Overige

Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit of geweldincident te melden bij de toezichthouder. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Voor zorgfraude is er binnen Sociaal Domein Achterhoek het Regionaal Meldpunt Zorg SDA. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Regionaal Meldpunt Zorg SDA'.

 

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Overige

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

De aanbesteding voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De eerste fase, dus de selectiefase, is in de zomer van 2021 afgerond. In deze fase hebben zorgaanbieders moeten aangeven welke kwaliteit en dienstverlening ze bieden. Zorgaanbieders die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn afgevallen. Die zorgaanbieders doen niet meer mee aan de aanbesteding.

In de tweede fase gaat het ook om de prijs. Dan gaan de gemeenten in onderhandeling met de geselecteerde zorgaanbieders en is het de bedoeling om goede contracten af te sluiten. Ook in deze tweede fase kijken we goed naar de kwaliteit die een zorgaanbieder kan bieden. Op deze manier bieden we straks onze inwoners de beste kwaliteit zorg tegen ook de beste prijs. Zo’n traject kost eenmaal tijd. 

Overige

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Overige

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Overige

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment loopt de aanbesteding. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten we inwoners ook weten wat dit allemaal voor hen betekent. Onze belofte is: elke inwoner met zorg of ondersteuning weet op tijd waar hij/zij aan toe is. En inwoners houden de zorg die ze nodig hebben, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat de huidige zorgaanbieder van een inwoner geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen we samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit zal echt niet voor iedereen op 1 juli 2022 geregeld zijn. Dat hoeft ook niet. De gemeenten hebben namelijk besloten dat er een overgangsperiode komt. Voor de overdracht van zorg van de huidige naar de nieuwe zorgaanbieder is dus ook nog in de maanden na 1 juli 2022 gelegenheid. Zolang deze overdracht niet geregeld is, moet de huidige zorgaanbieder de zorg blijven leveren.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders per 2022 een contract krijgen. Dan weten we of inwoners hun huidige zorgaanbieder houden. Ze krijgen daarover in oktober 2021 bericht.

Dat is nu nog niet bekend. Bovendien bepalen zorgaanbieders dit zelf. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben. Dus welke zorgaanbieders bij onze inwoners actief blijven en welke zorgaanbieders niet meer. Als een inwoner een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we de overdracht zorgvuldig. Wij verwachten van zorgaanbieders die de zorg vanaf 1 juli 2022 gaan leveren, dat zij hun cliënten op tijd informeren over wie hun zorgmedewerker wordt.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners met dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd. 

Nee. Het verhaal van de aanbesteding geldt niet voor inwoners met een pgb. Voor inwoners met pgb is het niet van belang welke zorgaanbieders in 2022 gecontracteerd zijn. Immers, ze regelen zelf de zorgaanbieder die hun zorg of ondersteuning levert.

Ja, dat wel. De nieuwe aanpak houdt in dat de zorgbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. Ook het resultaat dat een inwoner met de inzet van zorg wil behalen, staat vanaf 1 juli 2022 veel meer centraal. Dit geldt ook voor inwoners met Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en een pgb. Voor deze inwoners geldt alleen de huidige aanbesteding niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in (en bij een pgb kopen we natuurlijk niets in, de inwoner bepaalt zelf wie de zorg of ondersteuning levert).

Ja en nee. Het belangrijkste: inwoners houden de zorg die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze hun zorg houden gedurende de periode waarvoor ze een indicatie hebben. Ze worden dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd.

Wél komen indicaties vanaf 1 juli 2022 er anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van de indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Hiermee krijgt elke inwoner met zorg en/of ondersteuning te maken. We noemen dit een ‘administratieve aanpassing’.

Verandert een inwoner van zorgaanbieder? Dan wordt ook dit in de indicatie verwerkt. Ook hierbij geldt: de zorg zelf verandert niet. Tenzij de indicatie van een inwoner afloopt en vernieuwd moet worden of als de zorgbehoefte van de inwoner verandert.

Nee, in principe niet. Inwoners houden de zorg waarvoor ze nu geïndiceerd zijn, behalve als hun indicatie afloopt of hun situatie verandert. Dan bekijken we de zorgbehoefte van de inwoner opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

In oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of inwoners hun zorgaanbieder(s) houden. Of dat ze misschien een andere zorgaanbieder krijgen. Meer informatie, zoals vragen en antwoorden, staat ook op de website van de gemeente.

Ons streven is om de zorg en ondersteuning van onze inwoners nog beter te regelen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bepaalde dingen beter kunnen. Zo hebben we op dit moment 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gesprek met de inwoner gaat straks veel meer over het resultaat dat de inwoner wil behalen. Met zorgaanbieders spreken we bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) af. Ook zo sturen we op resultaat. En omdat we in de huidige aanbesteding zorgaanbieders echt selecteren op kwaliteit, verwachten we in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren die er in de Achterhoek nodig is.

Bekijk voor meer uitleg ook het filmpje

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

De nieuwe naam voor Beschermd Wonen is ‘Wonen’. Het kan zijn dat inwoners deze nieuwe naam nog net herkennen. De dienstverlening blijft gelijk. Het is puur een naamswijziging.

Nee, maar in bijzondere gevallen blijft maatwerk mogelijk. Als de zorgaanbieder van een inwoner per 1 juli 2022 geen contract meer heeft, zit er niets anders op dan de inwoner over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het uitgangspunt is dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de huidige en nieuwe zorgaanbieder in goed overleg de hulp overdragen. Toch blijft maatwerk mogelijk. Als blijkt dat het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden, dan kan dat. Maar dit zal echt niet vaak zijn. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een inwoner wil kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daar zitten wel spelregels aan vast die door de gemeente beoordeeld moeten worden. Een inwoner moet bijvoorbeeld in staat zijn met een pgb om te gaan.

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Overige

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Naar boven