Veelgestelde vragen

Heeft u op deze website nog niet gevonden wat u zocht? Mogelijk staat uw vraag dan in de lijst op deze pagina. Voor het gemak hebben wij de vragen verdeeld naar herkomst. Dus bent u zorgaanbieder, verwijzer, inwoner of gemeente? Dan vindt u mogelijk uw vraag (plus antwoord) bij uw gedeelte. Of vul een trefwoord in. Staat u vraag er niet tussen? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om uw vraag te stellen.

Zorgaanbieder

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgaanbieders die zorg (willen) leveren in de Achterhoek inderdaad aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging. De reden is dat de Achterhoekse gemeenten veel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door aansluiting bij een branche- of beroepsvereniging verwachten de Achterhoekse gemeenten dat de kwaliteit van de dienstverlening continu gewaarborgd blijft. Immers, brancheverenigingen besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie tussen de leden (en hun medewerkers). Ook informeren zij de leden zeer regelmatig over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de branche. Op deze manier blijven zorgaanbieders altijd 'up to date'.

Aanbieders die zich hebben ingeschreven in Negometrix en zijn gegund op één of meerdere percelen, kunnen een kopie maken van hun inschrijving. Oftewel, het is via Negometrix mogelijk om de eigen inschrijving te exporteren. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie en de juiste producten en prijzen bij de hand. Hoe u dit doet, leest u in de instructie (download).

Omdat overeenkomsten tot stand komen via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) in Negometrix worden gesteld. Dit kan via ‘Vraag & Antwoord’. Hulp nodig? De helpdesk van Negometrix staat voor u klaar als u bij het invoeren van uw vraag (of bij het inzien van het antwoord) vastloopt.

Overigens is de reden om vragen via Negometrix te stellen, dat de gehele communicatie met aanbieders die zich inschrijven voor zorg en/of ondersteuning via dit systeem loopt. De gemeenten willen zo borgen dat antwoorden op vragen correct, eenduidig en tijdig worden gegeven. Een andere reden is dat de inkoop-overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding. In Negometrix is het ‘aanbod’ de inschrijving is van een opdrachtnemer en de ‘aanvaarding’ de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden dus digitaal plaats. Vanwege deze wijze van totstandkoming van de overeenkomst, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via ‘Vraag & Antwoord’ in Negometrix worden gesteld.

Tijdens de looptijd van het contract kunt u alleen administratieve gegevens tussentijds aanpassen. Administratieve gegevens zijn:

 • Naam Organisatie
 • Contactpersonen
 • Contactgegevens
 • Adres
 • AGB code
 • IBAN nummer
 • Rechtsvorm
 • KvK nummer
 • Toevoegen of verwijderen van onderaannemers, etc.

Wilt u zich inschrijven voor een extra perceel, product of gemeente gedurende de looptijd van het contract? Dan kan dit alleen tijdens de vastgestelde openstellingen.

Het is dus niet mogelijk om gedurende de looptijd van het contract aanpassingen door te voeren die de inhoud van de aangeboden dienstverlening wijzigen. Zoals producten verwijderen, aanpassen van het tarief of terugtrekken uit ingeschreven gemeenten.

U kunt administratieve gegevens op de volgende manier wijzigen:

 • Stuur een e-mail naar clm@sociaaldomeinachterhoek.nl met het verzoek tot wijziging.
 • Geef in de e-mail aan wat er gewijzigd moet worden en wie contactpersoon is voor eventueel meer informatie.
 • U ontvangt daarna binnen een week uitleg van de uit te voeren acties en u hoort het tijdsraam waarbinnen u deze acties kunt uitvoeren.

Als zzp'er bent u zelf verantwoordelijk om bij ziekte, vakantie en andere redenen van afwezigheid iemand te regelen die de afgesproken zorg namens u verleent. Deze zorgverlener kan bijvoorbeeld een uitzendkracht zijn. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente. U blijft de enige contractuele wederpartij van de gemeente.

