Overige

Het is verplicht om een calamiteit of geweldincident te melden bij de betreffende toezichthouder. 

Calamiteit melden 

Zorgaanbieders zijn op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 en artikel 4.1.8 Jeugdwet verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. In het schema verder op deze pagina ziet u wat er wordt verstaan onder calamiteiten en geweldsincidenten. 

Calamiteiten met Wmo-cliënten dienen gemeld te worden bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. In geval van Jeugdhulp, dient de melding gedaan te worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij de regionaal toezichthouder. 

Calamiteitenonderzoek 

Een calamiteitenonderzoek is nodig om te achterhalen hoe en waarom een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het onderzoek staat in het teken van leren, zodat de kans op herhaling wordt verkleind en daarmee de ondersteuning verbetert. In het onderzoek gaat het erom of iets vermijdbaar is, niet of het verwijtbaar is. 

Hoe verloopt een calamiteitenmelding bij de GGD? 

 • Wanneer een zorgaanbieder een melding bij de GGD-NOG doet, kan daarvoor het formulier Melden calamiteit of (gewelds)incident worden gebruikt. 
 • Na ontvangst van het formulier neemt de toezichthouder van de GGD telefonisch contact op met de zorgaanbieder. De toezichthouder vraagt uit wat er precies is gebeurd. Vervolgens zijn er een aantal opties: 
  1. Bij uitvraag blijkt het niet te gaan om een calamiteit of geweldsincident. In dat geval wordt de melding afgesloten. 
  2. De toezichthouder van de GGD geeft de zorgaanbieder de opdracht een zelfonderzoek uit te voeren. Hiervoor ontvangt de zorgaanbieder het protocol met richtlijnen welke gevolgd moeten worden. Na afronding van het onderzoek stuurt de zorgaanbieder het zelfonderzoek naar de toezichthouder. 
  3. De toezichthouder van de GGD voert zelf na overleg met de regionaal toezichthouder en de betrokken contractmanager van Sociaal Domein Achterhoek (SDA) het calamiteitenonderzoek uit. 
  4. In sommige situaties is de inzet van een zelfonderzoek te groot, maar is afsluiten zonder evaluatie ook geen optie. In dat geval krijgt de zorgaanbieder de opdracht om een (team)evaluatie uit te voeren. De toezichthouder van de GGD geeft hiervoor concrete vragen mee die beantwoord moeten worden. Een verslag hiervan stuurt de zorgaanbieder aan de toezichthouder van GGD. 
 • De toezichthouder van de GGD informeert altijd de regionaal toezichthouder en de betrokken contractmanager dat er een calamiteitmelding is gedaan en wat de afspraak is met de zorgaanbieder. 
 • Na ontvangst van het zelfonderzoek/(team)evaluatie beoordeelt de toezichthouder het verslag en schrijft een rapport ‘beoordeling zelfonderzoek’. 
 • Het rapport ‘beoordeling zelfonderzoek’ wordt verzonden aan de zorgaanbieder, regionaal toezichthouder en contractmanager.
  • Soms volgen hier nog vervolgacties uit, in afstemming met de contractmanager en regionaal toezichthouder. Denk aan een follow-up onderzoek of een volledig kwaliteitsonderzoek door de toezichthouder. 

Hoe verloopt een calamiteitenmelding bij de IGJ? 

Ga voor informatie over een calamiteitenmelding bij de IGJ naar de website van de IGJ.

Wat is een calamiteit?

Schema calamiteit melden 

 • Klik hier om te melden bij de GGD NOG
 • Klik hier om te melden bij de IGJ
 • Klik hier om te melden bij de regionaal toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Wmo 2015: geweld bij de verstrekking van een voorziening

Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een zorgaanbieder verblijft. 

Jeugdwet: geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.

 

 

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Overige

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

De aanbesteding voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek bestaat uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De eerste fase, dus de selectiefase, is in de zomer van 2021 afgerond. In deze fase hebben zorgaanbieders moeten aangeven welke kwaliteit en dienstverlening ze bieden. Zorgaanbieders die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn afgevallen. Die zorgaanbieders doen niet meer mee aan de aanbesteding.

