Veelgestelde vragen

Heeft u op deze website nog niet gevonden wat u zocht? Mogelijk staat uw vraag dan in de lijst op deze pagina. Voor het gemak hebben wij de vragen verdeeld naar herkomst. Dus bent u zorgaanbieder, verwijzer, inwoner of gemeente? Dan vindt u mogelijk uw vraag (plus antwoord) bij uw gedeelte. Of vul een trefwoord in. Staat u vraag er niet tussen? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om uw vraag te stellen.

Zorgaanbieder

Inkoop 2022

Tussen september 2020 en 1 april 2021 stonden verschillende dialoogsessies op de agenda. Van (digitale) Gesprekstafels tot workshops, kennissessies en webinars. De ene keer waren de sessies voor alle zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De andere keer voor alleen de aanbieders van een bepaald segment. Aan bod kwamen overkoepelende thema’s, zoals samenwerking. Maar ook thema’s en vragen die alleen binnen een bepaald segment spelen. Van de meeste dialoogsessies is een terugkoppeling geplaatst op deze website (bekijk de terugkoppelingen van de sessies Jeugd en Wmo).

De Achterhoekse gemeenten hebben ervoor gekozen om 1 aanbesteding uit te voeren, met 2 percelen: Jeugdhulp, Wmo (inclusief Wonen). Elk perceel bevat meerdere inkoopsegmenten. Voor Jeugdhulp zijn dit: Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf, Dyslexiezorg en Ziekenhuiszorg. Crisiszorg is ondergebracht bij de eerste drie segmenten. De Wmo-segmenten zijn: Wmo Integrale Ondersteuning en Wmo Wonen. Beschermd Wonen is een subsegment van Wmo Wonen. 

Jeugdhulp kent 5 inkoopsegmenten: Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (voorheen Hoog Specialistische Jeugdzorg), Dyslexiezorg, Ziekenhuiszorg. Het segment crisiszorg wordt ondergebracht bij de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen en Hoog Specialistische Jeugdzorg.

Bij deze aanbestedingsprocedure worden zorgaanbieders geselecteerd op basis van inhoudelijke offertes. Vooraf stellen de gemeenten het aantal te contracteren zorgaanbieders vast. Dit betekent dat alleen de X beste zorgaanbieders (X = voorgenomen aantal) een contract krijgen.

Selectie: Gemeenten beoordelen zorgaanbieders op hun kennis, deskundigheid en kwaliteit. Hiervoor leveren zorgaanbieders een bekwaamheidsdossier (inclusief behaalde resultaten) in en moeten ze bijpassende referenties aanreiken. Een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders gaat door naar de gunningsfase.

Gunning: De geselecteerde zorgaanbieders worden beoordeeld op hun vermogen om de inkoopvisie en uitgangspunten naar de praktijk om te zetten. De gemeenten beoordelen de inschrijvingen op een reeks algemene en specifieke minimumeisen én op een aantal criteria omtrent kwaliteit van samenwerking, doorlooptijd en afschaling. Uit deze beoordeling volgt een prioritering. Vervolgens wordt een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders geselecteerd en gegund. Oftewel, met deze aanbieders sluiten de 8 Achterhoekse gemeenten een nieuw inkoopcontract af.

De beoordeling van de inhoudelijke plannen gebeurt door een team van inhoudelijk deskundigen van de Achterhoekse gemeenten, onder leiding van een inkoopspecialist.

De Achterhoekse gemeenten kiezen voor lumpsum-financiering en populatiebekostiging. Lumpsum-financiering is vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. Populatiebekostiging is vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. 

De Achterhoekse gemeenten gaan 3-jarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Daarna is het nog 2 keer mogelijk om de contracten met 2 jaar te verlengen. Dus in totaal kan een zorgaanbieder voor maximaal 7 jaar worden gecontracteerd (daarna moeten de gemeenten opnieuw inkopen). 

De Achterhoekse gemeenten streven naar een langdurig partnerschap met zorgaanbieders. Daarvoor is - in de visie van de gemeenten - een minimale looptijd van 3 jaar een vereiste. Deze periode geeft zorgaanbieders ruimte om zich in te bedden in de lokale en regionale sociale infrastructuur. Bovendien verminderen de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten, doordat niet ieder jaar een nieuwe aanbesteding gedaan hoeft te worden. 

In de Achterhoek hebben we de afgelopen jaren gewerkt met een jaarlijkse Open House inkoopconstructie. Kortweg: iedereen die voldoet aan de criteria, doet mee. Dit heeft geleid tot onder andere meer dan 300 gecontracteerde zorgaanbieders, een jaarlijks terugkerende contractering (inclusief de hele administratieve rompslomp) en geluiden van inwoners dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Vanuit de visie willen we toe naar meer samenwerking, meer innovatie, minder aanbieders, behoud van keuzevrijheid voor inwoners en duurzame contracten. Daar past de aanbestedingsvorm beter bij. Daarom hebben de 8 Achterhoekse gemeenten daartoe besloten.

Met 'lumpsum' verwachten we beter onze doelen te realiseren. Met deze bekostigingsvorm krijgt de zorgprofessional meer ruimte om met de inwoner de juiste zorginzet te bepalen. Ook verminderen de administratieve lasten in de uitvoering, zowel voor de zorgaanbieder als voor de gemeente. Daarnaast denken we met deze bekostiging de financiële opgaven beter te kunnen realiseren. We stappen immers af van het zogeheten ‘uurtje factuurtje’.

We kiezen voor overeenkomsten voor de duur van maximaal 7 jaar. Concreet: 1 x 3 jaar en 2 x 2 jaar. Er is een tussenevaluatie in 2024. We kiezen dus uitdrukkelijk voor langdurig partnerschap om de transformatie levend te maken. Met deze constructie is het ook beter mogelijk om tussentijds bij te stellen. Ook zorgt het voor meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan relevante wetsontwikkelingen of bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het kavelmodel (8RHKGezond).

Het kavelmodel is in ontwikkeling. Toch is het zeker van belang dat zorgaanbieders die vanaf 2022 worden gecontracteerd, zich committeren aan deze ontwikkeling. Dus dat ze hieraan willen meedoen. Dat geldt natuurlijk ook voor andere regionale en lokale ontwikkelingen in de Achterhoek, zoals de Regiovisie of het Preventieakkoord. Het gaat erom dat we met ons allen vormgeven aan de gewenste ontwikkelingen in de Achterhoek.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een nieuw contract (per 1 januari 2022), moeten de bereidheid hebben om in alle gemeenten te leveren. Let wel: bereidheid, niet verplicht dus. Het gaat daarbij kort samengevat om samenwerking en lokale binding. Twee belangrijke criteria zijn daarom: 1- de wijze waarop de zorgaanbieder regionale samenwerking kan vormgeven en 2- de wijze waarop de zorgaanbieder lokale binding kan aantonen en organiseren. 

