Publicatiedatum: 06-04-2022

De gunning van de nieuwe contracten voor Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen is definitief. Per 1 juli 2022 zijn 60 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van deze hulp en ondersteuning in de Achterhoek. 

Groen licht voor implementatie

Op 8 maart 2022 namen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten al het besluit om over te gaan tot voorlopige gunning. Nu de zogenaamde Alcatel-termijn (bezwaarperiode) is verstreken, is de gunningsuitslag definitief. Dit betekent dat we in de Achterhoek van start kunnen met de voorbereidingen voor de nieuwe contractperiode die op 1 juli 2022 ingaat.

Start nieuwe werkwijze

Met de ingang van de nieuwe contracten treedt binnen het sociaal domein Achterhoek ook een nieuwe werkwijze in werking. Zo komt er een duidelijkere rolverdeling tussen de gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten bekijken straks met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daarbij het beste past (het ‘wat’). Zorgaanbieders bepalen vervolgens hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het ‘hoe’). Ook dit gebeurt in samenspraak met de inwoner. 

Samenwerkingsverbanden, consortia en onderaannemers

Een andere verandering is dat de gemeenten de zorg en ondersteuning met minder zorgaanbieders gaan organiseren. Op dit moment zijn nog ruim 300 zorgaanbieders gecontracteerd, dat zijn er straks in totaal zo'n 70; naast deze 60 contractpartners onder meer ook de contractpartners van dyslexiezorg, waarvoor de aanbesteding al eerder werd afgerond. Een gecontracteerde zorgaanbieder kan overigens ook een samenwerkingsverband of consortium van zorgaanbieders zijn en de contractpartijen kunnen ook onderaannemers inschakelen. De gecontracteerde partijen bestaan uit grote en kleinere zorgaanbieders en ook uit lokaal georiënteerde zorgaanbieders.

Overzichtelijk zorglandschap

De nieuw gecontracteerde partijen gaan met elkaar het volledige hulp- en ondersteuningspakket bieden waaraan in de Achterhoek behoefte is. Op deze manier willen de gemeenten dat het zorglandschap overzichtelijker wordt en dat er betere en efficiëntere samenwerking komt tussen zorgaanbieders onderling en tussen gemeenten en zorgaanbieders. Vooral inwoners moeten de voordelen ervaren: meer betrokkenheid bij de eigen zorg en een einde aan de ervaring van veel inwoners dat ze in het omvangrijke zorgaanbod ‘door de bomen het bos niet meer zien’.

Overdracht van cliënten

De nieuwe contractering betekent dat zorgaanbieders die per 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd zijn, hun cliënten overdragen aan gecontracteerde zorgaanbieders. Hiervoor is een overgangsperiode afgesproken. De bedoeling is dat de overdracht plaatsvindt in goed overleg tussen de inwoner (cliënt), gemeente en de huidige en nieuwe zorgaanbieder. De afspraak daarbij is dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een cliënt voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder de zorg overneemt. De gemeenten nemen hiertoe het initiatief. Uiterlijk 1 januari 2023 moet de overdracht van zorg gerealiseerd zijn.

Informeren zorgaanbieders en inwoners

Zorgaanbieders die hebben meegedaan aan de gunningsfase van de aanbesteding, zijn via een bericht in Mercell (Negometrix) geïnformeerd over de gunningsuitslag. Zorgaanbieders die niet hebben meegedaan aan de aanbesteding of in de eerste fase niet zijn geselecteerd, ontvangen binnenkort een brief met informatie over wat de gunning voor hun zorgverlening in de Achterhoek betekent. Inwoners met zorg en/of ondersteuning ontvangen over de gunningsuitslag en wat deze uitslag voor hun eigen situatie betekent nader bericht van hun eigen gemeente.

Eigen inkooptraject Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft alleen voor de onderdelen Gezins- en Woonvormen en Wonen meegedaan aan de gezamenlijke aanbesteding van de Achterhoekse gemeenten. Voor de overige onderdelen heeft de gemeente afgelopen jaar een eigen inkooptraject doorlopen. De andere gemeenten in de Achterhoek hebben wel aan alle inkooponderdelen deelgenomen.

Meer informatie over de ‘Inkoop 2022’ staat op de speciale themapagina op deze website.

 

Naar boven