Publicatiedatum: 14-10-2023

Sinds 1 juli 2022 zijn in de Achterhoek de ‘nieuwe’ contracten voor jeugdhulp en Wmo/Wonen van kracht. Het gaat om contracten van in eerste instantie 3 jaar, waarna twee keer een verlenging mogelijk is van steeds 2 jaar. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de contractverlenging per 1 juli 2025, vindt op dit moment een evaluatie van de nieuwe werkwijze plaats.

December besluit contractverlenging

De evaluatie lijkt misschien wat vroeg. Toch is het noodzakelijk om voldoende tijd te hebben voor een eventuele nieuwe aanbesteding. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Achterhoekse gemeenten willen daarom in december 2023 de evaluatie afgerond hebben en een besluit nemen over de contractverlenging.

Evaluatie over de inhoud

I&O Research is gevraagd de evaluatie uit te voeren. De evaluatie is vooral inhoudelijk van aard en nadrukkelijk niet gericht op het inkoopproces zelf. Dat betekent dat de onderzoekers zich richten op de inhoud van de nieuwe werkwijze. Ze maken daarbij onderscheid tussen enerzijds de zorg en ondersteuning die wordt geleverd (werkt de visie door in de praktijk, kwaliteit van zorg en ondersteuning, een dekkend zorglandschap, aandacht voor preventie en betrekken van de inwoner, werken aan transformatiedoelen). En anderzijds de financiering en sturing. Daarmee wordt bedoeld: samenwerking gemeenten, zorgaanbieders en voorliggend veld. Maar ook: financiering, monitoring (van resultaten) en behalen van de (financiële) doelen.

Gesprekken met zorgaanbieders en gemeenten

Inmiddels heeft I&O Research de eerste stappen gezet. Via interviews en groepsgesprekken heeft het onderzoeksbureau informatie opgehaald bij medewerkers van de gemeenten (beleid, het contract- en leveranciersmanagement, de toegang, financiën en de back office) en zorgaanbieders. De gesprekken leveren een scherp beeld op van hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk werkt, welke effecten de nieuwe werkwijze heeft en wat er beter kan. 

Onderzoek naar inkoop- en aanbestedingsrechtelijke aspecten

Parallel aan het onderzoek van I&O Research voeren inkoopadviesbureau Procurance en de aanbestedingsjuristen van Dirkzwager een evaluatie uit van de inkoop- en aanbestedingsrechtelijke aspecten. De evaluatierapporten zijn in het najaar gereed.

Naar boven