Privacyverklaring

Het regionale team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) beheert de website van het sociaal domein Achterhoek. Het CLM is ontstaan vanuit de 8 Achterhoekse gemeenten en valt juridisch onder de gemeente Oude IJsselstreek. Voor de gemeente Oude IJsselstreek staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van interactieve diensten en bezoeken aan de website centraal.

Persoonsgegevens die gemeente Oude IJsselstreek verwerkt

Gemeente Oude IJsselstreek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan de gemeente verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Email adres
 • Medische gegevens (vanuit het sociaal domein)
 • FinanciĆ«le gegevens (voor ondersteuning en belastingen)

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

Soms worden bijzondere persoonsgegevens van u gebruikt. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Oude IJsselstreek verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.

Bewaartermijn

Gemeente Oude IJsselstreek zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor wordt per doel de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, conform de geldende archiefwetgeving.

Delen met derden

Gemeente Oude IJsselstreek verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Oude IJsselstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Oude IJsselstreek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Gemeente Oude IJsselstreek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de gemeente gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website verder geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via clm@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met de gemeente Oude IJsselstreek (team CLM) uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Geregistreerd: Anne-Marie Nas
Email: a.nas@doetinchem.nl
Telefoonnummer: 0314-377377

 

Naar boven