Over dit onderwerp zijn in de dialoogsessies veel vragen gesteld. De Achterhoekse gemeenten hebben hier oor voor gehad. Juist daarom is in dit criterium de term ‘bereidheid’ opgenomen, in plaats van ‘verplichting’. En juist daarom zijn de wijze waarop een zorgaanbieder regionale samenwerking kan vormgeven en de wijze waarop een zorgaanbieder lokale binding kan aantonen en organiseren belangrijke selectiecriteria geworden. Wij vinden het van belang dat zorgaanbieders op deze criteria antwoord geven, dáár wordt op beoordeeld. Dit is ongeacht de grootte van de zorgaanbieder. Partijen die niet in alle gemeenten kunnen of willen leveren, kunnen dus (gewoon) mee gaan doen aan de aanbesteding.

Een aanbesteding staat per definitie open voor eenieder die voldoet aan de criteria. Dat geldt overigens ook bij een Open House constructie. Het kan dus goed zijn dat bestaande partijen niet inschrijven. En dat nieuwe partijen aan de aanbesteding meedoen. Voor bestaande en nieuwe partijen gelden logischerwijs dezelfde criteria. Een zorgaanbieder hoeft dus niet te offreren vanuit het werken in de Achterhoek. Wel moet een zorgaanbieder in de offerte aantoonbaar maken hoe hij gaat voldoen aan de gestelde criteria.

Nee. Het uitvoeren van een aanbesteding voor de duur van 7 jaar is echt anders dan een jaarlijkse Open House. Ja, ‘aan de voorkant’ hebben zorgaanbieders en gemeenten meer ‘werk’. Zo moeten zorgaanbieders aan de voorkant aangeven welke aanpak ze hebben om de transformatiedoelstellingen te realiseren en wordt hierover in de aanbesteding het gesprek gevoerd. Maar als een zorgaanbieder eenmaal is gecontracteerd, is dat wel voor een periode van in principe 7 jaar. In deze periode gaan we als gemeenten en gecontracteerde partners implementeren, realiseren en ontwikkelen. We werken hierdoor meer vanuit de bedoeling, dan vanuit een jaarlijks (bureaucratisch en tijdrovend) systeem.

Tot aan 1 januari 2022 doorlopen we een aantal fasen (1- visie, brede dialoog en toewerken naar aanbestedingstukken, 2- daadwerkelijke aanbesteding, 3- implementatie en start 1 januari 2022). In de eerste fase (september 2020 - maart 2021) hebben we een intensieve en brede dialoog gevoerd. Met de start van de aanbesteding stopt die dialoog. Dit is volgens de regels die bij een aanbesteding horen. In de aanbesteding wordt uiteraard wel gesprek gevoerd met de inschrijvende partijen over hun inschrijving. Oftewel, het gesprek volgens de aanbestedingsregels. Na de gunning pakken we de dialoog weer op, maar dan met de gecontracteerde partners. Die dialoog gaat over de implementatie naar 1 januari 2022 en loopt ook door na 1 januari 2022.

In een aantal fasen werken we toe naar 1 januari 2022. In de fase voorafgaande aan de aanbesteding gaat het erom dat we richting de aanbesteding kunnen. Van visie werken we toe naar concretisering en uiteindelijk naar de aanbesteding. De belangrijkste zaken zijn tijdens de dialoogsessies aan bod geweest. Inmiddels zijn deze zaken verder uitgewerkt en hebben de colleges van Burgemeester & Wethouders erover besloten (om precies te zijn op 24 november 2020, 9 februari 2021 en 2 maart 2021). De laatste besluiten nemen de colleges eind maart 2021 (onder andere over de overgangsperiode). Niet alles hoeft en kan nu al allemaal uitgewerkt te worden. Dat gebeurt in de volgende fasen.

De overgang naar de nieuwe werkwijze is een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor cliënten, óók voor zorgaanbieders en gemeenten. Als zorgaanbieders en gemeenten zijn we samen verantwoordelijk voor een zorgvuldige overgang. Daarin hebben onze professionals die met cliënten spreken (zoals de gemeentelijke toegang en de professionals van zorgaanbieders), een belangrijke rol. Zij staan immers dicht bij de cliënt. De komende periode werken we dit thema uit. De gemeentelijke communicatieadviseurs trekken hierbij samen op. Belangrijke uitgangspunten zijn zorgvuldigheid, zorgcontinuïteit, geen cliënten tussen wal en schip en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeenten en zorgaanbieders om dit goed te doen. Communicatie op cliëntniveau vindt na de zomer plaats, in de implementatiefase. Pas in deze fase is het helder wat de nieuwe werkwijze voor de cliënt betekent en dan zijn ook de nieuwe gecontracteerde zorgaanbieders bekend.

Deze thema’s zijn op hoofdlijnen in de visie en voor de aanbestedingstukken uitgewerkt. In het kort komt het neer op: anders monitoren op cliëntniveau, organisatieniveau en maatschappelijk effect niveau. Van de inschrijvende partijen vragen we bij de aanbesteding juist ook om input in de offerte. De uitwerking is bij uitstek een thema dat gemeenten en de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders in de implementatiefase samen oppakken.

De ontwikkeling naar een nieuwe werkwijze, met een andere bekostigingsvorm als lumpsum, is voor het sociaal domein Achterhoek inderdaad een nieuwe vorm. En daarmee ook voor zorgaanbieders. Logischerwijs is dit een ontwikkeling die gepaard gaat met vragen, kansen en onzekerheden.  Tegelijkertijd kan het niet nieuw zijn. Immers, de voorbereidingen lopen sinds 2017. In de afgelopen periode zijn veel Gesprekstafels met zorgaanbieders geweest. Alle informatie is terug te vinden deze website. Naast de verslagen van deze Gesprekstafels staan op de website ook alle gestelde vragen, de informatieplaten met achtergrondinformatie en de vastgestelde visies en notities . Verder verschijnt periodiek een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden.   

Met de nieuwe werkwijze beogen we in de Achterhoek onder andere een vermindering van de administratieve lasten. Door een duidelijkere rolverdeling tussen zorgaanbieder en gemeente ontstaat er voor zorgaanbieders bijvoorbeeld meer professionele vrijheid van handelen. De gemeente bepaalt straks namelijk het ‘wat’ en de zorgaanbieder het ‘hoe’. Dit betekent dat er bij op- of afschaling van zorg geen nieuwe indicatie hoeft te worden gevraagd. Ook stappen we met de keuze voor de bekostigingsvorm lumpsum af van het ‘uurtje factuurtje’ en worden de administratieve lasten aan de achterkant verlicht. Een onderaanneemconstructie brengt inderdaad administratieve lasten met zich mee. Overigens geldt dat ook bij een dergelijke constructie in een Open House inkoop. Het verminderen van administratieve lasten is en blijft een belangrijk aandachtspunt, zowel tijdens de voorbereidingfasen als in de nieuwe contractperiode.

