Veelgestelde vragen

Heeft u op deze website nog niet gevonden wat u zocht? Mogelijk staat uw vraag dan in de lijst op deze pagina. Voor het gemak hebben wij de vragen verdeeld naar herkomst. Dus bent u zorgaanbieder, verwijzer, inwoner of gemeente? Dan vindt u mogelijk uw vraag (plus antwoord) bij uw gedeelte. Of vul een trefwoord in. Staat u vraag er niet tussen? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om uw vraag te stellen.

Aanbieder

Inkoop 2022

De Achterhoekse gemeenten sluiten 3-jarige contracten af met de gegunde zorgaanbieders. Daarna is het nog 2 keer mogelijk om de contracten met 2 jaar te verlengen. Dus in totaal kan een zorgaanbieder voor maximaal 7 jaar worden gecontracteerd (daarna moeten de gemeenten opnieuw inkopen). 

De Achterhoekse gemeenten willen graag een langdurig partnerschap aangaan met zorgaanbieders. Daarvoor is - in de visie van de gemeenten - een minimale looptijd van 3 jaar een vereiste. Deze periode geeft zorgaanbieders ruimte om zich in te bedden in de lokale en regionale sociale infrastructuur. Bovendien verminderen de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten, doordat niet ieder jaar een nieuwe aanbesteding gedaan hoeft te worden. 

In de Achterhoek hebben we de afgelopen jaren gewerkt met een jaarlijkse Open House inkoopconstructie. Kortweg: iedereen die voldeed aan de criteria, deed mee. Dit heeft geleid tot onder andere meer dan 300 gecontracteerde zorgaanbieders, een jaarlijks terugkerende contractering (inclusief de hele administratieve rompslomp) en geluiden van inwoners dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Vanuit de visie willen we toe naar meer samenwerking, meer innovatie, minder aanbieders, behoud van keuzevrijheid voor inwoners en duurzame contracten. Daar past de aanbestedingsvorm het beste bij. Daarom hebben de 8 Achterhoekse gemeenten de nieuwe contracten via een aanbesteding (met een selectie- en gunningsfase) afgesloten.

Met 'lumpsum' verwachten we beter onze doelen te realiseren. Met deze bekostigingsvorm krijgt de zorgprofessional meer ruimte om met de inwoner de juiste zorginzet te bepalen. Ook verminderen de administratieve lasten in de uitvoering, zowel voor de zorgaanbieder als voor de gemeente. Daarnaast denken we met deze bekostiging de financiële opgaven beter te kunnen realiseren. We stappen immers af van het zogeheten ‘uurtje factuurtje’.

We kiezen voor overeenkomsten voor de duur van maximaal 7 jaar. Concreet: 1 x 3 jaar en 2 x 2 jaar. Er is een tussenevaluatie in 2024. We kiezen dus uitdrukkelijk voor langdurig partnerschap om de transformatie levend te maken. Met deze constructie is het ook beter mogelijk om tussentijds bij te stellen. Ook zorgt het voor meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan relevante wetsontwikkelingen of bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het kavelmodel (8RHKGezond).

Het kavelmodel is in ontwikkeling. Toch is het zeker van belang dat zorgaanbieders die vanaf 1 juli 2022 worden gecontracteerd, zich committeren aan deze ontwikkeling. Dus dat ze hieraan willen meedoen. Dat geldt natuurlijk ook voor andere regionale en lokale ontwikkelingen in de Achterhoek, zoals de Regiovisie of het Preventieakkoord. Het gaat erom dat we met ons allen vormgeven aan de gewenste ontwikkelingen in de Achterhoek.

Met de nieuwe aanpak beogen we in de Achterhoek onder andere een vermindering van de administratieve lasten. Door een duidelijkere rolverdeling tussen zorgaanbieder en gemeente ontstaat er voor zorgaanbieders bijvoorbeeld meer professionele vrijheid van handelen. De gemeente bepaalt straks namelijk het ‘wat’ en de zorgaanbieder het ‘hoe’. Dit betekent dat er bij op- of afschaling van zorg geen nieuwe indicatie hoeft te worden gevraagd. Ook stappen we met de keuze voor de bekostigingsvorm lumpsum af van het ‘uurtje factuurtje’ en worden de administratieve lasten aan de achterkant verlicht. Een onderaanneemconstructie brengt inderdaad administratieve lasten met zich mee. Overigens geldt dat ook bij een dergelijke constructie in een Open House inkoop. Het verminderen van administratieve lasten is en blijft een belangrijk aandachtspunt, ook in de nieuwe contractperiode.

Jazeker. Inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. Wij willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg met de inwoner en zorgaanbieder. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner straks nog meer aandacht.

