselstreek
 • De pilots in Doetinchem
 • Inkoop Hulp bij het Huishouden
 • Het basisverhaal in informatieplaten

Ga naar de pagina Terugkoppeling Gesprekstafels voor de verslagen, presentaties en al het andere achtergrondmateriaal van de verschillende Gesprekstafels die in de dialoogfase worden gehouden. 

Nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

Tot aan 1 april 2021 staan verschillende dialoogsessies op de agenda. Van (digitale) Gesprekstafels tot workshops, kennissessies en webinars. De ene keer zijn de sessies voor alle zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De andere keer voor alleen de aanbieders van een bepaald segment. Aan bod komen overkoepelende thema’s, zoals samenwerking. Maar ook thema’s en vragen die alleen binnen een bepaald segment spelen. De activiteiten worden aangekondigd in de agenda en in de maandelijkse Inkoop-nieuwsbrief (aanmelden kan via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl). Ook de terugkoppeling komt steeds op deze website (zie hier voor jeugd en onder Nieuws).

De Achterhoekse gemeenten kiezen ervoor om 1 aanbesteding uit te voeren, met 3 percelen: Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Elk perceel bevat meerdere inkoopsegmenten. De segmenten voor Jeugdhulp zijn reeds eind november 2020 bekend. De segmenten voor Wmo en Beschermd Wonen volgen begin februari 2021. Uiteraard wordt goed bekeken op de segmenten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen goed op elkaar aansluiten. Dit kan nog tot aanpassing van de Jeugdhulpsegmenten leiden. Pas na vaststelling in de colleges van Burgemeester en Wethouders (naar verwachting in februari 2021) zijn de segmenten definitief.

Selectie: Gemeenten beoordelen zorgaanbieders op hun kennis, deskundigheid en kwaliteit. Hiervoor leveren zorgaanbieders een bekwaamheidsdossier (inclusief behaalde resultaten) in en moeten zij bijpassende referenties aanreiken. Een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders gaat door naar de gunningsfase.

Gunningsfase: De geselecteerde zorgaanbieders worden beoordeeld op hun vermogen om de inkoopvisie en uitgangspunten naar de praktijk om te zetten. De gemeenten beoordelen de inschrijvingen op een reeks algemene en specifieke minimumeisen én op een aantal criteria omtrent kwaliteit van samenwerking, doorlooptijd en afschaling. Uit deze beoordeling volgt een prioritering. Vervolgens wordt een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders geselecteerd en gegund. Oftewel, met deze aanbieders sluiten de 8 Achterhoekse gemeenten een nieuw inkoopcontract af.

De beoordeling van de inhoudelijke plannen gebeurt door een team van inhoudelijk deskundigen van de Achterhoekse gemeenten, onder leiding van een inkoopspecialist.

Dat zal pas in februari 2021 bekend zijn. Wel lijkt de voorkeur van de Achterhoekse gemeenten uit te gaan naar lumpsum-financiering en populatiebekostiging. Lumpsum-financiering is vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. Populatiebekostiging is vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. Let op! Vooralsnog zijn dit denkrichtingen. De colleges van Burgemeester en Wethouders besluiten hierover begin februari 2021 definitief.

De Achterhoekse gemeenten gaan 3-jarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Daarna is het nog 2 keer mogelijk om de contracten met 2 jaar te verlengen. Dus in totaal kan een zorgaanbieder voor maximaal 7 jaar worden gecontracteerd (daarna moeten de gemeenten opnieuw inkopen). 

De Achterhoekse gemeenten streven naar een langdurig partnerschap met zorgaanbieders. Daarvoor is - in de visie van de gemeenten - een minimale looptijd van 3 jaar een vereiste. Deze periode geeft zorgaanbieders ruimte om zich in te bedden in de lokale en regionale sociale infrastructuur. Bovendien verminderen de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten, doordat niet ieder jaar een nieuwe aanbesteding gedaan hoeft te worden. 

