De Regionale Toeleidings Tafel Achterhoek (RTT) is de gezamenlijke toegangsdeur (ofwel: Toeleiding) naar de segmenten Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf (HCV) en Gezins- en Woonvormen (GWV). Het doel is een zo duurzaam mogelijke oplossing bieden aan jeugdigen en hun gezin. Aan de RTT worden jeugdigen besproken en wordt vervolgens de meest passende verblijfszorg ingezet vanuit het collectief van jeugdhulpaanbieder(s).

Meest gestelde vragen

Wel: Niet:
 • Verblijf groep
 • Drie milieu voorzieningen
 • Gezinsopname
 • Verblijf GGZ
 • Wonen gericht op zelfstandigheid
 • Pleegzorg
 • Gezinshuiszorg
 • Jeugdzorg Plus
 • Crisis GGZ

Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf:

 • GGNet
 • Karakter
 • Pactum/OGH
 • Pluryn
 • I-Hub Horizon
 • 's Heerenloo Zorggroep
 • Tactus Verslavingszorg
 • Yes We Can Clinics

Woonvormen:

 • Leger des Heils (oost)
 • Sa-Net
 • Aveleijn
 • Sius
 • Driestroom
 • Voorzorg Achterhoek
 • Kind aan Huis (Dushi Huis)
 • Zozijn
 • Domus Dolcis Domus (D3)
 • Zorggroep Achterhoek 
 • Is de jeugdige jonger dan 18 jaar? Of valt de jeugdige onder de verlengde Jeugdwet? Of is een jongere jonger dan 23 jaar en is er sprake van een jeugdreclasseringsmaatregel?
 • Is er een (beginnende) hulpvraag voor de jeugdige gericht op verblijfszorg? 
 • Is er al sprake van een afwijzing bij verblijfszorg vanuit een zorgaanbieder aan wie de jeugdige is voorgelegd? 

En/of:

 • Is er sprake van een langdurige plaatsing binnen verblijfszorg, waarbij een vervolgplek de wens is? 

De RTT heeft een onafhankelijk voorzitter. Deze inventariseert welke aanmeldingen binnenkomen en beoordeelt op basis van de aanmeldingen welke zorgaanbieders worden uitgenodigd voor het bespreken van de casus aan de RTT. Tijdens de bespreking stelt de voorzitter verhelderende vragen en stimuleert deze het eigenaarschap van de zorgaanbieders.  

Wie kan er aanmelden: Gecertificeerde Instellingen, Lokale Teams of een medisch verwijzer.
Wie geeft toestemming voor het overleg: De jeugdige zelf (12+) en zijn/haar ouders met gezag. Een jeugdbeschermer kan ook toestemming geven. Er moet dan sprake zijn van een ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing, een voogdij maatregel of een jeugdreclasseringsmaatregel.
Wie sluiten aan bij het overleg: Verwijzer en een deel van het collectief van zorgaanbieders. Ouders en jeugdige sluiten in principe niet aan, tenzij daartoe in samenspraak met de verwijzer en de voorzitter van de RTT wordt besloten.
Stap voorafgaand aan aanmelding: De verwijzer heeft een rechtstreekse aanmelding van de jeugdige voor verblijf bij een zorgaanbieder gedaan en deze is afgewezen. Na de ontvangen afwijzing volgt aanmelding bij de RTT.
Waar meld ik een jeugdige aan: Het Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp (alleen Deel 1: inhoudelijke gegevens) dient volledig ingevuld te worden en opgestuurd naar: info@expertisetafel.nl.
Wanneer komt de tafel samen: Tweewekelijks op donderdagochtend van 10.00 -12.00 uur in de oneven weken.
Locatie: Fysiek in het Gemeentehuis van Doetinchem en op termijn waar mogelijk online via Teams (hybride werkvorm). 
Wie benaderen bij vragen over aanmelding: Neem voor informatie contact op met het secretariaat van de RTT door te mailen naar info@expertisetafel.nl. Het streven is om binnen 24 uur een reactie te geven. 

Het is belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met informatie over de jeugdige en het gezin. Bij de RTT wordt de jeugdige anoniem besproken, doordat enkel de inhoudelijke gegevens in het Gelderse Aanmeldformulier Jeugdhulp (Deel 1) wordt gevraagd. Het is mogelijk om aanvullende informatie toe te voegen. Dit kan alleen met toestemming van de jeugdige en het gezin.

Contactpersonen

 • Voorzitter Expertisetafel Jeugd: Iwan Went
 • Secretaris Expertisetafel Jeugd: Anne Kuster 
 • De Expertisetafel Jeugd is bereikbaar via info@expertisetafel.nl

Downloads

Titel Grootte Categorie
Werkinstructie Regionale Toeleidings Tafel Achterhoek (RTT) 382 KB Jeugdhulp Download
Naar boven