Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

  • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
  • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Overige

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

De aanbesteding voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De eerste fase, dus de selectiefase, is zojuist afgerond. In deze fase hebben zorgaanbieders moeten aangeven welke kwaliteit en dienstverlening ze bieden. Zorgaanbieders die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn afgevallen. Die zorgaanbieders doen niet meer mee aan de aanbesteding.

In de tweede fase gaat het ook om de prijs. Dan gaan de gemeenten in onderhandeling met de geselecteerde zorgaanbieders en is het de bedoeling om goede contracten af te sluiten. Ook in deze tweede fase kijken we goed naar de kwaliteit die een zorgaanbieder kan bieden. Op deze manier bieden we straks onze inwoners de beste kwaliteit zorg tegen ook de beste prijs. Zo’n traject kost eenmaal tijd. In oktober 2021 is de aanbesteding afgerond.   

Overige

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Overige

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Overige

Jazeker, inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg met de inwoner en de zorgaanbieder. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner vanaf 2022 nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment loopt de aanbesteding. Die duurt nog tot begin oktober 2021. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten we inwoners ook weten wat dit allemaal voor hen betekent. Onze belofte is: elke inwoner met zorg of ondersteuning weet op tijd waar hij/zij aan toe is. En inwoners houden de zorg die ze nodig hebben, óók na 1 januari 2022.

Het kan zijn dat de huidige zorgaanbieder van een inwoner geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen we samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit zal echt niet voor iedereen op 1 januari 2022 geregeld zijn. Dat hoeft ook niet. De gemeenten hebben namelijk besloten dat de periode van 1 januari tot 1 juli 2022 een overgangsperiode is. De overdracht van zorg van de huidige naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt dus uiterlijk 1 juli 2022. Zolang deze overdracht niet geregeld is, moet de huidige zorgaanbieder de zorg blijven leveren.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders per 2022 een contract krijgen. Dan weten we of inwoners hun huidige zorgaanbieder houden. Ze krijgen daarover in oktober 2021 bericht.

Dat is nu nog niet bekend. Bovendien bepalen zorgaanbieders dit zelf. Wat we wél weten, is dat de aanbesteding in oktober 2021 is afgerond. Dan is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 een contract hebben. Dus welke zorgaanbieders bij onze inwoners actief blijven en welke zorgaanbieders niet meer. Als een inwoner een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we de overdracht zorgvuldig. Wij verwachten van zorgaanbieders die de zorg vanaf 1 januari 2022 gaan leveren, dat zij hun cliënten op tijd informeren over wie hun zorgmedewerker wordt.

Benadruk dat dit niet klopt. Sowieso houden inwoners hun zorg, óók als ze een nieuwe zorgaanbieder krijgen. Het kan namelijk zijn dat de huidige zorgaanbieder niet meedoet aan de aanbesteding en daarom in 2022 geen nieuw contract heeft. Deze zorgaanbieder levert vanaf 2022 geen zorg meer in de Achterhoek. Het kan ook zijn dat een zorgaanbieder niet door de selectie is gekomen of niet gegund wordt. Deze zorgaanbieder heeft in 2022 ook geen contract meer. In beide gevallen krijgt de inwoner in 2022 een andere zorgaanbieder. Toch kan er tot die tijd nog veel gebeuren. De aanbesteding loopt nog en ook daarin kan nog veel gebeuren. Vanaf oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 de zorg / ondersteuning leveren in de Achterhoek. 

Voor de inwoner zijn twee dingen belangrijk:

  • De zorg of ondersteuning waarvoor ze een indicatie hebben, gaat door. Oók na 1 januari 2022.
  • Als een inwoner een nieuwe zorgaanbieder krijgt, blijft de huidige zorgaanbieder actief bij de inwoner totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de zorg.

Het is beter als we nog niet te ver op de zaken vooruitlopen. Het kan namelijk zijn dat een inwoner gewoon zijn/haar huidige zorgaanbieder houdt. Dat weten we in oktober 2021, want dan is de aanbesteding afgerond. Inwoners krijgen daarover in oktober 2021 bericht van hun gemeente.  

Maar stel dat een inwoner een nieuwe zorgaanbieder krijgt, dan zorgen de gemeenten samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een goede overdracht van de zorg. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, blijft de zorgaanbieder die de inwoner nu heeft, de zorg of ondersteuning verlenen.

Goed om te weten: maatwerk blijft mogelijk. Dus als het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden, dan is dat mogelijk. Maar dit zal echt niet vaak zijn. Dus geef dit antwoord bij voorkeur niet.

In theorie kan dit. Op die manier kan de inwoner bij zijn/haar huidige zorgaanbieder blijven. Bij een pgb horen wel bepaalde regels, waar de inwoner rekening mee moet houden. Zo moet de inwoner zelf de gehele administratie bijhouden. Dit werkt minder makkelijk dan zorg in natura, wat de inwoner nu heeft.

Adviseer inwoners daarom om nog niet op de zaken vooruit te lopen. In oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders in 2022 een contract houden. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren. En moet een inwoner toch overstappen naar een andere zorgaanbieder? Dan zorgen we voor een goede overdracht van de zorg. Dit regelen de gemeente, de huidige en de nieuwe zorgaanbieder in overleg met elkaar én de inwoner.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen gaan de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021. Die aanbesteding is al afgerond. Inwoners met dyslexiezorg hebben hierover ook al bericht gehad.

Nee. Het verhaal van de aanbesteding geldt niet voor inwoners met een pgb. Voor inwoners met pgb is het niet van belang welke zorgaanbieders in 2022 gecontracteerd zijn. Immers, ze regelen zelf de zorgaanbieder die hun zorg of ondersteuning levert.

