Wijze van overleg en besluitvorming

Colleges van B&W

De besluitvorming binnen het sociaal domein Achterhoek verloopt via de gemeentelijke besluitvormingscyclus. Dus de 8 colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) besluiten over de bestuurlijke voorstellen. Ook zijn zij formeel opdrachtgever voor het totaalprogramma van het sociaal domein Achterhoek en de projecten die bestuurlijke accordering behoeven.

PoHo Sociaal

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal (PoHo Sociaal) fungeert als afstemmingsoverleg en voorbereidend orgaan voor de besluitvorming in de colleges. In het PoHo zitten de Achterhoekse wethouders sociaal (Wmo, Jeugd).

DNA

De gemeentesecretarissen (het DNA) zijn formeel de opdrachtnemer voor de uitvoering van de activiteiten, maar zij delegeren die taak voor de regionale samenwerking in het sociaal domein aan de managers sociaal domein (MOSD).

MOSD

Het MOSD is verantwoordelijk voor de samenwerking binnen de regionale ambtelijke structuur.

En verder...

De structuur van de regionale samenwerking kent daarnaast overlegvormen en productieteams. Er zijn ambtelijke overleggen voor kennisdeling, afstemming en advisering. Daarnaast zijn er projectteemsen taakteams waarin zaken worden uitgewerkt en uitgevoerd. Regelmatig sluiten hier ook organisaties en vertegenwoordigers uit het brede sociale domein bij aan.

Contract- en Leveranciersmanagement Terug naar Over Ons
Structuur sociaal domein Achterhoek
Naar boven