De gemeenten verwachten wel dat er zorg wordt geleverd van voldoende kwaliteit. Dit houdt in dat de zorg voldoende veilig en verantwoord is en dat deze aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. U heeft de verantwoordelijkheid voldoende zicht te houden op deze kwaliteit.

Het is mogelijk om gedurende de contractperiode onderaannemers toe te voegen aan de raamovereenkomst. Hiervoor heeft u wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Sinds de invoering van de AVG (privacywet) zijn de eisen aangepast rondom het gebruik van persoonsgegevens. Ook gelden er strengere regels rondom een beveiligde werkomgeving, datalekken en andere schendingen van de voorschriften van de privacywetgeving. Krijgt u te maken met een datalek? Dan moet u dit melden bij de betrokken gemeente(n). De contactgegevens zijn:

Aalten

gemeente@aalten.nl, o.v.v. datalek

Berkelland

info@gemeenteberkelland.nl, o.v.v. datalek

Bronckhorst

Marcel.Lubbers@Bronckhorst.nl, o.v.v. datalek

Doetinchem

a.nas@doetinchem.nl, o.v.v. datalek

Montferland

datalek@montferland.info, o.v.v. datalek

Oost Gelre

m.dankbaar@oostgelre.nl, o.v.v. datalek

Oude IJsselstreek

info@oude-ijsselstreek.nl, o.v.v. datalek

Winterswijk

privacy@winterswijk.nl, o.v.v. datalek

 

Alle vragen en antwoorden zijn samengevoegd in een apart 'FAQ-document'. Download hier dit document.

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Allereerst ontvangen wij per e-mail (clm@sociaaldomeinachterhoek.nl) graag uw maatregelen. Daarnaast verzoeken wij u deze informatie op de website van uw organisatie te vermelden en indien nodig te actualiseren. Zoek gedurende de Coronacrisis in dringende gevallen ook de afstemming met de verantwoordelijke contractmanager.

Dit onderwerp wordt op landelijk niveau besproken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket ondersteunende maatregelen aangekondigd. Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u via deze website en de nieuwsbrief (deze krijgt u per e-mail. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, meld u dan aan via het formulier onderaan deze pagina). Uiteraard wordt de daadwerkelijk geleverde zorg volgens de contractafspraken vergoed.

Wij beseffen ons terdege dat het Coronavirus gevolgen heeft voor de no show percentages. Ook hiervoor geldt dat wij de landelijke richtlijnen en besluiten volgen. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u via deze website en de nieuwsbrief (deze ontvangt u per e-mail. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, meld u aan via het formulier onderaan deze pagina).

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Wij verzoeken u als aanbieder om hierin de juiste keuzes te maken. Als u het niet verantwoord vindt om de dagbesteding open te houden of een cliënt naar de dagbesteding te laten komen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling aanbiedt. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

In gevallen waarbij de zorg tijdelijk wordt stopgezet, is het (vooralsnog) niet nodig een stopbericht te sturen. Mocht blijken dat de ondersteuning langere tijd niet wordt gegeven, dan kan het zijn dat wij alsnog om een stopbericht vragen. Zodra dat het geval is, ontvangt u hierover van ons bericht. Wij vragen u wel nadrukkelijk om te kijken of ondersteuning zonder meer gestopt kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de veiligheid van inwoners/gezinnen in het gedrang kan komen. Wij verwachten dat deze ondersteuning in dergelijke situaties doorgang vindt, waarbij de adviezen van het RIVM ter harte worden genomen.

De veiligheid van de cliënt moet voorop staan. Als daar fysiek contact voor nodig is, dan moet alles op alles worden gezet om dit te organiseren, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. In gevallen waarbij het niet mogelijk of door risico’s ongewenst is om de ondersteuning ter plekke te leveren, kan de ondersteuning digitaal/op afstand worden gegeven. Een aantal ambulante aanbieders heeft gevraagd of het mogelijk is om via beeldbellen te gaan werken. Dit is toegestaan.

