Overige

Het is verplicht om een calamiteit of geweldincident te melden bij de betreffende toezichthouder. 

Calamiteit melden 

Zorgaanbieders zijn op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 en artikel 4.1.8 Jeugdwet verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. In het schema verder op deze pagina ziet u wat er wordt verstaan onder calamiteiten en geweldsincidenten. 

Calamiteiten met Wmo-cliënten dienen gemeld te worden bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. In geval van Jeugdhulp, dient de melding gedaan te worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij de regionaal toezichthouder. 

Calamiteitenonderzoek 

Een calamiteitenonderzoek is nodig om te achterhalen hoe en waarom een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het onderzoek staat in het teken van leren, zodat de kans op herhaling wordt verkleind en daarmee de ondersteuning verbetert. In het onderzoek gaat het erom of iets vermijdbaar is, niet of het verwijtbaar is. 

Hoe verloopt een calamiteitenmelding bij de GGD? 

 • Wanneer een zorgaanbieder een melding bij de GGD-NOG doet, kan daarvoor het formulier Melden calamiteit of (gewelds)incident worden gebruikt. 
 • Na ontvangst van het formulier neemt de toezichthouder van de GGD telefonisch contact op met de zorgaanbieder. De toezichthouder vraagt uit wat er precies is gebeurd. Vervolgens zijn er een aantal opties: 
  1. Bij uitvraag blijkt het niet te gaan om een calamiteit of geweldsincident. In dat geval wordt de melding afgesloten. 
  2. De toezichthouder van de GGD geeft de zorgaanbieder de opdracht een zelfonderzoek uit te voeren. Hiervoor ontvangt de zorgaanbieder het protocol met richtlijnen welke gevolgd moeten worden. Na afronding van het onderzoek stuurt de zorgaanbieder het zelfonderzoek naar de toezichthouder. 
  3. De toezichthouder van de GGD voert zelf na overleg met de regionaal toezichthouder en de betrokken contractmanager van Sociaal Domein Achterhoek (SDA) het calamiteitenonderzoek uit. 
  4. In sommige situaties is de inzet van een zelfonderzoek te groot, maar is afsluiten zonder evaluatie ook geen optie. In dat geval krijgt de zorgaanbieder de opdracht om een (team)evaluatie uit te voeren. De toezichthouder van de GGD geeft hiervoor concrete vragen mee die beantwoord moeten worden. Een verslag hiervan stuurt de zorgaanbieder aan de toezichthouder van GGD. 
 • De toezichthouder van de GGD informeert altijd de regionaal toezichthouder en de betrokken contractmanager dat er een calamiteitmelding is gedaan en wat de afspraak is met de zorgaanbieder. 
 • Na ontvangst van het zelfonderzoek/(team)evaluatie beoordeelt de toezichthouder het verslag en schrijft een rapport ‘beoordeling zelfonderzoek’. 
 • Het rapport ‘beoordeling zelfonderzoek’ wordt verzonden aan de zorgaanbieder, regionaal toezichthouder en contractmanager.
  • Soms volgen hier nog vervolgacties uit, in afstemming met de contractmanager en regionaal toezichthouder. Denk aan een follow-up onderzoek of een volledig kwaliteitsonderzoek door de toezichthouder. 

Hoe verloopt een calamiteitenmelding bij de IGJ? 

Ga voor informatie over een calamiteitenmelding bij de IGJ naar de website van de IGJ.

Wat is een calamiteit?

 

 • Klik hier om te melden bij de GGD NOG
 • Klik hier om te melden bij de IGJ
 • Klik hier om te melden bij de regionaal toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Wmo 2015: geweld bij de verstrekking van een voorziening

Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een zorgaanbieder verblijft. 

Jeugdwet: geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.

 

 

Overige

Het overzicht van zorgaanbieders die per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn om zorg en/of ondersteuning te leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten, kunt u hier downloaden

Overige

Voorheen hadden de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal bleek te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook bracht het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakte het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen zijn er sinds 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd. 

Jazeker, dit was een belangrijk selectiecriterium van de aanbesteding. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders leveren met elkaar de zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is. De hulp wordt bovendien in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk geleverd. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. En ook in de implementatiefase hebben er dialoogsessies plaatsgevonden met zorgaanbieders. De Achterhoekse gemeenten wilden de invoering van de nieuwe aanpak in nauwe samenwerking (lees: partnerschap) met de gegunde zorgaanbieders vormgeven. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen én in samenspraak ingevoerd. 

Op deze datum gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders van de gegunde segmenten in. Dat zijn op dit moment: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De inkoop van Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is nog niet afgerond (zie andere vraag). Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van alleen nog de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast gaat op 1 juli 2022 de nieuwe aanpak binnen Sociaal Domein Achterhoek in. Deze aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Voor zorgaanbieders verandert er ook het een en ander, zoals de financiering. We gaan in de Achterhoek van start met een taakgerichte bekostiging met 'lumpsum financiering'. We nemen dus afscheid van het ‘uurtje factuurtje’ en productdenken. Dit moet ervoor zorgen dat de hulp en/of ondersteuning zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

Overige

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Overige

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Naar boven