De nieuwe werkwijze betekent dat de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. We stappen dus echt af van het ‘productdenken’. De gemeentelijk toegangsmedewerker heeft de regie op de voortgang van de resultaten en monitort deze periodiek met de cliënt en zorgaanbieder. Worden de resultaten behaald? Is de cliënt tevreden? Hierdoor ontstaat meer contact in de driehoek cliënt-zorgaanbieder-gemeente. De zorgaanbieder gaat daarbij over het ‘hoe’ van de zorg of ondersteuning. De zorgaanbieder krijgt ook meer professionele handelingsvrijheid, bijvoorbeeld om zorg op of af te schalen in de situatie van de cliënt. Dat betekent meer maatwerk voor de cliënt.

De inkoopsegmenten voor Wmo zijn: Wmo Integrale Ondersteuning en Wmo Wonen. Beschermd Wonen valt onder het segment Wmo Wonen. 

Het is niet noodzakelijk dat alle leden van een coöperatie een eigen ISO 9001:2015 of HKZ certificaat hebben. De leden van een coöperatie, of deze zich nu inschrijven als onderaannemers of combinanten, kunnen zich wat betreft het keurmerk of certificaat beroepen op dat van de coöperatie of van één van de leden. Is hier sprake van, dan draagt de opdrachtnemer (dus de penvoerder) er zorg voor dat hij en/of zijn onderaannemers of combinanten een door de opdrachtgever goedgekeurd keurmerk of certificaat heeft. De penvoerder moet laten zien dat de totale inschrijving, inclusief alle deelnemers, aantoonbaar voldoet aan deze werkwijze. Bestaan hier twijfels over, dan heeft de opdrachtgever het recht om te eisen dat dit door middel van een audit wordt aangetoond. Kan een zorgaanbieder bij inschrijving niet aan de vereisten van het keurmerk of certificaat of iets gelijkwaardigs voldoen, dan heeft de zorgaanbieder tot eind 2021 de tijd om daar alsnog aan te voldoen. De exacte termijn staat beschreven in de aanbestedingsstukken.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) mag op het moment van inschrijven voor de aanbesteding niet ouder zijn dan 2 jaar. De GVA dienen voorlopig geselecteerde aanbieders (na selectiefase) indienen als bewijs van de eigen verklaring. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na verzoek van de aanbestedende dienst.

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Een van de verbeteringen is het aangaan van langjarige contracten met minder zorgaanbieders. Om dit alles mogelijk te maken, loopt op dit moment een aanbesteding. 

Op dit moment hebben de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook brengt het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd.

Bij de aanbesteding kijken de gemeenten vooral naar de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente.    

Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen ontvangen, hebben in juli 2021 van hun gemeente een brief gekregen. Ook in oktober 2021 ontvingen ze een brief (omdat toen de planning werd aangepast en besloten werd tot de nieuwe ingangsdatum). Bij deze brieven hoort ook een aantal vragen & antwoorden (klik hier om ze te bekijken). In beide brieven was de belangrijkste boodschap dat de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt een indicatie heeft, doorgaat. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt in 2022 een andere zorgaanbie­der krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aan­dacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt een cliënt zijn/haar huidige zorgaanbieder. Als u van uw cliënten vragen krijgt, kunt u deze zelfde boodschap vertellen. Zodra de aanbesteding is afgerond, ontvangen inwoners met zorg en/of ondersteuning aanvullende informatie. Dan laten de gemeenten inwoners weten wat er met hun zorg en/of ondersteuning gebeurt.

Het beleid is vastgesteld en op dit moment loopt de aanbesteding. Na de gunning gaat de implementatie van de nieuwe aanpak van start. De gemeenten organiseren dan ook weer Gesprekstafels. Meer informatie komt tegen die tijd op de website van Sociaal Domein Achterhoek.

Zorgvuldigheid staat in de Inkoop 2022 voorop. De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk om de binnengekomen reacties van zorgaanbieders op de procedure goed en zorgvuldig te beantwoorden. Ook in het kader van goed partnerschap vinden we dit belangrijk. Partnerschap is namelijk een van de andere uitgangspunten van de Inkoop 2022. De ingangsdatum van 1 juli 2022 biedt gemeenten én zorgaanbieders tijd en ruimte om de inkoop zorgvuldig voort te zetten en af te ronden.

Daar gaan we wel van uit. In de nieuwe planning hebben de gemeenten voor bepaalde termijnen meer tijd ingeruimd dan wettelijk verplicht is. Zo hebben alle betrokken partijen tijd en ruimte om de verschillende stappen goed en zorgvuldig te doorlopen. Maar het blijft een complex proces, waar veel bij komt kijken. De gemeenten houden dit proces nauwlettend in de gaten en sturen bij als dat nodig blijkt.

Inkoop 2022 voor zorgmedewerkers

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Gemeenten en zorgaanbieders bereiden deze nieuwe aanpak al een tijdje met elkaar voor. Een van de dingen die moet gebeuren, is het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. Dit gebeurt via een aanbesteding. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 zorg en ondersteuning leveren in de Achterhoekse gemeenten. De nieuwe aanpak gaat in op 1 juli 2022.

Het gaat om verschillende dingen. Zo hebben de gemeenten op dit moment met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee, voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gaat straks veel meer om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om meer samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten. En om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders, zodat zij nog beter de zorg kunnen bieden die hun cliënten nodig hebben. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Die kans heeft elke zorgaanbieder gekregen, dus ook jouw werkgever. Elke zorgaanbieder die zorg of ondersteuning levert of wil leveren in de Achterhoek, heeft in de afgelopen periode kunnen meewerken aan de voorbereidingen voor de nieuwe aanpak. Er zijn bijvoorbeeld veel gesprekstafels geweest, om antwoorden te vinden op allerlei vragen. Ook konden zorgaanbieders meedoen aan workshops en trainingen. Op dit moment loopt de aanbesteding. Jouw werkgever heeft zelf besloten om wel of niet mee te doen. Elke zorgaanbieder die heeft meegedaan, moest antwoord geven op een aantal vragen. Die vragen gingen vooral over de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening zelf. Op deze manier bekijken de gemeenten welke zorgaanbieders het beste passen bij wat nodig is in de Achterhoek.