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Nee en dat is ook nooit het doel geweest. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom hebben we bij de aanbesteding bijvoorbeeld eerst gekeken naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor de inwoner nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Natuurlijk moeten we er ook in de Achterhoek voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Dit lukt ons vooral door efficiënter en effectiever te werken én door meer oog te hebben voor het voorkomen van (zwaardere) zorg. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt steeds meer het motto. Daarom besteden we ook veel aandacht aan hulp en ondersteuning waarvan iedereen gebruik mag maken, ook zonder indicatie (toestemming) van de gemeente.

Op dit moment hebben de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook brengt het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd.

Bij de aanbesteding kijken de gemeenten vooral naar de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente.    

De gemeenten willen komende tijd in dialoog met gegunde zorgaanbieders de nieuwe aanpak verder uitwerken en implementeren. Hiervoor vinden in het voorjaar van 2022 verschillende dialoogsessies plaats. Zorgaanbieders die straks geen nieuw contract hebben in de Achterhoek, krijgen hierover informatie vanuit Sociaal Domein Achterhoek. Deze informatie is vooral gericht op de invulling van de overgangsperiode en hoe de overdracht van zorg zo zorgvuldig mogelijk kan plaatsvinden.  

 

Ja. Goed om te weten: zorgaanbieders die nu gecontracteerd zijn en straks niet meer, hebben een leveringsplicht zolang de indicatie van de inwoner loopt. De bedoeling is dat cliënten van zorgaanbieders die per 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd zijn en van wie de indicatie nog doorloopt, zorgvuldig worden overgedragen naar een zorgaanbieder die wel gecontracteerd is. De niet-gecontracteerde aanbieder is verplicht om de zorg en/of ondersteuning door te leveren, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt. Zorgcontinuïteit, zorgvuldigheid en tijdig communiceren met inwoners en zorgaanbieders staan in de Achterhoek voorop. 

Op deze datum gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders van de gegunde segmenten in. Dat zijn op dit moment: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De inkoop van Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is nog niet afgerond (zie andere vraag). Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van alleen nog de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast gaat op 1 juli 2022 de nieuwe aanpak binnen Sociaal Domein Achterhoek in. Deze aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Voor zorgaanbieders verandert er ook het een en ander, zoals de financiering. We gaan in de Achterhoek van start met een taakgerichte bekostiging met 'lumpsum financiering'. We nemen dus afscheid van het ‘uurtje factuurtje’ en productdenken. Dit moet ervoor zorgen dat de hulp en/of ondersteuning zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

Dat klopt ongeveer. Per 1 juli 2022 zijn met zo'n 70 zorgpartijen een nieuw contract afgesloten. Een contractpartner kan echter ook een samenwerkingsverband of consortium van meerdere zorgaanbieders zijn. Ook kunnen contractpartners onderaannemers inzetten. Feit is dat er sinds 1 juli 2022 een stuk minder zorgaanbieders zijn gecontracteerd dan in het verleden (voorheen hadden de gemeenten zo'n 300 contractpartners). 

Voor veel inwoners verandert er niet direct iets, omdat ze hun huidige zorgaanbieder behouden. Inwoners die op dit moment hulp krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, moeten van zorgaanbieder wisselen. De afspraak is dat ze bij hun huidige zorgaanbieder blijven, totdat hun hulp wordt overgenomen door een nieuw gecontracteerde zorgaanbieder. De overdracht gebeurt zorgvuldig en in overleg met de inwoner. Dit is vastgelegd in de overgangsregeling die tot en met 31 december 2022 loopt. Alleen voor situaties waarbij echt geen andere oplossing mogelijk is, maken we een uitzondering. Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 direct te maken met de nieuwe aanpak en de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Vanuit de gemeenten nemen we altijd contact op met de inwoner. Hoe en wanneer dit precies gebeurt, verschilt per gemeente. Hiervoor heeft iedere gemeente een projectleider implementatie. Zolang de indicatie niet is afgelopen en de inwoner heeft nog niets gehoord van de gemeente, blijft de huidige indicatie doorlopen.

Nee. Voor inwoners met alleen een indicatie voor hulpmiddelen en/of Hulp bij het Huishouden geldt de nieuwe contractering niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in. De gunning voor dyslexie hebben we eerder al afgerond. Die contracten zijn al op 1 augustus 2021 ingegaan. 

Klik hier om het overzicht te bekijken of te downloaden.

De segmenten waarvoor de aanbesteding nu is afgerond, zijn: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De aanbesteding van het segment Wmo Logeren is in juni 2022 alsnog afgerond, waardoor ook deze contacten op 1 juli 2022 konden ingaan. De aanbesteding van het segment Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf krijgt na de zomer van 2022 vervolg.

