Publicatiedatum: 18-03-2020

De 8 Achterhoekse gemeenten volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij dit ook doen. Kijk voor de meest recente informatie op de websites van het RIVM en de GGD

Consequenties voor zorgverlening

De genomen maatregelen kunnen consequenties hebben voor de dienstverlening en zorg van zorgaanbieders aan cliënten. Vanuit het sociaal domein Achterhoek is het advies aan zorgaanbieders om op basis van de actuele, geldende richtlijnen een eigen afweging te maken. Per situatie kan verschillen welk besluit een aanbieder neemt, onder andere omdat de omstandigheden van de doelgroep die het betreft en de situatie binnen de organisaties verschillen. Of omdat voor de branche waarin de zorgaanbieder opereert, andere richtlijnen (gaan) gelden. 

Informeer cliënten (online)

De Achterhoekse gemeenten verzoeken zorgaanbieders om de informatie over de (zelf) genomen maatregelen rechtstreeks af te stemmen met cliënten of zijn/haar netwerk. Het advies is ook om de maatregelen op de website te plaatsen, zodat deze voor iedereen transparant zijn. Let op: Indien het noodzakelijk is, nemen de gemeenten rechtstreeks met zorgaanbieders contact op. Dit kan per e-mail of telefoon zijn.

Inventarisatie maatregelen en knelpunten

Op dit moment inventariseren de gemeenten binnen het sociaal domein Achterhoek wat de maatregelen betekenen voor het zorgaanbod aan cliënten in de regio. De gemeenten willen zo spoedig mogelijk weten wanneer cliënten geen hulp meer ontvangen. Het regionale team van gemeentelijke contractmanagers heeft hierover actief contact met zorgaanbieders.

Zorgen om een individuele cliënt

Zorgaanbieders die op cliëntniveau te maken krijgen met een situatie waar zij zorgen over hebben, kunnen contact opnemen met de consulent van de betreffende gemeente. Gezamenlijk wordt dan afgestemd of en welke oplossingen er zijn.

Klachten die op Corona lijken?

Bij het vermoeden dat een cliënt klachten of verschijnselen heeft die op Corona lijken, is het advies aan zorgaanbieders om direct conform het protocol van het RIVM en de GGD te handelen.

Bij een calamiteit waar een zorgaanbieder niet verder mee komt, kan contact worden opgenomen met de gemeenten via een van de onderstaande telefoonnummers. Welk nummer geldt, is afhankelijk van de locatie van de zorgaanbieder:

  • (0314) 37 74 54 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
  • (06) 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk) 

Meer weten over het Coronavirus en de maatregelen binnen sociaal domein Achterhoek? Klik hier voor de speciale Corona-pagina op deze website. 

Vraag & Antwoord over het Coronavirus

De Achterhoekse gemeenten krijgen veel vragen van zorgaanbieders over de Coronacrisis. In de vragenlijst hieronder volgen zoveel mogelijk antwoorden. Zodra meer of nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt de lijst aangevuld. Houd deze FAQ's dus in de gaten!

Allereerst ontvangen wij per e-mail (clm@sociaaldomeinachterhoek.nl) graag uw maatregelen. Daarnaast verzoeken wij u deze informatie op de website van uw organisatie te vermelden en indien nodig te actualiseren. Zoek gedurende de Coronacrisis in dringende gevallen ook de afstemming met de verantwoordelijke contractmanager.

Dit onderwerp wordt op landelijk niveau besproken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket ondersteunende maatregelen aangekondigd. Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u via deze website en de nieuwsbrief (deze krijgt u per e-mail. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, meld u dan aan via het formulier onderaan deze pagina). Uiteraard wordt de daadwerkelijk geleverde zorg volgens de contractafspraken vergoed.

Wij beseffen ons terdege dat het Coronavirus gevolgen heeft voor de no show percentages. Ook hiervoor geldt dat wij de landelijke richtlijnen en besluiten volgen. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u via deze website en de nieuwsbrief (deze ontvangt u per e-mail. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, meld u aan via het formulier onderaan deze pagina).

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Wij verzoeken u als aanbieder om hierin de juiste keuzes te maken. Als u het niet verantwoord vindt om de dagbesteding open te houden of een cliënt naar de dagbesteding te laten komen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling aanbiedt. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

In gevallen waarbij de zorg tijdelijk wordt stopgezet, is het (vooralsnog) niet nodig een stopbericht te sturen. Mocht blijken dat de ondersteuning langere tijd niet wordt gegeven, dan kan het zijn dat wij alsnog om een stopbericht vragen. Zodra dat het geval is, ontvangt u hierover van ons bericht. Wij vragen u wel nadrukkelijk om te kijken of ondersteuning zonder meer gestopt kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de veiligheid van inwoners/gezinnen in het gedrang kan komen. Wij verwachten dat deze ondersteuning in dergelijke situaties doorgang vindt, waarbij de adviezen van het RIVM ter harte worden genomen.

