In de jeugdhulp die op scholen wordt geboden, spelen zowel onderwijsorganisaties als jeugdhulpaanbieders en gemeenten een rol. Om de ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is in 2020 in de Achterhoek gewerkt aan het project ‘Onderwijs-Jeugdhulparrangementen’. Dit project kreeg in 2021 een vervolg en is inmiddels afgerond. Op deze pagina een overzicht van de opbrengst.

De projectgroep Onderwijs-Jeugdhulp bestond uit de 8 Achterhoekse gemeenten, samenwerkingsverbanden en het middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de projectgroep is een regionale routekaart ontwikkeld voor nieuwe initiatieven voor collectieve onderwijs-jeugdhulp- arrangementen (vanaf nu OJA’s). De voorgestelde routekaart vloeit automatisch voort uit de gezamenlijke visie op een OJA. Deze gaat er namelijk vanuit dat onderwijs, zorgaanbieder en gemeente vanaf de start van een OJA samen optrekken en afspraken maken.

2021: Het vervolgproject

De 8 Achterhoekse gemeenten en het onderwijs hebben ervoor gekozen gezamenlijk een brede ontwikkelagenda onderwijs-jeugdhulp op te stellen en uit te voeren. In 2021 is daarom een vervolgproject gestart voor het opstellen en uitvoeren van de de ontwikkelagenda. Voor het opstellen van de ontwikkelagenda is een startbijeenkomst  georganiseerd voor de projectgroep, aangevuld met overige betrokkenen vanuit het onderwijs en de gemeenten. Er is gestart met het uitvoeren van twee ontwikkeltafels, te weten Grijs Gebied en Monitor onderwijs-jeugdhulp (de voortgangsverslagen staan onderaan deze pagina)

Routekaart en regionale adviesgroep onderwijs-jeugdhulparrangementen

Daarnaast is in 2021 de routekaart geïmplementeerd binnen de regio. Als onderdeel daarvan is er een regionale adviesgroep ingericht met als doel de lopende en nieuwe collectieve OJA’s in de regio in beeld te brengen, van advies te voorzien en te volgen. Door het inrichten van een regionale adviesgroep wordt de werkwijze voor de oprichting van een collectief OJA meer uniform. Voor gemeenten wordt het gemakkelijker om eensluidende afspraken te maken over de toeleiding van individuele leerlingen naar het arrangement. Dit kan ook bijdragen aan de helderheid over financiering.

Bevindingen ontwikkeltafels

Enkele thema’s kwamen op alle tafels terug. Steeds werd benadrukt dat onderwijs en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor het werken aan optimale kansen voor leerlingen in de 8 Achterhoekse gemeenten. Dit kunnen we alleen doen wanneer we, waar nodig, samen optrekken. Hierbij is het vanzelfsprekend dat we niets beslissen voor andere partijen, maar wel duidelijk maken waarom we de keuzes maken zoals we ze maken.

Ook stellen we vast dat veel van de uitdagingen niet lokaal maar regionaal moeten worden opgepakt.

Er is behoefte aan meer duidelijkheid over het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp, zodat men weet waar de raakvlakken liggen en er dus afstemming nodig is. Daarom is een overzicht en werkwijze gemaakt voor het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp, toegelicht vanuit de onderwijswet- en regelgeving en de Jeugdwet.

Leidende principes

Vanuit de gesprekken die gevoerd zijn in de adviesgroep en ontwikkeltafels, zijn de volgende leidende principes geformuleerd:

  • Nieuwe OJA's kunnen alléén van start in samenspraak met het onderwijs, de jeugdhulpregio (Sociaal Domein Achterhoek) en de zorgaanbieder
  • Samen bouwen aan vertrouwen
  • Oordeel niet over elkaars portemonnee
  • Doen wat nodig is
  • Niet voor de ander denken
  • Inhoud volgt de data
  • Transparantie, juistheid en vertrouwelijkheid
  • Samen leren en ontwikkelen

De leidende principes geven richting aan beleid en uitvoering en bieden handelingsperspectief voor professionals in de praktijk. Deze kunnen gebruikt worden om handelingen en beslissingen mee te toetsen, zowel lokaal als regionaal: komt dit overeen met de regionale leidende principes? Deze dienen consequent toegepast te worden om gezamenlijk dezelfde werkwijze te blijven hanteren.

Ontwikkeltafel Monitor onderwijs-jeugdhulp

Titel Grootte Categorie
Verslag Ontwikkeltafel Monitor onderwijs jeugdhulp - 12 juli 2021 122 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download

Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp

Titel Grootte Categorie
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 19 mei 2021 125 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 23 juni 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 15 september 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 27 oktober 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download

Downloads

Titel Grootte Categorie
Routekaart Onderwijs-Jeugdhulp 333 KB Transformatie Download
Aanmeldformulier Onderwijs Jeugdhulparrangement 155 KB Sociaal domein Achterhoek Download

Projectnieuws

Projectgroepleden

Gemeente / Organisatie Onderwerp Naam Functie Email Telefoonnummer
Naar boven