Het onderaannemerschap ligt bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Per 1 juli 2022 is het voor deze contractpartners mogelijk om nieuwe onderaannemers toe te voegen aan de dienstverlening. Ons advies is daarom: heeft u interesse in onderaannemerschap, zoekt u dan contact met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Inkoop 2022 voor zorgmedewerkers

In de Achterhoek willen we verschillende dingen aanpakken. Zo hebben de gemeenten op dit moment met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee, voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen de gemeenten veel meer sturen op resultaat. Het gaat straks veel meer om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om meer samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten. En om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders, zodat ze nog beter de zorg kunnen bieden die hun cliënten nodig hebben. Om dit mogelijk te maken, hebben de gemeenten afgelopen tijd nieuwe contracten met zorgaanbieders  afgesloten. Samen voor beter dus.

Dat kun je het beste aan jouw werkgever vragen. De Achterhoekse gemeenten hebben namelijk niet alleen met individuele zorgaanbieders contracten afgesloten. Maar ook (en vooral) met samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en met hoofdaannemers, die met onderaannemers werken. Op de lijst met gecontracteerde partijen staan alleen de namen van de gegunde contractpartners, maar bijvoorbeeld niet met welke onderaannemers deze contractpartners samenwerken. Dat bepaalt de contractpartij namelijk zelf. Het kan dus ook zijn dat jouw organisatie straks als onderaannemer in de Achterhoek actief blijft.

 

Jazeker, inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder of andere zorg te bieden. Gemeenten en zorgaanbieders willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner vanaf de nieuwe aanpak nog meer aandacht.

Nee, in principe niet. Cliënten houden dus de zorg en/of ondersteuning waarvoor ze een indicatie hebben. Verandert hun zorgbehoefte? Dan kan ook de indicatie veranderen en dus de zorg die ze krijgen. Als hun indicatie afloopt, wordt opnieuw bekeken welke zorg en/of ondersteuning het beste bij hen past. Dat is niet anders dan nu.

Dat is afhankelijk van of jouw organisatie vanaf 1 juli 2022 een nieuw contract heeft met de Achterhoekse gemeenten of als onderaannemer actief blijft in de regio. Is jouw organisatie gecontracteerd of blijft jouw organisatie als onderaannemer actief, dan nog bepaalt jouw werkgever of jij jouw cliënten behoudt. Je kunt deze vraag dus het beste binnen jouw eigen organisatie stellen.

Overigens is het niet zo dat als jouw organisatie niet gecontracteerd is per 1 juli 2022, dat de zorg of ondersteuning per die datum meteen ophoudt. De gemeenten verwachten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dat ze de zorg en/of ondersteuning in goed overleg met de cliënt overdragen aan een andere zorgaanbieder. Daarvoor is een overgangsperiode van een halfjaar afgesproken. De gemeenten gaan ervan uit dat uiterlijk 31 december 2022 alle cliëngten hun zorg en/of ondersteuning krijgen van een gecontracteerde zorgaanbieder.

Goed om te weten: de zorgvraag van cliënten is en wordt niet minder. Alle zorg en/of ondersteuning waaraan op dit moment behoefte is in de Achterhoek, moet ook straks worden geleverd. Jouw inzet blijft dus nodig in de regio.

 

Gemeenten en zorgaanbieders hebben hierover met elkaar duidelijke afspraken gemaakt. Namelijk dat zorgaanbieders die vanaf 1 juli 2022 geen contract meer hebben in de Achterhoek, meewerken aan een zorgvuldige overdracht van de zorg. Dit betekent dat jouw werkgever zorg blijft leveren totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. Overigens gaat de overdracht van zorg geleidelijk. Er is namelijk een overgangsperiode van een halfjaar van kracht. Uiterlijk 31 december 2022 hopen we dat alle cliënten die een andere zorgaanbieder moe(s)ten krijgen, deze ook hebben.

Het kan kloppen dat inwoners die zorg en/of ondersteuning via de gemeente krijgen, een brief van hun gemeente hebben gehad. Elke gemeente informeert komende tijd cliënten over de nieuwe situatie per 1 juli 2022. En vooral: wat betekent deze situatie voor hun zorg en/of ondersteuning? De gemeenten streven ernaar de inwoner zo precies mogelijk te informeren. Omdat dit veel uitzoekwerk betekent, ontvangt niet elke cliënt op hetzelfde moment een brief. Het kan dus zijn dat de ene cliënt al wel een brief heeft gehad en de andere cliënt nog niet. De bedoeling is wel dat elke cliënt ruim voor 1 juli 2022 weet wat de nieuwe aanpak straks voor hem/haar en zijn/haar zorg/ondersteuning betekent.

