Publicatiedatum: 01-02-2022

De 7 jeugdhulpregio’s (51 gemeenten), 4 Gecertificeerde Instellingen, 3 Veilig Thuis organisaties in Gelderland en de Raad voor de kinderbescherming werken samen binnen de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB). Deze agenda is in 2019 opgesteld naar aanleiding van een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het doel van de GVJB is om gezamenlijk de grootste knelpunten aan te pakken, waaronder de samenwerking op lokaal niveau verbeteren, tijdig passende jeugdhulp inzetten en de grote administratieve last- en ‘regeldruk’ verminderen.

Oorzaken administratieve lasten- en regeldruk

Jeugdbeschermers ervaren de administratieve druk vooral als ze zoeken naar jeugdhulp. Zo moeten ze vaak uitzoeken welke aanmeldroute er in de betreffende gemeente geldt, omdat deze routes vaak per gemeente verschillen. Ook het verkennen van de hulpvraag bij verschillende zorgaanbieders, het invullen van de steeds iets andere aanmeldformulieren en het vinden van de per gemeente verschillende productcodes bij het opstellen van de bepalingen jeugdhulp zorgen voor de administratieve lastendruk.

De Achterhoekse aanmeldroute jeugdhulp

Een van de oplossingen voor deze administratieve lastendruk is het vereenvoudigde gezamenlijke aanmeldproces jeugdhulp. Dit aanmeldproces kent nog maar twee aanmeldroutes jeugdhulp. De routes beschrijven de stappen die een jeugdbeschermer moet zetten om te komen tot de inzet van passende en tijdige jeugdhulp. Tot op heden bestonden er talloze routes. Beide aanmeldroutes bevatten zes stappen. Per stap is uitgeschreven van wie op welk moment actie wordt verwacht.

De gemeenten in de jeugdhulpregio’s Achterhoek, Centraal Gelderland en het Rijk van Nijmegen hebben gekozen voor de zogenaamde ‘315 aanmeldroute’. In de Achterhoek wordt de vraag naar jeugdhulp verkend tussen de jeugdbeschermer, de medewerker van het lokaal team en de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zorgt in de Achterhoek zelf voor het aanvragen van de zorgtoewijzing bij de gemeenten.

Het Gelders aanmeldformulier jeugdhulp

Een andere verlichting van de administratieve lastendruk is dat de jeugdbeschermer en lokaal team medewerker voortaan nog maar één aanmeldformulier jeugdhulp hoeven in te vullen. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is in samenwerking met een aantal grote zorgaanbieders één nieuw aanmeldformulier jeugdhulp ontwikkeld. Het aanmeldformulier jeugdhulp wordt gebruikt voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp; van licht ambulante jeugdhulp tot intensief verblijf. Alleen voor de Jeugd GGZ geldt het nieuwe aanmeldformulier nog niet, maar dat volgt hopelijk spoedig. Het Gelders aanmeldformulier is bedoeld voor alle aanbieders van jeugdhulp.

Jeugdbeschermers vullen het nieuwe aanmeldformulier in voor de inzet van jeugdhulp voor kind(eren) en hun gezinnen. Ook lokaal team medewerkers gaan dit aanmeldformulier jeugdhulp gebruiken. Daarmee hebben ook zij voordeel van de administratieve lastenverlichting. Het streven is om in de toekomst ook huisartsen, als derde groep van verwijzers, het formulier te laten gebruiken. De jeugdhulpregio’s gaan het aanmeldformulier jeugdhulp eveneens gebruiken voor de bespreking met het Regionale Expertteam.

Het aanmeldformulier op de websites van aanbieders

De bedoeling is dat het aanmeldformulier per 1 april 2022 beschikbaar komt op de websites van zorgaanbieders. Zo wordt het voor verwijzers duidelijk dat er voor vragen om Gelderse jeugdhulp nog maar één aanmeldformulier geldt. Als alle zorgaanbieders het formulier online zetten, kunnen verwijzers het document eenvoudig terugvinden. Het formulier is vanaf medio februari 2022 beschikbaar voor publicatie online.

De Gelderse generieke bepaling jeugdhulp

Nog een verbetering is dat de 4 Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in Gelderland een nieuw format hebben ontwikkeld voor de bepaling jeugdhulp. Dit format is meer generiek van opzet, om daarmee jeugdbeschermers te faciliteren. In de zoektocht naar tijdige en passende hulp hoeft dan niet meer bij elke aanmelding een aparte bepaling jeugdhulp te worden opgesteld. In de Gelderse bepaling jeugdhulp wordt geen voorkeurszorgaanbieder meer vermeld en ook geen productcode en geen specifieke zaken meer, zoals het aantal in te zetten uren per week. De medewerkers van de GI's (jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders) moeten in de bepaling jeugdhulp nog wel vaststellen wat de vorm, duur, omvang en evaluatiemomenten zijn.

In de Achterhoek is de termijn voor een verzoek om toewijzing door de zorgaanbieder vijf werkdagen.

Beschikbaarheidssoftware

Om de lokale teams te faciliteren als het gaat om de kennis van tijdige en passende jeugdhulp, bestaat de software van ‘De beschikbaarheidswijzer’. Deze software geeft inzicht in de beschikbaarheid van jeugdhulp. Zorgaanbieders dienen deze software te gebruiken om proactief informatie te geven over de actuele beschikbaarheid van het aanbod. Om zorgaanbieders zoveel mogelijk tegemoet te komen, is de software zowel via de computer als via een App (voor de mobiele telefoon) beschikbaar. Hiermee beogen de jeugdhulpregio’s dat de software voor organisaties goed te integreren is in het dagelijkse werkproces. De verwachting is dat de tijdsinvestering die nodig is om regelmatig de beschikbare plekken bij te werken, wordt terugverdiend doordat er minder afgestemd hoeft te worden met verwijzers over de beschikbaarheid van plekken. Voor de jeugdige en het gezin is het voordeel dat zo wordt bijdragen aan het eerder vinden van tijdige en passende jeugdhulp.

Naar boven