Op dit moment is de zogenaamde selectiefase afgerond. Zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen zijn geselecteerd. De uitkomst is vertrouwelijk. Nu loopt de gunningsfase. Zodra ook deze fase is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoekse gemeenten gaan leveren.

We kunnen niet op de zaken vooruitlopen. Zoals gezegd, is de aanbesteding nog niet afgerond. Zodra dit het geval is, weten we welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning leveren in de Achterhoek. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren.

Jazeker, inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder of andere zorg te bieden. Gemeenten en zorgaanbieders willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner vanaf de nieuwe aanpak nog meer aandacht.

Nee, in principe niet. Cliënten houden dus de zorg en/of ondersteuning waarvoor ze een indicatie hebben. Verandert hun zorgbehoefte? Dan kan ook de indicatie veranderen en dus de zorg die ze krijgen. Als hun indicatie afloopt, wordt opnieuw bekeken welke zorg en/of ondersteuning het beste bij hen past. Dat is niet anders dan nu.

Het is nog te vroeg om daar antwoord op te geven. Pas als de aanbesteding is afgerond, weten we hoe de zorgverlening eruit komt te zien. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren. Een paar dingen weten we wel. Heeft jouw werkgever niet meegedaan aan de aanbesteding? Of is jouw werkgever niet geselecteerd in de eerste fase van de aanbesteding? Dan houdt voor jouw werkgever de zorgverlening in de Achterhoekse gemeenten in de tweede helft van 2022 op. 

De gemeenten en zorgaanbieders hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Namelijk dat zorgaanbieders die vanaf 1 juli 2022 geen contract meer hebben in de Achterhoek, meewerken aan een zorgvuldige overdracht van de zorg. Dit betekent ook dat jouw werkgever zorg blijft leveren totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. Overigens gaat de overdracht van zorg geleidelijk. Er komt namelijk een overgangsperiode. Aan het einde van deze overgangsperiode hopen we dat alle cliënten die een andere zorgaanbieder krijgen, deze ook hebben.

Dit betekent dat jouw werkgever vanaf 1 juli 2022 geen contract meer heeft met de gemeenten in de Achterhoek. In de Achterhoek geldt in de eerste maanden nog wel een overgangsperiode. Dit betekent dat jouw werkgever tot maximaal de einddatum van de overgangsperiode zorg of ondersteuning voor de Achterhoekse gemeenten levert. Maar daarna niet meer.

Het klopt dat inwoners van de gemeenten in de Achterhoek die zorg en/of ondersteuning krijgen, een brief van hun gemeente hebben gehad. Daarin kondigen de gemeenten de nieuwe aanpak in de Achterhoek aan. Hoewel we nog niet alles weten, vinden de gemeenten het belangrijk om cliënten goed mee te nemen in wat er gaat gebeuren. Zodat het straks geen verrassing is. Helaas kunnen we nu nog geen antwoord geven op de vraag die we allemaal hebben: houd ik mijn zorgverlener? Zodra we dat weten, laten we dat uiteraard uw cliënt weten. De brief kunt u trouwens nalezen op deze website.

Gebruik de antwoorden in deze ‘Vragen en antwoorden’ als je vragen krijgt van een cliënt. Maar verwijs de cliënt ook naar (de website van) de gemeente. Daarop staat meer informatie. Die informatie wordt aangevuld, zodra meer bekend wordt.

De belangrijkste boodschap voor nu is: de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt een indicatie heeft, gaat door. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt in 2022 een andere zorgaanbieder krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aandacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt de cliënt zijn/haar huidige zorgaanbieder.

Het is heel begrijpelijk dat cliënten vragen hebben. Er gaat tenslotte iets veranderen. Toch is het advies om de cliënt gerust te stellen. Jouw cliënt houdt zijn/haar zorg of ondersteuning. En als jouw cliënt een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we dat heel zorgvuldig. In overleg ook met de cliënt en met de huidige en nieuwe zorgaanbieder. De cliënt komt niet zonder zorg te zitten.

Zodra de aanbesteding is de aanbesteding afgerond, weten we welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben in de Achterhoek. Op deze webpagina komt deze informatie. Maar raadpleeg ook vooral je eigen werkgever.

Corona

Er is geen regeling meer waarin no-show als gevolg van Corona wordt gecompenseerd. Omzetderving door no-show kan conform de contractafspraken niet worden verhaald.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Indien dit in een uiterst noodgeval speelt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met uw contractmanager.

Bij het anders leveren van zorg blijft de eigen bijdrage in stand. Is er gedurende langere tijd geen mogelijkheid tot het anders leveren van zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Het is in 2021 nog steeds toegestaan om de zorg anders te leveren. Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren.

De regeling 'doorbetaling niet geleverde zorg PGB' is verlengd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 t/m 31-12-2021. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op deze website.

Voor de maatregelen in het vervoer passen de 8 Achterhoekse gemeenten de noodverordening van de Veiligheidsregio toe (m.n. art. 2.8 over het gebruik van mondkapjes) en de landelijke protocollen voor taxivervoer van KNV Taxi. Al de maatregelen staan ook op www.zoov.nl/coronavirus. Hier staat ook een link naar de protocollen van KNV Taxi.

U dient de meerkosten per gemeente uit te splitsen en maandelijks achteraf te declareren door het registratieformulier in te vullen en deze samen met een factuur in PDF te sturen naar meerkostencorona@sociaaldomeinachterhoek.nl. De gemeenten verzoeken u uitdrukkelijk om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Zo houden de gemeenten namelijk een reëel zicht op de uitnutting van de regeling. 

Bij de meerkosten moet altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Hiervoor gebruikt u het registratieformulier. Deze kunt u downloaden vanaf https://i-sociaaldomein.nl/files/view/85e22013-4007-43b2-aaf1-78522b8ef00d/format-registratie-meerkosten-2021-jeugdwet-en-wmo-versie_def.xlsm. Let op! Het is een Excel-bestand met macro's. Declareren van meerkosten werkt vervolgens als volgt: Declareer de extra kosten (dus de meerkosten) maandelijks achteraf, splits de meerkosten per gemeente uit, stuur het ingevulde formulier samen met de factuur (in pdf) naar: meerkosten@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Inkoop (algemeen)

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgaanbieders die zorg (willen) leveren in de Achterhoek inderdaad aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging. De reden is dat de Achterhoekse gemeenten veel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door aansluiting bij een branche- of beroepsvereniging verwachten de Achterhoekse gemeenten dat de kwaliteit van de dienstverlening continu gewaarborgd blijft. Immers, brancheverenigingen besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie tussen de leden (en hun medewerkers). Ook informeren zij de leden zeer regelmatig over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de branche. Op deze manier blijven zorgaanbieders altijd 'up to date'.