Gebruik de antwoorden in deze ‘Vragen en antwoorden’ als je vragen krijgt van een cliënt. Maar verwijs de cliënt ook naar (de website van) de gemeente voor meer informatie. De belangrijkste boodschap voor nu is: de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt een indicatie heeft, gaat door. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt straks een andere zorgaanbieder krijgt. Dat laten de gemeenten de cliënt zo snel mogelijk weten. Als de cliënt van zorgaanbieder moet wisselen, gebeurt dat met veel aandacht en in goed overleg met de huidige én nieuwe zorgaanbieder. En: totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt de cliënt zijn/haar huidige zorgaanbieder. 

Het is heel begrijpelijk dat cliënten vragen hebben. Er gaat tenslotte iets veranderen. Toch is het advies om de cliënt gerust te stellen. Jouw cliënt houdt zijn/haar zorg of ondersteuning. En als jouw cliënt een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we dat heel zorgvuldig. In overleg ook met de cliënt en met de huidige en nieuwe zorgaanbieder. De cliënt komt niet zonder zorg te zitten.

Op deze datum wordt de nieuwe aanpak in de Achterhoek van kracht. Vanaf dan gaan ook de nieuwe contracten met zorgaanbieders in. De nieuwe aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Zorgaanbieders krijgen bijvoorbeeld meer ruimte om samen met de inwoner te bepalen welke zorg en/of ondersteuning het beste werkt voor de inwoner.

Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 direct te maken met de nieuwe aanpak. Ze krijgen ook zorg/ondersteuning van een nieuw gecontracteerde zorgaanbieder.

Huidige cliënten gaan gaandeweg over op de nieuwe aanpak. En als ze moeten overstappen op een andere zorgaanbieder, omdat hun huidige zorgaanbieder niet gecontracteerd is, dan gebeurt dat ook geleidelijk. De bedoeling is dat uiterlijk 31 december 2022 alle inwoners met zorg/ondersteuning in de Achterhoek hulp krijgen volgens de nieuwe aanpak. 

Bij de segmenten Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is het de gemeenten niet gelukt om met de zorgaanbieders die zich hadden aangemeld voor een nieuw contract, tot een dekkend zorglandschap te komen. De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk dat in elke gemeente de benodigde zorg/ondersteuning beschikbaar is. Omdat het bij deze segmenten niet is gelukt om dit te realiseren, wordt de aanbesteding opnieuw opgestart. De verwachting is dat het uiteindelijk wel lukt om ook voor deze segmenten nieuwe contracten af te sluiten. Het vraagt alleen nog iets meer tijd. 

Corona

Er is geen regeling meer waarin no-show als gevolg van Corona wordt gecompenseerd. Omzetderving door no-show kan conform de contractafspraken niet worden verhaald.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Indien dit in een uiterst noodgeval speelt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met uw contractmanager.

Bij het anders leveren van zorg blijft de eigen bijdrage in stand. Is er gedurende langere tijd geen mogelijkheid tot het anders leveren van zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Het is in 2021 nog steeds toegestaan om de zorg anders te leveren. Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren.

De regeling 'doorbetaling niet geleverde zorg PGB' is verlengd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 t/m 31-12-2021. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op deze website.

Voor de maatregelen in het vervoer passen de 8 Achterhoekse gemeenten de noodverordening van de Veiligheidsregio toe (m.n. art. 2.8 over het gebruik van mondkapjes) en de landelijke protocollen voor taxivervoer van KNV Taxi. Al de maatregelen staan ook op www.zoov.nl/coronavirus. Hier staat ook een link naar de protocollen van KNV Taxi.

U dient de meerkosten per gemeente uit te splitsen en maandelijks achteraf te declareren door het registratieformulier in te vullen en deze samen met een factuur in PDF te sturen naar meerkostencorona@sociaaldomeinachterhoek.nl. De gemeenten verzoeken u uitdrukkelijk om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Zo houden de gemeenten namelijk een reëel zicht op de uitnutting van de regeling. 

Bij de meerkosten moet altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Hiervoor gebruikt u het registratieformulier. Deze kunt u downloaden vanaf https://i-sociaaldomein.nl/files/view/85e22013-4007-43b2-aaf1-78522b8ef00d/format-registratie-meerkosten-2021-jeugdwet-en-wmo-versie_def.xlsm. Let op! Het is een Excel-bestand met macro's. Declareren van meerkosten werkt vervolgens als volgt: Declareer de extra kosten (dus de meerkosten) maandelijks achteraf, splits de meerkosten per gemeente uit, stuur het ingevulde formulier samen met de factuur (in pdf) naar: meerkosten@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Inkoop (algemeen)

Met vragen kunt u contact opnemen met uw lokale contractmanager of met het team CLM van Sociaal Domein Achterhoek. Hun contactgegevens staan op deze website

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Het overzicht van zorgaanbieders die per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn om zorg en/of ondersteuning te leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten, kunt u hier downloaden

Transformatie

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Het Transformatiefonds is ingesteld door de 8 Achterhoekse gemeenten. Projecten die bijdragen aan de transformatie van de Jeugdhulp, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. Zorgaanbieders en (jeugd)instellingen kunnen deze bijdrage aanvragen door een speciaal format in te vullen. Het indienen van het format kan per e-mail, waarna de gemeenten beoordelen of het project in aanmerking komt.