Ja, dat wel. De nieuwe aanpak houdt in dat de zorgbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. Ook het resultaat dat een inwoner met de inzet van zorg wil behalen, staat vanaf 2022 veel meer centraal. Dit geldt ook voor inwoners met Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en een pgb. Voor deze inwoners geldt alleen de huidige aanbesteding niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in (en bij een pgb kopen we natuurlijk niets in, de inwoner bepaalt zelf wie de zorg of ondersteuning levert).

Een aanbesteding is een inkoopmethode. De Achterhoekse gemeenten kopen samen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners in. Zorgaanbieders kunnen zelf beslissen of ze meedoen aan de aanbesteding. Als ze meedoen, moeten ze antwoord geven op een aantal vragen van de gemeenten. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen welke kwaliteit ze leveren en welke hulp ze precies bieden. En natuurlijk voor welke prijs. Zorgaanbieders die het beste scoren op alle eisen, krijgen een contract. Zij mogen vanaf 1 januari 2022 zorg leveren in de Achterhoekse gemeenten.

Ja en nee. Het belangrijkste: inwoners houden de zorg die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze hun zorg houden gedurende de periode waarvoor ze een indicatie hebben. Ze worden dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd.

Wél komen indicaties in 2022 er anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van de indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Hiermee krijgt elke inwoner met zorg en/of ondersteuning te maken. We noemen dit een ‘administratieve aanpassing’.

Verandert een inwoner van zorgaanbieder? Dan wordt ook dit in de indicatie verwerkt. Ook hierbij geldt: de zorg zelf verandert niet. Tenzij de indicatie van een inwoner afloopt en vernieuwd moet worden of als de zorgbehoefte van de inwoner verandert.

Nee, in principe niet. Inwoners houden de zorg waarvoor ze nu geïndiceerd zijn, behalve als hun indicatie afloopt of hun situatie verandert. Dan bekijken we de zorgbehoefte van de inwoner opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

Dit heeft te maken met de overgangstermijn die de Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken. De gemeenten vinden het belangrijk om de nieuwe aanpak zorgvuldig en geleidelijk in te voeren. Dus als inwoners een nieuwe zorgaanbieder krijgen, nemen de gemeenten voor het overdragen van de zorg ruim de tijd. Uiterlijk 1 juli 2022 willen we alles geregeld hebben. 

Concreet betekent dit dat alle inwoners van wie de indicatie tussen 1 augustus en 1 januari 2022 afloopt én de indicatie moet worden verlengd, dat op de nieuwe indicatie als maximale einddatum 1 juli 2022 komt te staan. Heeft een inwoner daarna ook nog zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt de inwoner daarna een nieuwe indicatie. 

Het antwoord dat we aan de inwoner geven:

De datum van 1 juli 2022 heeft te maken met de nieuwe aanpak in de Achterhoek. Deze nieuwe aanpak gaat in op 1 januari 2022. De gemeenten nemen tot 1 juli 2022 de tijd om alles goed te regelen. Door deze nieuwe aanpak verandert uw zorg niet, maar het kan wel zijn dat uw zorg straks door een andere zorgaanbieder geleverd wordt. Geldt dat voor u? Dan zorgen uw gemeente, uw huidige zorgaanbieder en uw nieuwe zorgaanbieder samen voor een goede en zorgvuldige overdracht, vóór 1 juli 2022. Er is dus voldoende tijd om de nieuwe situatie voor te bereiden, mocht dit voor u gaan gelden. Op dit moment is dit nog niet bekend. Vanaf oktober 2021 weten we meer. Dat laten wij u dan ook weten.

In oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of inwoners hun zorgaanbieder(s) houden. Of dat ze misschien een andere zorgaanbieder krijgen. Meer informatie, zoals vragen en antwoorden, staat ook op de website van de gemeente.

Ons streven is om de zorg en ondersteuning van onze inwoners nog beter te regelen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bepaalde dingen beter kunnen. Zo hebben we op dit moment 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gesprek met de inwoner gaat straks veel meer over het resultaat dat de inwoner wil behalen. Met zorgaanbieders spreken we bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) af. Ook zo sturen we op resultaat. En omdat we in de huidige aanbesteding zorgaanbieders echt selecteren op kwaliteit, verwachten we in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren die er in de Achterhoek nodig is.

Bekijk voor meer uitleg ook het filmpje

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 januari 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom kijken we bijvoorbeeld bij de aanbesteding eerst naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor de inwoner nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Natuurlijk moeten we er ook in de Achterhoek voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Dit lukt ons vooral door efficiënter en effectiever te werken én door meer oog te hebben voor het voorkomen van (zwaardere) zorg. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt steeds meer het motto. Daarom besteden we ook veel aandacht aan hulp en ondersteuning waarvan iedereen gebruik mag maken, ook zonder indicatie (toestemming) van de gemeente.

De nieuwe naam voor Beschermd Wonen is ‘Wonen’. Het kan zijn dat inwoners deze nieuwe naam nog net herkennen. De dienstverlening blijft gelijk. Het is puur een naamswijziging.

Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is de aanbesteding afgerond. Dan weten we of ook inwoners met een indicatie voor Wonen (Beschermd Wonen) hun huidige zorgaanbieder houden. En dus of ze op hun huidige woonplek blijven. Het kan zijn dat iemand uiteindelijk moet verhuizen. Als dat het geval is, gebeurt dat in goed overleg met de huidige en nieuwe zorgaanbieder en natuurlijk de inwoner zelf.

Goed om te weten: maatwerk blijft mogelijk. Dus als het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden of om op de huidige woonplek te blijven, dan is dat mogelijk. Maar dit zal echt niet vaak zijn. Dus geef dit antwoord bij voorkeur niet.

Naar boven