Publicatiedatum: 26-03-2021

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Achterhoekse gemeenten hebben het Kwaliteitskader Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld. Het Kwaliteitskader gaat in op 1 januari 2022. Dit betekent dat het kader van toepassing is op de uitvoering van de contracten die vanuit ‘Inkoop 2022’ worden afgesloten.

Het begrip kwaliteit

Het Kwaliteitskader beschrijft wat de Achterhoekse gemeenten onder kwaliteit verstaan. Dit gebeurt aan de hand van de vijf deelaspecten: veiligheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, cliëntgerichtheid en leefklimaat. Ook beschrijft het Kwaliteitskader op welke wijze de gemeenten verwachten dat zorgaanbieders de kwaliteitsaspecten in de praktijk toepassen. Zo staan in het hoofdstuk Toetsing indicatoren waaraan de kwaliteit getoetst kan worden.

Voor elke zorgaanbieder

Het Kwaliteitskader is bedoeld voor vrijwel alle vormen van ondersteuning die de gemeenten in de Achterhoek inkopen. Daarmee is mogelijk niet ieder onderdeel van het Kwaliteitskader op de praktijk van elke zorgaanbieder van toepassing. Immers, wanneer een zorgaanbieder alleen individuele ondersteuning in de thuissituatie biedt, zijn de regels over hulp met verblijf niet van toepassing. Zorgaanbieders kunnen zelf bekijken welke onderdelen van het Kwaliteitskader voor hen gelden. 

Kwaliteitsstempel

De gemeenten verwachten van zorgaanbieders een bepaalde ondergrens op het gebied van kwaliteit. En dat zorgaanbieders deze kwaliteit borgen in de organisatie. Om die reden zijn gecontracteerde zorgaanbieders vanaf 2022 verplicht een kwaliteitstempel te hebben. Dit kan een keurmerk of certificaat zijn of iets dat daaraan gelijkwaardig is. Dit kwaliteitsstempel moet zijn goedgekeurd door de gemeenten en voldoen aan de eisen van ISO 9001:2015 of HKZ (of gelijkwaardig). Het kwaliteitsstempel moet passen bij het type organisatie en de aard van het werk. De gemeenten hanteren een lijst met kwaliteitsstempels die in ieder geval goedgekeurd zijn.

Kwaliteitsstempel bij aanbesteding

Zorgaanbieders dienen in principe al bij de aanbesteding (inschrijving) het keurmerk of certificaat te tonen. Is dat niet mogelijk, dan moet de zorgaanbieder tenminste en overtuigend aantonen dat hij bezig is een geschikt keurmerk of certificaat of gelijkwaardig te realiseren. Vóór 1 december 2021 moet dit zijn afgerond. Zonder kwaliteitsstempel wordt een zorgaanbieder niet gecontracteerd voor zorg of ondersteuning vanaf 1 januari 2022.

Branche- of beroepsorganisatie

Daarnaast bepaalt het Kwaliteitskader dat gecontracteerde zorgaanbieders per 2022 lid moeten zijn van een branche- of beroepsorganisatie die goedgekeurd is door de gemeenten. In geval van een beroepsorganisatie dient iedere medewerker op hbo- en wo-niveau lid te zijn van de beroepsorganisatie. De branche- of beroepsorganisatie moet passen bij het type organisatie en de aard van het werk. De gemeenten hanteren een lijst van branche- en beroepsorganisaties die in ieder geval goedgekeurd zijn.

Beleidsregel handhaving en naleving

In het verlengde van het kwaliteitskader hebben de colleges de Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet vastgesteld. De beleidsregel beschrijft de mogelijke consequenties en handelswijze van de gemeenten wanneer het Kwaliteitskader of de wettelijke regels van de Wmo of Jeugdwet niet worden nageleefd. De beleidsregel bevat verder de bepalingen voor het openbaar maken van onderzoeksrapporten.

Naar boven