Overige

Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit of geweldincident te melden bij de toezichthouder. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Voor zorgfraude is er binnen Sociaal Domein Achterhoek het Regionaal Meldpunt Zorg SDA. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Regionaal Meldpunt Zorg SDA'.

 

Sinds de invoering van de AVG (privacywet) zijn de eisen aangepast rondom het gebruik van persoonsgegevens. Ook gelden er strengere regels rondom een beveiligde werkomgeving, datalekken en andere schendingen van de voorschriften van de privacywetgeving. Krijgt u te maken met een datalek? Dan moet u dit melden bij de betrokken Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens zijn:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Geregistreerd: Anne-Marie Nas
Email: a.nas@doetinchem.nl
Telefoonnummer: 0314-377377

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Regionaal Meldpunt Zorg

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Verwijzer

Inkoop 2022

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Inkoop 2022 voor verwijzers

Voorheen hadden de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal bleek te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook bracht het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakte het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen zijn er sinds 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd. 

Jazeker, dit was een belangrijk selectiecriterium van de aanbesteding. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders leveren met elkaar de zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is. De hulp wordt bovendien in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk geleverd. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. En ook in de implementatiefase hebben er dialoogsessies plaatsgevonden met zorgaanbieders. De Achterhoekse gemeenten wilden de invoering van de nieuwe aanpak in nauwe samenwerking (lees: partnerschap) met de gegunde zorgaanbieders vormgeven. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen én in samenspraak ingevoerd. 

Op deze datum gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders van de gegunde segmenten in. Dat zijn op dit moment: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De inkoop van Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is nog niet afgerond (zie andere vraag). Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van alleen nog de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast gaat op 1 juli 2022 de nieuwe aanpak binnen Sociaal Domein Achterhoek in. Deze aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Voor zorgaanbieders verandert er ook het een en ander, zoals de financiering. We gaan in de Achterhoek van start met een taakgerichte bekostiging met 'lumpsum financiering'. We nemen dus afscheid van het ‘uurtje factuurtje’ en productdenken. Dit moet ervoor zorgen dat de hulp en/of ondersteuning zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

Inkoop (algemeen)

Het overzicht van zorgaanbieders die per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn om zorg en/of ondersteuning te leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten, kunt u hier downloaden

Overige

Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit of geweldincident te melden bij de toezichthouder. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Voor zorgfraude is er binnen Sociaal Domein Achterhoek het Regionaal Meldpunt Zorg SDA. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Regionaal Meldpunt Zorg SDA'.

 

Regionaal Meldpunt Zorg

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Inwoner

Inkoop 2022 voor inwoners

Jazeker, u houdt de zorg waarvoor u een indicatie heeft. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat u wilt bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning die u nodig heeft, straks nog meer in overleg met u en uw zorgaanbieder. Uw ondersteuningsvraag krijgt dus vanaf 2022 nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten wij u ook weten wat dit allemaal voor u betekent. Wij beloven u: u weet op tijd waar u aan toe bent. En u houdt de zorg die u nodig heeft, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat uw zorgaanbieder geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen de zorgaanbieder die u nu heeft en de gemeente samen voor een goede overdracht naar uw nieuwe zorgaanbieder. En: uw huidige zorgaanbieder blijft de zorg of ondersteuning leveren, totdat uw nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

Een aanbesteding is een inkoopmethode. De Achterhoekse gemeenten kopen samen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners in. Zorgaanbieders kunnen zelf beslissen of ze meedoen aan de aanbesteding. Als ze meedoen, moeten ze antwoord geven op een aantal vragen van de gemeenten. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen welke kwaliteit ze leveren en welke dienstverlening ze precies bieden. En natuurlijk voor welke prijs. Zorgaanbieders die het beste scoren op alle eisen, krijgen een contract. Zij mogen zorg leveren in de Achterhoekse gemeenten.   

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas dan weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Zodra het zover is, laten we u weten wat de uitkomst voor u gaat betekenen. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, dat is niet zo. De nieuwe aanpak gaat in op 1 juli 2022. Op die datum gaan ook de nieuwe contracten in met zorgaanbieders. De huidige contracten met de huidige zorgaanbieders worden tot die datum verlengd. Dus u houdt in principe uw huidige zorg, tenzij uw eigen zorgbehoefte verandert of als bijvoorbeeld uw indicatie afloopt. Dan bekijkt de gemeente samen met u welke zorginzet het beste bij uw vraag past.

