Achterhoekse visie op sociaal domein

De visie van de Achterhoekse gemeenten op het regionale sociaal domein dateert uit 2017 en is een vervolg op de visie uit 2013. Die visie richtte zich op de transitie. Oftewel, de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van Rijksoverheid en provincies naar gemeenten (de decentralisaties). De nieuwe visie richt zich op de transformatie. Oftewel, de fase waarin het gaat om het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de transitie. 

Iedereen doet mee

In de Achterhoekse visie staan de speerpunten voor de komende jaren beschreven. De ambitie is: iedereen doet mee. Letterlijk luidt de Achterhoekse missie: Iedereen doet mee en draagt zijn steentje bij, naar eigen kunnen. Daar helpen we elkaar bij. De gemeenten hebben hiertoe 5 maatschappelijke doelen gesteld:

  1. Jeugdigen groeien gezond op in een veilige en vertrouwde omgeving en kunnen zich maximaal ontwikkelen, zodat zij opgroeien tot zelfredzame mensen.
  2. Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel, zij hebben veerkracht en voelen zich goed.
  3. Mensen wonen zelfstandig in een veilige en toegankelijke omgeving, indien nodig met ondersteuning.
  4. Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich kenmerkt door wederkerigheid.
  5. Mensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving.

Samenwerken vanuit nieuwe rolverdeling

De Achterhoekse gemeenten zijn van mening dat deze ambitie en doelen alleen gerealiseerd worden als er sprake is van een brede samenwerking. Binnen die samenwerking heeft iedereen een rol. Zo is de rol van inwoners om zelf regie te hebben op hun zorg en ondersteuning. Inwoners bepalen zoveel mogelijk zelf wat goed voor hen is. De rol van de gemeenten is om meer focus te leggen op preventie en op innovatie in het aanbod van ondersteuning. Een andere rol van de gemeenten is het aan elkaar knopen en integraal verbinden van de diverse domeinen (zorg, werk, onderwijs, etc.). De rol van organisaties in het sociaal domein is om flexibel in te spelen op de veranderende vraag uit de samenleving. Hun rol is te zorgen voor effectievere hulpverlening en een verlaging van kosten. Voor deze organisaties betekent dit meer onderlinge samenwerking, in plaats van onderlinge concurrentie. En met de gemeenten moet een voortdurende wisselwerking ontstaan.

Ruimte voor ‘colour locale’

Het uitgangspunt van de Achterhoekse gemeenten bij deze brede samenwerking is ook: Lokaal waar het kan en regionaal waar het slimmer is. Dus ondanks de brede regionale samenwerking moet er ook voldoende ruimte blijven voor lokale inkleuring. De Achterhoekse gemeenten willen dat de transformatie van het sociaal domein vooral op lokaal niveau – bij en samen met de inwoner – vorm krijgt. Ontschotting, de-medicalisering, preventie en eerder de juiste hulp bieden moeten in de Achterhoekse visie dichtbij de inwoner plaatsvinden. 

De visie is uitgewerkt in het Transformatieplan 'Perspectief, binding en ondersteuning'. Hierin staan de concrete actiepunten voor de komende jaren

Transformatieplan 2018-2022 Terug naar Over Ons
Naar boven