Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

  • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
  • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)
Overige

Het overzicht van zorgaanbieders die per 1 juli 2022 gecontracteerd zijn om zorg en/of ondersteuning te leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten, kunt u hier downloaden

Overige

Voorheen hadden de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal bleek te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook bracht het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakte het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen zijn er sinds 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd. 

Jazeker, dit was een belangrijk selectiecriterium van de aanbesteding. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders leveren met elkaar de zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is. De hulp wordt bovendien in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk geleverd. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Als wettelijk externe verwijzer naar de Jeugdhulp heeft u sinds 1 juli 2022 te maken met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Het kan zijn dat zorgaanbieders waarnaar u voor 1 juli 2022 verwees, nu geen contract meer hebben in de Achterhoek. U kunt niet meer naar deze zorgaanbieders verwijzen. Klik hier voor het overzicht met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. 

Dat is afhankelijk van de contractering. Is de zorgaanbieder waarnaar u verwijst opnieuw gecontracteerd of niet? In dat eerste geval kunt u gewoon blijven verwijzen. In dat laatste geval is dat helaas niet mogelijk. Indien de betreffende zorgaanbieder niet is gecontracteerd, dan is de benodigde zorg en ondersteuning gecontracteerd bij een andere zorgaanbieder.

De bedoeling is dat in de tweede helft van 2022 de hulp wordt overgedragen naar zorgaanbieders die wel zijn gecontracteerd. De gemeenten hebben hiervoor een overgangsregeling afgesproken. Het belangrijkste van deze regeling is dat uiterlijk 31 december 2022 de overdracht naar de gecontracteerde zorgaanbieders heeft plaatsgevonden. Let op, in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om van de datum in de overgangsregeling af te wijken. Er blijft dus ruimte voor maatwerk. Cliënten/patiënten die van zorgaanbieder moeten wisselen krijgen hierover van hun gemeente bericht.

Goed om te weten: de overdracht naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met de cliënt/patiënt, de huidige en de nieuwe zorgaanbieder. De huidige zorgaanbieder stopt pas op het moment dat de nieuwe zorgaanbieder bij de cliënt/patiënt begint.

Bij de overdracht van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders naar gecontracteerde zorgaanbieders staat zorgvuldigheid voorop. Dit betekent dat de overdracht in goed overleg gaat tussen de inwoner, de huidige en nieuwe zorgaanbieder en de gemeente. Betreft het de hulp en/of ondersteuning van uw patiënt/cliënt? Dan neemt de gemeente ook met u contact op voor een zorgvuldige overdracht. 

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. En ook in de implementatiefase hebben er dialoogsessies plaatsgevonden met zorgaanbieders. De Achterhoekse gemeenten wilden de invoering van de nieuwe aanpak in nauwe samenwerking (lees: partnerschap) met de gegunde zorgaanbieders vormgeven. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen én in samenspraak ingevoerd. 

Als de nieuwe contractering gevolgen heeft voor uw cliënt/patiënt, dan neemt de gemeente hierover met hem/haar contact op. Dat kan per brief zijn, maar ook telefonisch. Dit verschilt per gemeente. Ook het moment waarop dit gebeurt, verschilt per gemeente.

U kunt uw patiënten/cliënten in ieder geval vertellen dat de kans groot is dat ze hun huidige zorgaanbieder behouden. Mochten ze toch van zorgaanbieder moeten wisselen, dan verandert er pas iets als de nieuwe zorgaanbieder bekend is.

De overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met de cliënt/patiënt. De huidige zorgaanbieder stopt pas als de nieuwe zorgaanbieder start. Het belangrijkste van de nieuwe aanpak is dat inwoners straks meer betrokken zijn bij hun eigen zorginzet. De hele nieuwe contractering is erop gericht de kwaliteit van het Achterhoekse zorglandschap te verbeteren. Zodat de hulp ook in de toekomst voor inwoners beschikbaar blijft.

Klik hier voor vragen & antwoorden voor patiënten/cliënten. 

De gemeenten houden u komende periode zo goed mogelijk op de hoogte. Bijvoorbeeld via deze webpagina. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van Sociaal Domein Achterhoek via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl.

De overgangsperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Het belangrijkste: uiterlijk 31 december 2022 moet de overdracht naar de gecontracteerde zorgaanbieders hebben plaatsgevonden. Inwoners die tussen nu en 1 juli 2022 via de gemeente een indicatie krijgen of van wie de indicatie moet worden vernieuwd, krijgen een indicatie met als uiterste einddatum 31 december 2022. Dit wil niet zeggen dat de zorg na die einddatum stopt. Als de inwoner daarna nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Het verschil is dat het dan een indicatie volgens de nieuwe aanpak betreft.

Op deze datum gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders van de gegunde segmenten in. Dat zijn op dit moment: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De inkoop van Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is nog niet afgerond (zie andere vraag). Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van alleen nog de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast gaat op 1 juli 2022 de nieuwe aanpak binnen Sociaal Domein Achterhoek in. Deze aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Voor zorgaanbieders verandert er ook het een en ander, zoals de financiering. We gaan in de Achterhoek van start met een taakgerichte bekostiging met 'lumpsum financiering'. We nemen dus afscheid van het ‘uurtje factuurtje’ en productdenken. Dit moet ervoor zorgen dat de hulp en/of ondersteuning zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

Overige

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Naar boven