Kalender

28-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen

Deze sessie gaat over de dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen van de Inkoop 2022. Wanneer: 14.00-16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 20 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

10-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie 'Kwaliteit'

Deze gesprekstafel is bedoeld voor aanbieders van alle segmenten Jeugdhulp. Het thema: Kwaliteit. Meer informatie volgt tzt op deze website. Wanneer: 9.00 - 111.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

11-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Minimumeisen (extra bespreking), selectiecriteria en verdieping bekostiging

Tijdens deze Gesprekstafel wordt mogelijk ingegaan op de minimumeisen die zijn besproken tijdens de bijeenkomst van 28 januari 2021. Of dit onderwerp daadwerkelijk op de agenda staat, wordt na 28 januari 2021 bepaald. Daarnaast staan de selectiecriteria en bekostiging op de agenda. Wanneer: 14.00 - 16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Let op! Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 3 februari 2021. Uiterlijk 8 februari 2021 ontvangt u nadere informatie over deze bijeenkomst.

Bekijk alle agenda items

Inkoop van Wmo

Proces van de Inkoop 2022

Voor het proces naar de optimale inkoop hebben de Achterhoekse gemeenten enkele basisprincipes bepaald. Bij iedere stap zullen (en moeten) deze principes in acht worden genomen:

 • Gemeenten nemen de regie
 • Zorgvuldigheid staat voorop
 • Samen met partners
 • Urgentiebesef
 • Ingangsdatum 1 januari 2022  

Uitgangspunten voor transformatie en inkoop

De deadline voor de 'Inkoop 2022' is 1 januari 2022. Per die datum gaan de nieuwe Wmo-contracten in. Om tot deze vernieuwde inkoop te komen, hebben de 8 Achterhoekse gemeenten een aantal algemene uitgangspunten benoemd én uitgangspunten die specifiek voor de inkoop gelden. In de informatieplaten ‘Waar gaan we naartoe?’ en ‘Het proces van de vernieuwde inkoop’ (komt binnenkort online) worden de uitgangspunten voor de transformatie en inkoop toegelicht. 

Verder kiezen de Achterhoekse gemeenten voor een 'niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie'. Het huidige inkoopmodel 'Open House' maakt dus plaats voor deze, voor het sociaal domein Achterhoek nieuwe aanbestedingsprocedure.

Eigen traject in Oude IJsselstreek

Voor de Ambulante Wmo (en Jeugdhulp) doorloopt de gemeente Oude IJsselstreek een eigen (inkoop)traject. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale webpagina op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

Pilots in Doetinchem

Vooruitlopend op de nieuwe situatie van 1 januari 2022 voert de gemeente Doetinchem pilots uit om een inhoudelijke en financiële versnelling te creëren. De pilots starten in 2021. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze pilots. 

Inkoop Hulp bij het Huishouden

De inkoop van Hulp bij het Huishouden is en blijft een eigenstandig traject binnen de Achterhoekse gemeenten. Alleen de 5 gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk besteden Hulp bij het Huishouden gezamenlijk aan. Zowel inhoudelijk als financieel zijn zij hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. De andere Achterhoekse gemeenten zijn hiervoor vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk.

Belangrijke 'deadlines'

Op weg naar 1 januari 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten in dit traject zijn:

September – december 2020

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende bijeenkomsten)

Januari – maart 2021

Samen op weg naar de vernieuwde inkoop: Uitwerken van de selectieleidraden

2 februari 2021 (onder voorbehoud)

Finale besluitvorming over de uitgangspunten, financiering, etc.

2 maart 2021 (onder voorbehoud)

Besluitvorming over de selectieleidraad Jeugd (dus het inkoopdocument)

1 april 2021

Start aanbesteding

1 oktober 2021

Gunning

Oktober – december 2021

Implementatiefase ‘Samen voor beter’

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Naar boven