Aanbieders die zich hebben ingeschreven in Negometrix en zijn gegund op één of meerdere percelen, kunnen een kopie maken van hun inschrijving. Oftewel, het is via Negometrix mogelijk om de eigen inschrijving te exporteren. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie en de juiste producten en prijzen bij de hand. Hoe u dit doet, leest u in de instructie (download).

Omdat overeenkomsten tot stand komen via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) in Negometrix worden gesteld. Dit kan via ‘Vraag & Antwoord’. Hulp nodig? De helpdesk van Negometrix staat voor u klaar als u bij het invoeren van uw vraag (of bij het inzien van het antwoord) vastloopt.

Overigens is de reden om vragen via Negometrix te stellen, dat de gehele communicatie met aanbieders die zich inschrijven voor zorg en/of ondersteuning via dit systeem loopt. De gemeenten willen zo borgen dat antwoorden op vragen correct, eenduidig en tijdig worden gegeven. Een andere reden is dat de inkoop-overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding. In Negometrix is het ‘aanbod’ de inschrijving is van een opdrachtnemer en de ‘aanvaarding’ de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden dus digitaal plaats. Vanwege deze wijze van totstandkoming van de overeenkomst, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via ‘Vraag & Antwoord’ in Negometrix worden gesteld.

Tijdens de looptijd van het contract kunt u alleen administratieve gegevens tussentijds aanpassen. Administratieve gegevens zijn:

 • Naam Organisatie
 • Contactpersonen
 • Contactgegevens
 • Adres
 • AGB code
 • IBAN nummer
 • Rechtsvorm
 • KvK nummer
 • Toevoegen of verwijderen van onderaannemers, etc.

Wilt u zich inschrijven voor een extra perceel, product of gemeente gedurende de looptijd van het contract? Dan kan dit alleen tijdens de vastgestelde openstellingen.

Het is dus niet mogelijk om gedurende de looptijd van het contract aanpassingen door te voeren die de inhoud van de aangeboden dienstverlening wijzigen. Zoals producten verwijderen, aanpassen van het tarief of terugtrekken uit ingeschreven gemeenten.

U kunt administratieve gegevens op de volgende manier wijzigen:

 • Stuur een e-mail naar clm@sociaaldomeinachterhoek.nl met het verzoek tot wijziging.
 • Geef in de e-mail aan wat er gewijzigd moet worden en wie contactpersoon is voor eventueel meer informatie.
 • U ontvangt daarna binnen een week uitleg van de uit te voeren acties en u hoort het tijdsraam waarbinnen u deze acties kunt uitvoeren.

Als zzp'er bent u zelf verantwoordelijk om bij ziekte, vakantie en andere redenen van afwezigheid iemand te regelen die de afgesproken zorg namens u verleent. Deze zorgverlener kan bijvoorbeeld een uitzendkracht zijn. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente. U blijft de enige contractuele wederpartij van de gemeente.

De gemeenten verwachten wel dat er zorg wordt geleverd van voldoende kwaliteit. Dit houdt in dat de zorg voldoende veilig en verantwoord is en dat deze aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. U heeft de verantwoordelijkheid voldoende zicht te houden op deze kwaliteit.

Het is mogelijk om gedurende de contractperiode onderaannemers toe te voegen aan de raamovereenkomst. Hiervoor heeft u wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Transformatie

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Het Transformatiefonds is ingesteld door de 8 Achterhoekse gemeenten. Projecten die bijdragen aan de transformatie van de Jeugdhulp, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. Zorgaanbieders en (jeugd)instellingen kunnen deze bijdrage aanvragen door een speciaal format in te vullen. Het indienen van het format kan per e-mail, waarna de gemeenten beoordelen of het project in aanmerking komt.

Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Sinds de invoering van de AVG (privacywet) zijn de eisen aangepast rondom het gebruik van persoonsgegevens. Ook gelden er strengere regels rondom een beveiligde werkomgeving, datalekken en andere schendingen van de voorschriften van de privacywetgeving. Krijgt u te maken met een datalek? Dan moet u dit melden bij de betrokken Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens zijn:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Geregistreerd: Anne-Marie Nas
Email: a.nas@doetinchem.nl
Telefoonnummer: 0314-377377

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Verwijzer

Inkoop 2022 voor verwijzers

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Gemeenten en zorgaanbieders bereiden deze nieuwe aanpak al een tijdje met elkaar voor. Een van de verbeteringen is het aangaan van langjarige contracten met minder zorgaanbieders. Op dit moment hebben ruim 300 zorgaanbieders een contract met de Achterhoekse gemeenten en deze contracten moeten steeds jaarlijks worden afgesloten. Omdat dit niet goed werkt, worden vanaf 1 juli 2022 contracten voor 7 jaar afgesloten en wordt het aantal zorgaanbieders teruggebracht. Om dit alles mogelijk te maken, loopt op dit moment een aanbesteding. 

Op dit moment hebben de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook brengt het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen worden per 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd.

Bij de aanbesteding kijken de gemeenten vooral naar de kwaliteit van dienstverlening en het aanbod aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is om een dekkend zorgaanbod te houden in iedere gemeente.    

Jazeker, dit is een belangrijk selectiecriterium van de huidige aanbesteding. De zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is, moet worden geleverd in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Als wettelijk externe verwijzer naar de Jeugdhulp krijgt u per 1 juli 2022 te maken met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Het kan zijn dat zorgaanbieders waarnaar u op dit moment verwijst, vanaf dan geen contract meer hebben in de Achterhoek. U kunt vanaf 1 juli 2022 niet meer naar deze zorgaanbieders verwijzen. Uiteraard laten wij u na de gunning weten welke zorgaanbieders per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn.

Dat is afhankelijk van de contractering. Houdt de zorgaanbieder waarnaar u verwijst een contract of niet? In dat eerste geval kunt u gewoon blijven verwijzen. In dat laatste geval is dat helaas niet mogelijk. Indien de betreffende zorgaanbieder niet is gecontracteerd, dan is de benodigde zorg en ondersteuning gecontracteerd bij een andere zorgaanbieder.

De bedoeling is dat in de tweede helft van 2022 de hulp wordt overgedragen naar zorgaanbieders die wel zijn gecontracteerd. De gemeenten hebben hiervoor een overgangsregeling afgesproken. Het belangrijkste van deze regeling is dat uiterlijk 1 januari 2023 de overdracht naar de gecontracteerde zorgaanbieders hebben plaatsgevonden. Let op, in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om van de datum in de overgangsregeling af te wijken. Er blijft dus ruimte voor maatwerk.

Bij de overdracht van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders naar gecontracteerde zorgaanbieders staat zorgvuldigheid voorop. Dit betekent dat de overdracht in goed overleg gaat tussen de inwoner, de huidige en nieuwe zorgaanbieder, u als verwijzer en eventueel de gemeente. Hoe dit precies gebeurt, wordt momenteel uitgewerkt.