De zorgaanbieder die u nu heeft, blijft uw zorg of ondersteuning leveren, totdat de zorg bij uw nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente, de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder zorgen samen voor een goede overdracht van de zorg.

Ja en nee. Het belangrijkste: u houdt de zorg die u nodig heeft. Dit betekent dat u uw zorg houdt gedurende de periode waarvoor u een indicatie heeft gekregen. U wordt dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd. 

Als uw situatie verandert, kan het wel zijn dat u een nieuwe indicatie krijgt. En dat geldt ook als uw indicatie afloopt en u daarna nog zorg of ondersteuning nodig heeft.

Uw indicatie komt er na 1 juli 2022 wel anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van uw indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Uw zorg verandert hierdoor niet. U houdt de zorg die u nodig heeft.

Er staat altijd een einddatum in een indicatie. Krijgt u tussen 1 augustus 2021 en 1 januari 2022 een nieuwe indicatie? Dan staat daar tijdelijk als uiterste einddatum 1 juli 2022 in. Dit is omdat de gemeenten in de Achterhoek overgaan op een nieuwe aanpak. Deze nieuwe aanpak kan betekenen dat u een andere zorgaanbieder (of zelfs andere zorgaanbieders) krijgt. Als dit ook voor u geldt, draagt de zorgaanbieder die u nu heeft, u ergens tussen 1 januari en 1 juli 2022 over aan uw nieuwe zorgaanbieder. De gemeenten in de Achterhoek vinden een goede en geleidelijke overgang op de nieuwe situatie belangrijk. Daarom kiezen we voor deze ruime ‘overgangsperiode’.

Deze einddatum betekent dus niet dat uw zorg of ondersteuning na die datum ophoudt. Blijkt dat u aan het einde van uw indicatie nog zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan wordt uw indicatie uiteraard verlengd.

Als u na 1 juli 2022 nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, krijgt u hiervoor een nieuwe indicatie. U houdt de zorg die u nodig heeft. Op 1 juli 2022 gaat wel de nieuwe aanpak van start en gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders in. Dit kan wel gevolgen hebben voor u. Zie hiervoor ook de andere vragen en antwoorden.

Nee, in principe niet. U houdt de zorg waarvoor u nu geïndiceerd bent, behalve als uw indicatie afloopt of uw situatie verandert. Dan bekijken we uw zorgbehoefte opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

Op dit moment weten wij nog niet welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Het is dus nog niet bekend of u uw huidige zorgaanbieder houdt. De gemeenten zijn komende tijd nog bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. Zodra de uitkomst bekend is, laten wij u deze weten. Dan hoort u van ons of u uw huidige zorgaanbieder houdt of dat u een andere zorgaanbieder krijgt. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, de Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners die gebruikmaken van dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdhulp. Daarbij werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat uw ondersteuningsvraag nog meer voorop komt te staan. Het gaat om het resultaat dat u met de inzet van zorg of ondersteuning wilt bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, dus ook u, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met een nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dit hoort u van uw gemeente. Uw gemeente laat u weten wat de uitkomst van de nieuwe contractering betekent voor uw zorg en/of ondersteuning. Het kan zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen. In dat geval bekijkt uw consulent met u welke zorgaanbieder het beste bij uw ondersteuningsbehoefte past. De overdracht van de zorg van uw huidige naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met u, uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder. 
Dyslexie

Zorgaanbieders die per 1 augustus 2021 niet meer gecontracteerd zijn door de Achterhoekse gemeenten, mogen lopende trajecten afmaken tegen de voorwaarden van het oude contract. Zorgaanbieders mogen er ook voor kiezen de lopende trajecten over te dragen aan een gecontracteerde partij. Indien het zorgtraject van uw kind wordt overgedragen naar een gecontracteerde aanbieder, krijgt u hier meer informatie over van uw huidige zorgaanbieder.

Ouders en kinderen kunnen nog steeds kiezen uit meerdere zorgaanbieders. Dus ze behouden hun keuzevrijheid.  

De aanmeldprocedure verandert niet. Klik hier voor de aanmeldprocedure.

De dyslexiezorgaanbieder biedt de behandeling in de gemeente waar uw kind woont of op de school van uw kind.

De dyslexiezorgpartijen die per 1 augustus 2021 een contract krijgen, gebruiken de periode tot 1 augustus 2021 om met elkaar en de gemeenten afspraken te maken over de uitvoering van het nieuwe contract (zoals de verdeling van de scholen). Dit kan betekenen dat scholen ‘wisselen’ van dyslexiezorgaanbieder. Zodra hierover meer bekend is, krijgt u meer informatie.  