De veiligheid van de cliënt moet voorop staan. Als daar fysiek contact voor nodig is, dan moet alles op alles worden gezet om dit te organiseren, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. In gevallen waarbij het niet mogelijk of door risico’s ongewenst is om de ondersteuning ter plekke te leveren, kan de ondersteuning digitaal/op afstand worden gegeven. Een aantal ambulante aanbieders heeft gevraagd of het mogelijk is om via beeldbellen te gaan werken. Dit is toegestaan.

Bekijk voor technische mogelijkheden voor ondersteuning op afstand de volgende website: https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

Het is aan u om te beoordelen of dit binnen uw organisatie mogelijk is. Het is wel zeer gewenst voor kinderen met ouders in vitale functies. Als er meer ondersteuning wordt geleverd dan is geïndiceerd, dan kan dit alleen als de zorgtoewijzing daarop is aangepast. Hierover dient vooraf afstemming te zijn met de verwijzer en consulent. De daadwerkelijk geleverde zorg kan worden gefactureerd, mits daar een zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt.

De dienstverlening vanuit de gemeenten gaat door, maar uiteraard nemen ook de gemeenten maatregelen op basis van de geldende richtlijnen. Wij verwijzen u naar de website van de desbetreffende gemeente voor informatie over de dienstverlening. Het kan zijn dat keukentafelgesprekken niet doorgaan, maar bijvoorbeeld telefonisch of via beeldcontact worden uitgevoerd. Voor vragen over individuele cliëntsituaties kunt u contact opnemen met de consulent van de desbetreffende gemeente.

De zorgcontinuïteit is het allerbelangrijkst. Wij gaan ervan uit dat u alles doet voor de cliënt wat nodig is. Als uw bezetting zodanig is dat administratieve zaken iets langer blijven liggen, dan begrijpen wij dat gezien de situatie waar we nu in zitten. Wij vertrouwen erop dat u als aanbieder hierin de juiste keuzes maakt en het weer op orde hebt zodra de Coronacrisis voorbij is.

Wij begrijpen dat de huidige situatie kan zorgen voor een vertraging voor het verkrijgen van uw accountantsverklaring. Als 1 april voor u haalbaar is, dan verzoeken wij u om de verklaring zoals afgesproken vóór deze datum aan te leveren. Weet u nu al dat 1 april voor u niet haalbaar gaat zijn vanwege de Coronacrisis, stuur dan een bericht en toelichting naar verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl. Wij inventariseren deze berichten en komen bij u terug met een reactie.

Tijdschrijven is op dit moment onderdeel van onze inkoopafspraken. De Coronacrisis is voor de 8 Achterhoekse gemeenten geen reden om dit per direct los te laten. Mocht landelijk hier anders over worden besloten, volgen we deze landelijke richtlijnen en besluiten.

In het gehele land is er sprake van schaarste waardoor het Rijk heeft besloten de distributie van PBM’s zoveel mogelijk regionaal op te pakken. Voor onze regio ligt deze taak bij de GHOR / Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (dus niet bij de gemeenten). Een groot aantal zorgaanbieders heeft op 25 maart 2020 van de GHOR een informatiebrief ontvangen (download deze brief hier), waarin staat hoe de distributie gaat. Op hoofdlijnen gaat het als volgt: 

Voor alle vragen rondom de verspreiding van PBM’s kunt u contact opnemen via het callcenter. 

Klik hier voor de brief van de GGD over het aanvragen van PBM's in de care. Download hier een poster met de contactgegevens.

Download hier een poster met de contactgegevens voor het aanvragen van PBM's in de cure. 

Indien er zich onder de huidige omstandigheden een situatie voordoet waarin cliënten niet meer verantwoord ondersteund kunnen worden door afwezigheid van bevoegd en bekwaam personeel, dan mag tijdelijk ook gebruik worden gemaakt niet bevoegd en minder bekwaam personeel:

  • De aanbieder heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat personeel moet worden ingezet dat niet aan de juiste kwalificaties voldoet;
  • Het nadeel van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient aantoonbaar op te wegen tegen alternatieven.
  • De inzet van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient zo kort mogelijk te duren.
  • De omgang met medicatie blijft voorbehouden aan personeel dat hiervoor geschoold/getraind is.
  • Niet bevoegd of minder bekwaam personeel werkt zoveel mogelijk ondersteunend aan het bevoegd en bekwaam personeel.

 Kijk hier voor meer informatie. 

 

Naar boven