U kunt vooralsnog uw gebruikelijke werkwijze aanhouden. Dit betekent dat u in principe tot de einddatum van het contract van de huidige gecontracteerde zorgaanbieders kunt verwijzen naar deze zorgaanbieders. De Achterhoekse gemeenten hebben de contracten met deze zorgaanbieders verlengd tot 1 juli 2022. Zodra bekend is welke zorgaanbieders per 1 juli 2022 zijn gecontracteerd, laten wij u dit weten. 

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen.

Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen ontvangen, hebben in juli 2021 van hun gemeente een brief gekregen. Ook in de tweede helft van oktober 2021 hebben ze een brief ontvangen. Bij deze brieven hoort ook een aantal vragen & antwoorden (klik hier om ze te bekijken). In beide brieven was de belangrijkste boodschap dat de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt/patiënt een indicatie heeft, doorgaat. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt/patiënt in 2022 een andere zorgaanbie­der krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aan­dacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt een cliënt/patiënt zijn/haar huidige zorgaanbieder. Als u van uw cliënten/patiënten vragen krijgt, kunt u deze zelfde boodschap vertellen. Zodra de aanbesteding is afgerond, ontvangen inwoners met zorg en/of ondersteuning aanvullende informatie. Dan laten de gemeenten inwoners weten wat er met hun zorg en/of ondersteuning gebeurt.

De gemeenten houden u komende periode zo goed mogelijk op de hoogte. Bijvoorbeeld via deze webpagina. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Sociaal Domein Achterhoek via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Het beleid is vastgesteld en op dit moment loopt de aanbesteding. Zodra de aanbesteding is afgerond, gaat de implementatie van de nieuwe aanpak van start. De gemeenten organiseren dan ook weer Gesprekstafels. Meer informatie komt na de gunning op de website van Sociaal Domein Achterhoek.

De overgangsperiode loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023. Het belangrijkste: uiterlijk 1 januari 2023 moet de overdracht naar de gecontracteerde zorgaanbieders hebben plaatsgevonden. Inwoners die tussen nu en 1 juli 2022 via de gemeente een indicatie krijgen of van wie de indicatie moet worden vernieuwd, krijgen een indicatie met als uiterste einddatum 1 januari 2023. Dit wil niet zeggen dat de zorg na die einddatum stopt. Als de inwoner daarna nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Het verschil is dat het dan een indicatie volgens de nieuwe aanpak betreft.

Inkoop (algemeen)

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Inwoner

Inkoop 2022 voor inwoners

Jazeker, u houdt de zorg waarvoor u een indicatie heeft. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat u wilt bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning die u nodig heeft, straks nog meer in overleg met u en uw zorgaanbieder. Uw ondersteuningsvraag krijgt dus vanaf 2022 nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten wij u ook weten wat dit allemaal voor u betekent. Wij beloven u: u weet op tijd waar u aan toe bent. En u houdt de zorg die u nodig heeft, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat uw zorgaanbieder geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen de zorgaanbieder die u nu heeft en de gemeente samen voor een goede overdracht naar uw nieuwe zorgaanbieder. En: uw huidige zorgaanbieder blijft de zorg of ondersteuning leveren, totdat uw nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

Een aanbesteding is een inkoopmethode. De Achterhoekse gemeenten kopen samen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners in. Zorgaanbieders kunnen zelf beslissen of ze meedoen aan de aanbesteding. Als ze meedoen, moeten ze antwoord geven op een aantal vragen van de gemeenten. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen welke kwaliteit ze leveren en welke dienstverlening ze precies bieden. En natuurlijk voor welke prijs. Zorgaanbieders die het beste scoren op alle eisen, krijgen een contract. Zij mogen zorg leveren in de Achterhoekse gemeenten.   

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Pas dan weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Zodra het zover is, laten we u weten wat de uitkomst voor u gaat betekenen. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, dat is niet zo. De nieuwe aanpak gaat in op 1 juli 2022. Op die datum gaan ook de nieuwe contracten in met zorgaanbieders. De huidige contracten met de huidige zorgaanbieders worden tot die datum verlengd. Dus u houdt in principe uw huidige zorg, tenzij uw eigen zorgbehoefte verandert of als bijvoorbeeld uw indicatie afloopt. Dan bekijkt de gemeente samen met u welke zorginzet het beste bij uw vraag past.

De zorgaanbieder die u nu heeft, blijft uw zorg of ondersteuning leveren, totdat de zorg bij uw nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente, de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder zorgen samen voor een goede overdracht van de zorg.

Ja en nee. Het belangrijkste: u houdt de zorg die u nodig heeft. Dit betekent dat u uw zorg houdt gedurende de periode waarvoor u een indicatie heeft gekregen. U wordt dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd. 

Als uw situatie verandert, kan het wel zijn dat u een nieuwe indicatie krijgt. En dat geldt ook als uw indicatie afloopt en u daarna nog zorg of ondersteuning nodig heeft.

Uw indicatie komt er na 1 juli 2022 wel anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van uw indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Uw zorg verandert hierdoor niet. U houdt de zorg die u nodig heeft.

Er staat altijd een einddatum in een indicatie. Krijgt u tussen 1 augustus 2021 en 1 januari 2022 een nieuwe indicatie? Dan staat daar tijdelijk als uiterste einddatum 1 juli 2022 in. Dit is omdat de gemeenten in de Achterhoek overgaan op een nieuwe aanpak. Deze nieuwe aanpak kan betekenen dat u een andere zorgaanbieder (of zelfs andere zorgaanbieders) krijgt. Als dit ook voor u geldt, draagt de zorgaanbieder die u nu heeft, u ergens tussen 1 januari en 1 juli 2022 over aan uw nieuwe zorgaanbieder. De gemeenten in de Achterhoek vinden een goede en geleidelijke overgang op de nieuwe situatie belangrijk. Daarom kiezen we voor deze ruime ‘overgangsperiode’.

Deze einddatum betekent dus niet dat uw zorg of ondersteuning na die datum ophoudt. Blijkt dat u aan het einde van uw indicatie nog zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan wordt uw indicatie uiteraard verlengd.

Als u na 1 juli 2022 nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, krijgt u hiervoor een nieuwe indicatie. U houdt de zorg die u nodig heeft. Op 1 juli 2022 gaat wel de nieuwe aanpak van start en gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders in. Dit kan wel gevolgen hebben voor u. Zie hiervoor ook de andere vragen en antwoorden.