Van het onderwijs wordt verwacht dat ze open staan voor dergelijke initiatieven van de dyslexiezorgaanbieders. Maar ook meedenken in wat nodig is en wat het onderwijs hier zelf in kan doen. De Achterhoekse gemeenten willen met dit nieuwe contract de samenwerking binnen de keten verstevigen. Ook willen de gemeenten het delen van kennis aanmoedigen, zodat de kinderen hiervan kunnen profiteren. Daarnaast verwachten de gemeenten dat een afvaardiging van het onderwijs actief deelneemt aan de stuurgroep. Het onderwijs is in aanloop naar de aanbesteding en het nieuwe contract hierover al actief geïnformeerd.

De gemeenten zetten gezamenlijk een stuurgroep op waarin onderwijs, dyslexiezorgaanbieders en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze groep komt periodiek samen. Onder regie van de gemeente bespreken ze dan de ontwikkelingen binnen de dyslexiezorg in de regio. Ook is het overleg bedoeld om de werking van het contract te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hierbij wordt ingezoomd op de doelstellingen, resultaten en worden opvallendheden (zowel positief als negatief) binnen individuele gemeenten en schoolbesturen besproken. Daarnaast wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen op het gebied van preventie en ketensamenwerking besproken. Parallel aan deze stuurgroep tekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in gezamenlijkheid opgesteld voorafgaande aan de ingang van het contract.

De huidige contractperiode met zorgaanbieders van dyslexiezorg loopt eind dit schooljaar af. Daarom hebben de Achterhoekse gemeenten nieuwe contracten moeten afsluiten. Dit is gebeurd via een aanbesteding. De nieuwe contracten gaan in op 1 augustus 2021.

Volgt uw kind een traject bij een dyslexiezorgaanbieder die per 1 augustus 2021 geen contract meer heeft? Dan kan het zijn dat uw kind wordt overgeplaatst naar een andere aanbieder van dyslexiezorg. De huidige gecontracteerde zorgaanbieders kunnen namelijk zelf bepalen of ze lopende trajecten zelf willen afronden óf dat ze deze overdragen naar een collega-aanbieder die wel een contract heeft per 1 augustus 2021. Uw huidige aanbieder informeert u hierover. Kiest uw aanbieder voor het overdragen van de zorg, dan zorgen uw huidige en de nieuwe aanbieder ervoor dat uw kind daar zo min mogelijk last van heeft.

De dyslexiezorgaanbieders die vanaf 1 augustus 2021 de dyslexiezorg binnen de Achterhoek verzorgen, maken met elkaar afspraken over de uitvoering van de dienstverlening. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening die uw kind nu van deze zorgaanbieder krijgt, óók als uw kind dezelfde zorgaanbieder houdt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, krijgt u van uw huidige zorgaanbieder meer informatie.

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt volop mogelijkheden om samen op te trekken met de Achterhoekse gemeenten en de dyslexiezorgaanbieders. De nieuw gegunde zorgaanbieders Berkel B, de IJsselgroep en het RID hebben al verschillende initiatieven bedacht om scholen bij te staan in de strijd tegen de vertragingen die door onder meer de Coronacrisis zijn ontstaan. Bezoek voor meer informatie de websites van Berkel-B, de IJsselgroep en RID.

Overige

Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit of geweldincident te melden bij de toezichthouder. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Voor zorgfraude is er binnen Sociaal Domein Achterhoek het Regionaal Meldpunt Zorg SDA. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Regionaal Meldpunt Zorg SDA'.

 

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw gemeente. In iedere gemeente werkt het verkrijgen van zorg, hulp of ondersteuning op een andere manier. Via de pagina 'inwoner' kunt u uw gemeente selecteren en rechtstreeks naar de juiste webpagina gaan. 

Regionaal Meldpunt Zorg

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Gemeente

Inkoop 2022

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment loopt de aanbesteding. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten we inwoners ook weten wat dit allemaal voor hen betekent. Onze belofte is: elke inwoner met zorg of ondersteuning weet op tijd waar hij/zij aan toe is. En inwoners houden de zorg die ze nodig hebben, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat de huidige zorgaanbieder van een inwoner geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen we samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit zal echt niet voor iedereen op 1 juli 2022 geregeld zijn. Dat hoeft ook niet. De gemeenten hebben namelijk besloten dat er een overgangsperiode komt. Voor de overdracht van zorg van de huidige naar de nieuwe zorgaanbieder is dus ook nog in de maanden na 1 juli 2022 gelegenheid. Zolang deze overdracht niet geregeld is, moet de huidige zorgaanbieder de zorg blijven leveren.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders per 2022 een contract krijgen. Dan weten we of inwoners hun huidige zorgaanbieder houden. Ze krijgen daarover in oktober 2021 bericht.

