Publicatiedatum: 29-07-2020

Door de Coronacrisis hebben veel zorgaanbieders te maken gekregen met meerkosten. Via de ‘Meerkostenregeling’ worden deze extra kosten gecompenseerd. De Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met een verlenging van deze regeling als ook de landelijke richtlijnen dit toelaten. Dus als er vanuit het Rijk geen wijzigingen in de Meerkostenregeling komen, loopt de verlenging tot en met 31 december 2020. Het is vanaf nu mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een vergoeding vanuit de Meerkostenregeling.

Brede instemming

Hoewel in scenario 3 van de declaratieregeling van de Achterhoekse gemeenten al de mogelijkheid van een vergoeding voor meerkosten stond aangegeven, waren het Rijk en de VNG hierover nog lange tijd in overleg. Inmiddels hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten aangegeven met de Meerkostenregeling in te stemmen, zolang ook landelijk de regeling van kracht blijft. Vooralsnog is dit tot en met 31 december 2020.

Criteria voor meerkosten

Concreet houdt de Meerkostenregeling in dat er criteria zijn afgesproken om te bepalen welke meerkosten voor een vergoeding in aanmerking komen. Zo moet er bij de meerkosten altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Registratieformulier

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft voor het declareren van de meerkosten een landelijk registratieformulier ontwikkeld (download hier het formulier). Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van de Meerkostenregeling door dit registratieformulier in te vullen en een factuur in PDF te sturen naar de betreffende gemeente(n). De mailadressen van de backoffice van de betreffende gemeenten staan in de declaratieregeling of op deze website onder Contactpersonen

Let op! Heeft u al een factuur voor vergoeding van de meerkosten ingediend? Dan moet u dit nogmaals doen, via het landelijke registratieformulier. Alleen deze formulieren kunnen de gemeenten namelijk in behandeling nemen. 

Hoe te declareren

De meerkosten kunnen maandelijks achteraf worden ingediend bij betreffende gemeente(n). Voor de periode tot 1 juli 2020 kunt u aanvragen voor de meerkostenregeling indienen tot uiterlijk 1 september 2020. Voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 dient u maandelijks achteraf aanvragen in te dienen.

Spaar niet op!

De gemeenten vragen zorgaanbieders om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Hierdoor kunnen gemeenten geen reëel zicht houden op de uitnutting van de regeling. Dus een aanvraag over de maand juli moet zo snel mogelijk na 31 juli worden ingediend (maar uiterlijk voor 1 september 2020). De laatste deadline voor het indienen van de facturen voor de meerkostenregeling ligt op 1 februari 2021. 

Naar boven