Nee, in principe niet. U houdt de zorg waarvoor u nu geïndiceerd bent, behalve als uw indicatie afloopt of uw situatie verandert. Dan bekijken we uw zorgbehoefte opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

Zodra de gemeenten nieuwe contracten hebben afgesloten met zorgaanbieders, laten wij u dit weten.

Op dit moment weten wij nog niet welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Het is dus nog niet bekend of u uw huidige zorgaanbieder houdt. De gemeenten zijn komende tijd nog bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. Zodra de uitkomst bekend is, laten wij u deze weten. Dan hoort u van ons of u uw huidige zorgaanbieder houdt of dat u een andere zorgaanbieder krijgt. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, de Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners die gebruikmaken van dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Nee, de aanbesteding is niet bedoeld voor inwoners met een pgb. Wel geldt de nieuwe aanpak geldt straks ook voor u. Uw zorgbehoefte komt in deze aanpak nog meer centraal te staan. Dat geldt ook voor het resultaat dat u met de inzet van zorg wilt behalen. Voor het zo goed mogelijk invoeren van deze nieuwe aanpak krijgen nieuwe indicaties komende tijd als maximale einddatum 1 juli 2022. Loopt uw indicatie voor 1 januari 2022 af en u krijgt een nieuwe indicatie? Dan komt daarop als einddatum 1 juli 2022 te staan. Dit najaar krijgt u hier meer informatie over.

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdhulp. Daarbij werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat uw ondersteuningsvraag nog meer voorop komt te staan. Het gaat om het resultaat dat u met de inzet van zorg of ondersteuning wilt bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, dus ook u, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met een nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom kijken we bijvoorbeeld bij de aanbesteding eerst naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor u nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Dyslexie

Zorgaanbieders die per 1 augustus 2021 niet meer gecontracteerd zijn door de Achterhoekse gemeenten, mogen lopende trajecten afmaken tegen de voorwaarden van het oude contract. Zorgaanbieders mogen er ook voor kiezen de lopende trajecten over te dragen aan een gecontracteerde partij. Indien het zorgtraject van uw kind wordt overgedragen naar een gecontracteerde aanbieder, krijgt u hier meer informatie over van uw huidige zorgaanbieder.

Ouders en kinderen kunnen nog steeds kiezen uit meerdere zorgaanbieders. Dus ze behouden hun keuzevrijheid.  

De aanmeldprocedure verandert niet. Klik hier voor de aanmeldprocedure.

De dyslexiezorgaanbieder biedt de behandeling in de gemeente waar uw kind woont of op de school van uw kind.

De dyslexiezorgpartijen die per 1 augustus 2021 een contract krijgen, gebruiken de periode tot 1 augustus 2021 om met elkaar en de gemeenten afspraken te maken over de uitvoering van het nieuwe contract (zoals de verdeling van de scholen). Dit kan betekenen dat scholen ‘wisselen’ van dyslexiezorgaanbieder. Zodra hierover meer bekend is, krijgt u meer informatie.  

Van het onderwijs wordt verwacht dat ze open staan voor dergelijke initiatieven van de dyslexiezorgaanbieders. Maar ook meedenken in wat nodig is en wat het onderwijs hier zelf in kan doen. De Achterhoekse gemeenten willen met dit nieuwe contract de samenwerking binnen de keten verstevigen. Ook willen de gemeenten het delen van kennis aanmoedigen, zodat de kinderen hiervan kunnen profiteren. Daarnaast verwachten de gemeenten dat een afvaardiging van het onderwijs actief deelneemt aan de stuurgroep. Het onderwijs is in aanloop naar de aanbesteding en het nieuwe contract hierover al actief geïnformeerd.

De gemeenten zetten gezamenlijk een stuurgroep op waarin onderwijs, dyslexiezorgaanbieders en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze groep komt periodiek samen. Onder regie van de gemeente bespreken ze dan de ontwikkelingen binnen de dyslexiezorg in de regio. Ook is het overleg bedoeld om de werking van het contract te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hierbij wordt ingezoomd op de doelstellingen, resultaten en worden opvallendheden (zowel positief als negatief) binnen individuele gemeenten en schoolbesturen besproken. Daarnaast wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen op het gebied van preventie en ketensamenwerking besproken. Parallel aan deze stuurgroep tekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in gezamenlijkheid opgesteld voorafgaande aan de ingang van het contract.

De huidige contractperiode met zorgaanbieders van dyslexiezorg loopt eind dit schooljaar af. Daarom hebben de Achterhoekse gemeenten nieuwe contracten moeten afsluiten. Dit is gebeurd via een aanbesteding. De nieuwe contracten gaan in op 1 augustus 2021.

Volgt uw kind een traject bij een dyslexiezorgaanbieder die per 1 augustus 2021 geen contract meer heeft? Dan kan het zijn dat uw kind wordt overgeplaatst naar een andere aanbieder van dyslexiezorg. De huidige gecontracteerde zorgaanbieders kunnen namelijk zelf bepalen of ze lopende trajecten zelf willen afronden óf dat ze deze overdragen naar een collega-aanbieder die wel een contract heeft per 1 augustus 2021. Uw huidige aanbieder informeert u hierover. Kiest uw aanbieder voor het overdragen van de zorg, dan zorgen uw huidige en de nieuwe aanbieder ervoor dat uw kind daar zo min mogelijk last van heeft.

De dyslexiezorgaanbieders die vanaf 1 augustus 2021 de dyslexiezorg binnen de Achterhoek verzorgen, maken met elkaar afspraken over de uitvoering van de dienstverlening. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening die uw kind nu van deze zorgaanbieder krijgt, óók als uw kind dezelfde zorgaanbieder houdt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, krijgt u van uw huidige zorgaanbieder meer informatie.

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt volop mogelijkheden om samen op te trekken met de Achterhoekse gemeenten en de dyslexiezorgaanbieders. De nieuw gegunde zorgaanbieders Berkel B, de IJsselgroep en het RID hebben al verschillende initiatieven bedacht om scholen bij te staan in de strijd tegen de vertragingen die door onder meer de Coronacrisis zijn ontstaan. Bezoek voor meer informatie de websites van Berkel-B, de IJsselgroep en RID.

Overige

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw gemeente. In iedere gemeente werkt het verkrijgen van zorg, hulp of ondersteuning op een andere manier. Via de pagina 'inwoner' kunt u uw gemeente selecteren en rechtstreeks naar de juiste webpagina gaan. 

