Publicatiedatum: 27-04-2021

Doetinchem aan de slag met nieuwe aanpak Wmo en jeugdhulp

Gemeente Doetinchem start vanaf medio april vijf pilots om ervaring op te doen met een nieuwe aanpak van (jeugd)zorg. Via de pilots wil de gemeente - in partnerschap met enkele aanbieders- ervaring opdoen met het koppelen van resultaatgerichte afspraken aan een overeengekomen budget. Het resultaat voor de cliënt staat hierbij centraal, niet het in te zetten product. Samenwerking tussen aanbieders om tot het juiste resultaat te komen wordt hierbij nadrukkelijk gestimuleerd.

Boost geven aan innovatie

De gemeente wil op deze manier de beoogde transformatie en innovatie van het sociaal domein vormgeven. Wethouder Maureen Sluiter: “We willen alle kansen benutten om met elkaar andere vormen van samenwerking en kwaliteit te realiseren en aan de slag te gaan met de transformatie. De pilots zijn een goed middel om hiermee te starten en ervaring op te doen.” Doetinchem start de pilots gericht op een nieuwe manier van inkopen en aanbesteden binnen het samenwerkingsverband van Sociaal Domein Achterhoek.

De pilots

De vijf pilots die starten zijn:

  1. Eén aanpak voor het hele gezin. Het doel van deze pilot is de zorg en ondersteuning rondom gezinnen met complexe problematiek op een aantal leefgebieden anders te organiseren. Deze pilot is met Buurtplein en diverse zorgaanbieders ontwikkeld. Zij bieden vanuit één team op basis van één indicatie voor het hele gezin ondersteuning bij de aanpak van de problemen binnen 15 gezinnen met veel complexe (zorg) vraagstukken. De aanpak is Wmo-Jeugd breed en probeert de zorg uit andere wetten te verbinden.
  2. Eén ondersteuner over de vloer. Het doel van de pilot is een combinatie aanbieden van huishoudelijke hulp met (lichte) individuele begeleiding door één vaste ondersteuner (in plaats van meerdere ondersteuners voor verschillende zorgvragen). Aanbieder Sientje werkt op basis van één integrale aanpak aan de te behalen doelen met de cliënt en voorkomt daarmee stapeling van indicaties.
  3. Integrale interventie. Binnen de intensieve ambulante ondersteuning Jeugdhulp en spoedhulp, zien JBzorg en partners dat wanneer er betere en integrale (crisis)interventies tijdig worden ingezet er grotere problemen en escalaties voorkomen kunnen worden, inclusief een uithuisplaatsing. Doel van de pilot is deze nieuwe aanpak in te zetten binnen 10 -15 casussen.
  4. Resultaatgericht werken. Binnen deze pilot krijgt zorgaanbieder Pardijs meer ruimte om een passend ondersteuningstraject op te zetten en een integrale aanpak vorm te geven. De pilot heeft tot doel de inflexibiliteit van de huidige systematiek aan te pakken en te veranderen. Binnen deze pilot ligt de focus op resultaatgericht werken en een andere bekostigingssystematiek (lump sum in plaats van PxQ). Binnen het resultaatgericht werken maken we afspraken met de zorgaanbieder over het aantal cliënten, de intensiteit en de doorlooptijd. Hiermee kunnen we doorstroom en uitstroom bevorderen. Pardijs verbindt zich aan het behalen van het resultaat en kan daarbij zelf, met de cliënt, bepalen hoe dit resultaat het beste gerealiseerd kan worden.
  5. Coöperatieve samenwerking. De pilot is opgezet door een aantal kleine zorgaanbieders, die zich hebben verenigd in de coöperatie Sorgh. Het is een nadrukkelijke wens van de gemeente Doetinchem om kleine aanbieders een rol te geven in de uitvoering van deze pilots. De Coöperatie richt zich op die vragen die inhoudelijke minder intensief zijn (80% van de indicaties) maar die door de huidige systematiek en wachtlijsten vaak wel tot escalaties kunnen leiden. Door een betere aanpak / matching van de zorgvraag met de aanbieders uit de coöperatie en door het sneller schakelen met de coöperatie aanbieders kunnen veel van deze onnodige escalaties voorkomen worden. Doel van de pilot is deze aanpak in te zetten voor 10- 15 casussen.

Opgedane ervaringen regionaal gebruiken

Gemeente Doetinchem realiseert de pilots tussen medio april 2021 en 31 december 2021. De resultaten worden tussentijds na 3 maanden en 6 maanden geëvalueerd. Na afronding van de pilots neemt de gemeente de resultaten mee in de aanpak rondom het sturen op de samenwerkingen en nieuwe werkwijze binnen de nieuwe regionale inkoop 2022 vanuit Sociaal Domein Achterhoek.

Naar boven