Publicatiedatum: 04-06-2021

Drie zorgaanbieders nemen vanaf 1 augustus 2021 de dyslexiezorg (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED) in de 8 Achterhoekse gemeenten op zich. Daarmee is de eerste aanbesteding in het kader van de ‘Inkoop 2022’ afgerond. 

Gegunde dyslexiezorgaanbieders

De 3 gegunde aanbieders zijn:

Onderlinge afstemming over overname van zorg

Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. De nieuw gegunde partijen nemen de zorg over van de niet-gegunde dyslexiezorgaanbieders. De zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Huidige gecontracteerde zorgaanbieders kunnen daarbij zelf bepalen of ze lopende trajecten zelf willen afronden óf dat ze deze overdragen naar een collega-zorgaanbieder die wel een contract heeft per 1 augustus 2021. De bedoeling is dat kinderen, ouders én scholen hier zo min mogelijk last van hebben.

Overige nieuwe contracten per 1 januari 2022

De aanbesteding van dyslexiezorg is een van de segmenten van het grotere aanbestedingstraject ‘Inkoop 2022’ in de Achterhoek. Per 1 januari 2022 lopen de contracten af met alle overige gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Dus met zorgaanbieders die de overige Jeugdhulp en de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo in de 8 Achterhoekse verlenen. Omdat dyslexiezorg op scholen plaatsvindt en het nieuwe schooljaar voor scholen een natuurlijk overgangsmoment is, is besloten om de aanbesteding van dyslexiezorg naar voren te halen.

Vragen & antwoorden

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden over de aanbesteding van dyslexiezorg. Heeft u meer vragen? Stuur dan een e-mail. Kijk voor meer informatie over de Inkoop 2022 op de thema-pagina’s Inkoop Jeugd en Inkoop Wmo.

 

Vragen & antwoorden voor ouders en leerlingen

De huidige contractperiode met zorgaanbieders van dyslexiezorg loopt eind dit schooljaar af. Daarom hebben de Achterhoekse gemeenten nieuwe contracten moeten afsluiten. Dit is gebeurd via een aanbesteding. De nieuwe contracten gaan in op 1 augustus 2021.

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Volgt uw kind een traject bij een dyslexiezorgaanbieder die per 1 augustus 2021 geen contract meer heeft? Dan kan het zijn dat uw kind wordt overgeplaatst naar een andere aanbieder van dyslexiezorg. De huidige gecontracteerde zorgaanbieders kunnen namelijk zelf bepalen of ze lopende trajecten zelf willen afronden óf dat ze deze overdragen naar een collega-aanbieder die wel een contract heeft per 1 augustus 2021. Uw huidige aanbieder informeert u hierover. Kiest uw aanbieder voor het overdragen van de zorg, dan zorgen uw huidige en de nieuwe aanbieder ervoor dat uw kind daar zo min mogelijk last van heeft.

Zorgaanbieders die per 1 augustus 2021 niet meer gecontracteerd zijn door de Achterhoekse gemeenten, mogen lopende trajecten afmaken tegen de voorwaarden van het oude contract. Zorgaanbieders mogen er ook voor kiezen de lopende trajecten over te dragen aan een gecontracteerde partij. Indien het zorgtraject van uw kind wordt overgedragen naar een gecontracteerde aanbieder, krijgt u hier meer informatie over van uw huidige zorgaanbieder.

De dyslexiezorgaanbieders die vanaf 1 augustus 2021 de dyslexiezorg binnen de Achterhoek verzorgen, maken met elkaar afspraken over de uitvoering van de dienstverlening. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening die uw kind nu van deze zorgaanbieder krijgt, óók als uw kind dezelfde zorgaanbieder houdt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, krijgt u van uw huidige zorgaanbieder meer informatie.

Ouders en kinderen kunnen nog steeds kiezen uit meerdere zorgaanbieders. Dus ze behouden hun keuzevrijheid.  

De aanmeldprocedure verandert niet. Klik hier voor de aanmeldprocedure.

De dyslexiezorgaanbieder biedt de behandeling in de gemeente waar uw kind woont of op de school van uw kind.

Vragen & antwoorden voor het onderwijs

De dyslexiezorgpartijen die per 1 augustus 2021 een contract krijgen, gebruiken de periode tot 1 augustus 2021 om met elkaar en de gemeenten afspraken te maken over de uitvoering van het nieuwe contract (zoals de verdeling van de scholen). Dit kan betekenen dat scholen ‘wisselen’ van dyslexiezorgaanbieder. Zodra hierover meer bekend is, krijgt u meer informatie.  

Van het onderwijs wordt verwacht dat ze open staan voor dergelijke initiatieven van de dyslexiezorgaanbieders. Maar ook meedenken in wat nodig is en wat het onderwijs hier zelf in kan doen. De Achterhoekse gemeenten willen met dit nieuwe contract de samenwerking binnen de keten verstevigen. Ook willen de gemeenten het delen van kennis aanmoedigen, zodat de kinderen hiervan kunnen profiteren. Daarnaast verwachten de gemeenten dat een afvaardiging van het onderwijs actief deelneemt aan de stuurgroep. Het onderwijs is in aanloop naar de aanbesteding en het nieuwe contract hierover al actief geïnformeerd.

De gemeenten zetten gezamenlijk een stuurgroep op waarin onderwijs, dyslexiezorgaanbieders en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze groep komt periodiek samen. Onder regie van de gemeente bespreken ze dan de ontwikkelingen binnen de dyslexiezorg in de regio. Ook is het overleg bedoeld om de werking van het contract te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hierbij wordt ingezoomd op de doelstellingen, resultaten en worden opvallendheden (zowel positief als negatief) binnen individuele gemeenten en schoolbesturen besproken. Daarnaast wordt kennis gedeeld en worden ontwikkelingen op het gebied van preventie en ketensamenwerking besproken. Parallel aan deze stuurgroep tekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in gezamenlijkheid opgesteld voorafgaande aan de ingang van het contract.

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt volop mogelijkheden om samen op te trekken met de Achterhoekse gemeenten en de dyslexiezorgaanbieders. De nieuw gegunde zorgaanbieders Berkel B, de IJsselgroep en het RID hebben al verschillende initiatieven bedacht om scholen bij te staan in de strijd tegen de vertragingen die door onder meer de Coronacrisis zijn ontstaan. Bezoek voor meer informatie de websites van Berkel-B, de IJsselgroep en RID.

Naar boven