Bekijk voor technische mogelijkheden voor ondersteuning op afstand de volgende website: https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

Het is aan u om te beoordelen of dit binnen uw organisatie mogelijk is. Het is wel zeer gewenst voor kinderen met ouders in vitale functies. Als er meer ondersteuning wordt geleverd dan is geïndiceerd, dan kan dit alleen als de zorgtoewijzing daarop is aangepast. Hierover dient vooraf afstemming te zijn met de verwijzer en consulent. De daadwerkelijk geleverde zorg kan worden gefactureerd, mits daar een zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt.

De dienstverlening vanuit de gemeenten gaat door, maar uiteraard nemen ook de gemeenten maatregelen op basis van de geldende richtlijnen. Wij verwijzen u naar de website van de desbetreffende gemeente voor informatie over de dienstverlening. Het kan zijn dat keukentafelgesprekken niet doorgaan, maar bijvoorbeeld telefonisch of via beeldcontact worden uitgevoerd. Voor vragen over individuele cliëntsituaties kunt u contact opnemen met de consulent van de desbetreffende gemeente.

De zorgcontinuïteit is het allerbelangrijkst. Wij gaan ervan uit dat u alles doet voor de cliënt wat nodig is. Als uw bezetting zodanig is dat administratieve zaken iets langer blijven liggen, dan begrijpen wij dat gezien de situatie waar we nu in zitten. Wij vertrouwen erop dat u als aanbieder hierin de juiste keuzes maakt en het weer op orde hebt zodra de Coronacrisis voorbij is.

Wij begrijpen dat de huidige situatie kan zorgen voor een vertraging voor het verkrijgen van uw accountantsverklaring. Als 1 april voor u haalbaar is, dan verzoeken wij u om de verklaring zoals afgesproken vóór deze datum aan te leveren. Weet u nu al dat 1 april voor u niet haalbaar gaat zijn vanwege de Coronacrisis, stuur dan een bericht en toelichting naar verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl. Wij inventariseren deze berichten en komen bij u terug met een reactie.

Tijdschrijven is op dit moment onderdeel van onze inkoopafspraken. De Coronacrisis is voor de 8 Achterhoekse gemeenten geen reden om dit per direct los te laten. Mocht landelijk hier anders over worden besloten, volgen we deze landelijke richtlijnen en besluiten.

In het gehele land is er sprake van schaarste waardoor het Rijk heeft besloten de distributie van PBM’s zoveel mogelijk regionaal op te pakken. Voor onze regio ligt deze taak bij de GHOR / Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (dus niet bij de gemeenten). Een groot aantal zorgaanbieders heeft op 25 maart 2020 van de GHOR een informatiebrief ontvangen (download deze brief hier), waarin staat hoe de distributie gaat. Op hoofdlijnen gaat het als volgt: 

Voor alle vragen rondom de verspreiding van PBM’s kunt u contact opnemen via het callcenter. 

Klik hier voor de brief van de GGD over het aanvragen van PBM's in de care. Download hier een poster met de contactgegevens.

Download hier een poster met de contactgegevens voor het aanvragen van PBM's in de cure. 

Indien er zich onder de huidige omstandigheden een situatie voordoet waarin cliënten niet meer verantwoord ondersteund kunnen worden door afwezigheid van bevoegd en bekwaam personeel, dan mag tijdelijk ook gebruik worden gemaakt niet bevoegd en minder bekwaam personeel:

 • De aanbieder heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat personeel moet worden ingezet dat niet aan de juiste kwalificaties voldoet;
 • Het nadeel van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient aantoonbaar op te wegen tegen alternatieven.
 • De inzet van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient zo kort mogelijk te duren.
 • De omgang met medicatie blijft voorbehouden aan personeel dat hiervoor geschoold/getraind is.
 • Niet bevoegd of minder bekwaam personeel werkt zoveel mogelijk ondersteunend aan het bevoegd en bekwaam personeel.

 Kijk hier voor meer informatie. 

 

Verwijzer

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Inwoner

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw gemeente. In iedere gemeente werkt het verkrijgen van zorg, hulp of ondersteuning op een andere manier. Via de pagina 'inwoner' kunt u uw gemeente selecteren en rechtstreeks naar de juiste webpagina gaan. 

Gemeente

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Naar boven