Gemeente

Inkoop 2022

Jazeker, inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg met de inwoner en de zorgaanbieder. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner straks nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment loopt de aanbesteding. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten we inwoners ook weten wat dit allemaal voor hen betekent. Onze belofte is: elke inwoner met zorg of ondersteuning weet op tijd waar hij/zij aan toe is. En inwoners houden de zorg die ze nodig hebben, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat de huidige zorgaanbieder van een inwoner geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen we samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit zal echt niet voor iedereen op 1 juli 2022 geregeld zijn. Dat hoeft ook niet. De gemeenten hebben namelijk besloten dat er een overgangsperiode komt. Voor de overdracht van zorg van de huidige naar de nieuwe zorgaanbieder is dus ook nog in de maanden na 1 juli 2022 gelegenheid. Zolang deze overdracht niet geregeld is, moet de huidige zorgaanbieder de zorg blijven leveren.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders per 2022 een contract krijgen. Dan weten we of inwoners hun huidige zorgaanbieder houden. Ze krijgen daarover in oktober 2021 bericht.

Dat is nu nog niet bekend. Bovendien bepalen zorgaanbieders dit zelf. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben. Dus welke zorgaanbieders bij onze inwoners actief blijven en welke zorgaanbieders niet meer. Als een inwoner een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we de overdracht zorgvuldig. Wij verwachten van zorgaanbieders die de zorg vanaf 1 juli 2022 gaan leveren, dat zij hun cliënten op tijd informeren over wie hun zorgmedewerker wordt.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners met dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd. 

Nee. Het verhaal van de aanbesteding geldt niet voor inwoners met een pgb. Voor inwoners met pgb is het niet van belang welke zorgaanbieders in 2022 gecontracteerd zijn. Immers, ze regelen zelf de zorgaanbieder die hun zorg of ondersteuning levert.

Ja, dat wel. De nieuwe aanpak houdt in dat de zorgbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. Ook het resultaat dat een inwoner met de inzet van zorg wil behalen, staat vanaf 1 juli 2022 veel meer centraal. Dit geldt ook voor inwoners met Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en een pgb. Voor deze inwoners geldt alleen de huidige aanbesteding niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in (en bij een pgb kopen we natuurlijk niets in, de inwoner bepaalt zelf wie de zorg of ondersteuning levert).

Ja en nee. Het belangrijkste: inwoners houden de zorg die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze hun zorg houden gedurende de periode waarvoor ze een indicatie hebben. Ze worden dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd.

Wél komen indicaties vanaf 1 juli 2022 er anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van de indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Hiermee krijgt elke inwoner met zorg en/of ondersteuning te maken. We noemen dit een ‘administratieve aanpassing’.

Verandert een inwoner van zorgaanbieder? Dan wordt ook dit in de indicatie verwerkt. Ook hierbij geldt: de zorg zelf verandert niet. Tenzij de indicatie van een inwoner afloopt en vernieuwd moet worden of als de zorgbehoefte van de inwoner verandert.

Nee, in principe niet. Inwoners houden de zorg waarvoor ze nu geïndiceerd zijn, behalve als hun indicatie afloopt of hun situatie verandert. Dan bekijken we de zorgbehoefte van de inwoner opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

In oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of inwoners hun zorgaanbieder(s) houden. Of dat ze misschien een andere zorgaanbieder krijgen. Meer informatie, zoals vragen en antwoorden, staat ook op de website van de gemeente.

Ons streven is om de zorg en ondersteuning van onze inwoners nog beter te regelen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bepaalde dingen beter kunnen. Zo hebben we op dit moment 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gesprek met de inwoner gaat straks veel meer over het resultaat dat de inwoner wil behalen. Met zorgaanbieders spreken we bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) af. Ook zo sturen we op resultaat. En omdat we in de huidige aanbesteding zorgaanbieders echt selecteren op kwaliteit, verwachten we in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren die er in de Achterhoek nodig is.

Bekijk voor meer uitleg ook het filmpje

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom kijken we bijvoorbeeld bij de aanbesteding eerst naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor de inwoner nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Natuurlijk moeten we er ook in de Achterhoek voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Dit lukt ons vooral door efficiënter en effectiever te werken én door meer oog te hebben voor het voorkomen van (zwaardere) zorg. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt steeds meer het motto. Daarom besteden we ook veel aandacht aan hulp en ondersteuning waarvan iedereen gebruik mag maken, ook zonder indicatie (toestemming) van de gemeente.

De nieuwe naam voor Beschermd Wonen is ‘Wonen’. Het kan zijn dat inwoners deze nieuwe naam nog net herkennen. De dienstverlening blijft gelijk. Het is puur een naamswijziging.

Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Pas als de aanbesteding is afgerond, weten we of ook inwoners met een indicatie voor Wonen (Beschermd Wonen) hun huidige zorgaanbieder houden. En dus of ze op hun huidige woonplek kunnen blijven. Het kan zijn dat iemand uiteindelijk moet verhuizen. Als dat het geval is, gebeurt dat in goed overleg met de huidige en nieuwe zorgaanbieder en natuurlijk met de inwoner zelf. Goed om te weten: maatwerk blijft mogelijk. Dus als het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden of om op de huidige woonplek te blijven, dan is dat mogelijk. Maar dit zal echt niet vaak zijn. 

Zorgvuldigheid staat in de Inkoop 2022 voorop. De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk om de binnengekomen reacties van zorgaanbieders op de procedure goed en zorgvuldig te beantwoorden. Ook in het kader van goed partnerschap vinden we dit belangrijk. Partnerschap is namelijk een van de andere uitgangspunten van de Inkoop 2022. De ingangsdatum van 1 juli 2022 biedt gemeenten én zorgaanbieders tijd en ruimte om de inkoop zorgvuldig voort te zetten en af te ronden.

Daar gaan we wel van uit. In de nieuwe planning hebben de gemeenten voor bepaalde termijnen meer tijd ingeruimd dan wettelijk verplicht is. Zo hebben alle betrokken partijen tijd en ruimte om de verschillende stappen goed en zorgvuldig te doorlopen. Maar het blijft een complex proces, waar veel bij komt kijken. De gemeenten houden dit proces nauwlettend in de gaten en sturen bij als dat nodig blijkt.

Dyslexie

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Inkoop (algemeen)

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

De aanbesteding voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De eerste fase, dus de selectiefase, is in de zomer van 2021 afgerond. In deze fase hebben zorgaanbieders moeten aangeven welke kwaliteit en dienstverlening ze bieden. Zorgaanbieders die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn afgevallen. Die zorgaanbieders doen niet meer mee aan de aanbesteding.

In de tweede fase gaat het ook om de prijs. Dan gaan de gemeenten in onderhandeling met de geselecteerde zorgaanbieders en is het de bedoeling om goede contracten af te sluiten. Ook in deze tweede fase kijken we goed naar de kwaliteit die een zorgaanbieder kan bieden. Op deze manier bieden we straks onze inwoners de beste kwaliteit zorg tegen ook de beste prijs. Zo’n traject kost eenmaal tijd. 

Transformatie

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Naar boven