Dat is nu nog niet bekend. Bovendien bepalen zorgaanbieders dit zelf. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben. Dus welke zorgaanbieders bij onze inwoners actief blijven en welke zorgaanbieders niet meer. Als een inwoner een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we de overdracht zorgvuldig. Wij verwachten van zorgaanbieders die de zorg vanaf 1 juli 2022 gaan leveren, dat zij hun cliënten op tijd informeren over wie hun zorgmedewerker wordt.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners met dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd. 

Nee. Het verhaal van de aanbesteding geldt niet voor inwoners met een pgb. Voor inwoners met pgb is het niet van belang welke zorgaanbieders in 2022 gecontracteerd zijn. Immers, ze regelen zelf de zorgaanbieder die hun zorg of ondersteuning levert.

Ja, dat wel. De nieuwe aanpak houdt in dat de zorgbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. Ook het resultaat dat een inwoner met de inzet van zorg wil behalen, staat vanaf 1 juli 2022 veel meer centraal. Dit geldt ook voor inwoners met Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en een pgb. Voor deze inwoners geldt alleen de huidige aanbesteding niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in (en bij een pgb kopen we natuurlijk niets in, de inwoner bepaalt zelf wie de zorg of ondersteuning levert).

Ja en nee. Het belangrijkste: inwoners houden de zorg die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze hun zorg houden gedurende de periode waarvoor ze een indicatie hebben. Ze worden dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd.

Wél komen indicaties vanaf 1 juli 2022 er anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van de indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Hiermee krijgt elke inwoner met zorg en/of ondersteuning te maken. We noemen dit een ‘administratieve aanpassing’.

Verandert een inwoner van zorgaanbieder? Dan wordt ook dit in de indicatie verwerkt. Ook hierbij geldt: de zorg zelf verandert niet. Tenzij de indicatie van een inwoner afloopt en vernieuwd moet worden of als de zorgbehoefte van de inwoner verandert.

Nee, in principe niet. Inwoners houden de zorg waarvoor ze nu geïndiceerd zijn, behalve als hun indicatie afloopt of hun situatie verandert. Dan bekijken we de zorgbehoefte van de inwoner opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

In oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of inwoners hun zorgaanbieder(s) houden. Of dat ze misschien een andere zorgaanbieder krijgen. Meer informatie, zoals vragen en antwoorden, staat ook op de website van de gemeente.

Ons streven is om de zorg en ondersteuning van onze inwoners nog beter te regelen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bepaalde dingen beter kunnen. Zo hebben we op dit moment 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gesprek met de inwoner gaat straks veel meer over het resultaat dat de inwoner wil behalen. Met zorgaanbieders spreken we bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) af. Ook zo sturen we op resultaat. En omdat we in de huidige aanbesteding zorgaanbieders echt selecteren op kwaliteit, verwachten we in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren die er in de Achterhoek nodig is.

Bekijk voor meer uitleg ook het filmpje

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

De nieuwe naam voor Beschermd Wonen is ‘Wonen’. Het kan zijn dat inwoners deze nieuwe naam nog net herkennen. De dienstverlening blijft gelijk. Het is puur een naamswijziging.

Nee, maar in bijzondere gevallen blijft maatwerk mogelijk. Als de zorgaanbieder van een inwoner per 1 juli 2022 geen contract meer heeft, zit er niets anders op dan de inwoner over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het uitgangspunt is dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de huidige en nieuwe zorgaanbieder in goed overleg de hulp overdragen. Toch blijft maatwerk mogelijk. Als blijkt dat het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden, dan kan dat. Maar dit zal echt niet vaak zijn. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een inwoner wil kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daar zitten wel spelregels aan vast die door de gemeente beoordeeld moeten worden. Een inwoner moet bijvoorbeeld in staat zijn met een pgb om te gaan.

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Dyslexie

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Inkoop (algemeen)

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

De aanbesteding voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De eerste fase, dus de selectiefase, is in de zomer van 2021 afgerond. In deze fase hebben zorgaanbieders moeten aangeven welke kwaliteit en dienstverlening ze bieden. Zorgaanbieders die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn afgevallen. Die zorgaanbieders doen niet meer mee aan de aanbesteding.

In de tweede fase gaat het ook om de prijs. Dan gaan de gemeenten in onderhandeling met de geselecteerde zorgaanbieders en is het de bedoeling om goede contracten af te sluiten. Ook in deze tweede fase kijken we goed naar de kwaliteit die een zorgaanbieder kan bieden. Op deze manier bieden we straks onze inwoners de beste kwaliteit zorg tegen ook de beste prijs. Zo’n traject kost eenmaal tijd. 

Transformatie

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Overige

Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit of geweldincident te melden bij de toezichthouder. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Voor zorgfraude is er binnen Sociaal Domein Achterhoek het Regionaal Meldpunt Zorg SDA. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Regionaal Meldpunt Zorg SDA'.

 

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Regionaal Meldpunt Zorg

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Naar boven