In de tweede fase gaat het ook om de prijs. Dan gaan de gemeenten in onderhandeling met de geselecteerde zorgaanbieders en is het de bedoeling om goede contracten af te sluiten. Ook in deze tweede fase kijken we goed naar de kwaliteit die een zorgaanbieder kan bieden. Op deze manier bieden we straks onze inwoners de beste kwaliteit zorg tegen ook de beste prijs. Zo’n traject kost eenmaal tijd. 

Overige

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Overige

De volgende 3 dyslexiezorgaanbieders zijn in de Achterhoek gecontracteerd: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep, Berkel-B. Op dit moment voeren 9 dyslexiezorgaanbieders de dyslexiezorg in de regio uit. De nieuwe zorgaanbieders verdelen met elkaar de dienstverlening. Ze stemmen ook met de niet-gecontracteerde zorgaanbieders af wie en hoe de huidige zorg wordt overgenomen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en scholen zo min mogelijk hiervan merken.

Overige

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment loopt de aanbesteding. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten we inwoners ook weten wat dit allemaal voor hen betekent. Onze belofte is: elke inwoner met zorg of ondersteuning weet op tijd waar hij/zij aan toe is. En inwoners houden de zorg die ze nodig hebben, óók na 1 juli 2022.

Het kan zijn dat de huidige zorgaanbieder van een inwoner geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen we samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht van de zorg naar de nieuwe zorgaanbieder. Dit zal echt niet voor iedereen op 1 juli 2022 geregeld zijn. Dat hoeft ook niet. De gemeenten hebben namelijk besloten dat er een overgangsperiode komt. Voor de overdracht van zorg van de huidige naar de nieuwe zorgaanbieder is dus ook nog in de maanden na 1 juli 2022 gelegenheid. Zolang deze overdracht niet geregeld is, moet de huidige zorgaanbieder de zorg blijven leveren.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Begin oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders per 2022 een contract krijgen. Dan weten we of inwoners hun huidige zorgaanbieder houden. Ze krijgen daarover in oktober 2021 bericht.

Dat is nu nog niet bekend. Bovendien bepalen zorgaanbieders dit zelf. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben. Dus welke zorgaanbieders bij onze inwoners actief blijven en welke zorgaanbieders niet meer. Als een inwoner een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we de overdracht zorgvuldig. Wij verwachten van zorgaanbieders die de zorg vanaf 1 juli 2022 gaan leveren, dat zij hun cliënten op tijd informeren over wie hun zorgmedewerker wordt.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen zijn de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021 ingegaan. Inwoners met dyslexiezorg zijn hierover al in de zomer van 2021 geïnformeerd. 

Nee. Het verhaal van de aanbesteding geldt niet voor inwoners met een pgb. Voor inwoners met pgb is het niet van belang welke zorgaanbieders in 2022 gecontracteerd zijn. Immers, ze regelen zelf de zorgaanbieder die hun zorg of ondersteuning levert.

Ja, dat wel. De nieuwe aanpak houdt in dat de zorgbehoefte van de inwoner nog meer centraal komt te staan. Ook het resultaat dat een inwoner met de inzet van zorg wil behalen, staat vanaf 1 juli 2022 veel meer centraal. Dit geldt ook voor inwoners met Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en een pgb. Voor deze inwoners geldt alleen de huidige aanbesteding niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in (en bij een pgb kopen we natuurlijk niets in, de inwoner bepaalt zelf wie de zorg of ondersteuning levert).

Ja en nee. Het belangrijkste: inwoners houden de zorg die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze hun zorg houden gedurende de periode waarvoor ze een indicatie hebben. Ze worden dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd.

Wél komen indicaties vanaf 1 juli 2022 er anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van de indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Hiermee krijgt elke inwoner met zorg en/of ondersteuning te maken. We noemen dit een ‘administratieve aanpassing’.

Verandert een inwoner van zorgaanbieder? Dan wordt ook dit in de indicatie verwerkt. Ook hierbij geldt: de zorg zelf verandert niet. Tenzij de indicatie van een inwoner afloopt en vernieuwd moet worden of als de zorgbehoefte van de inwoner verandert.

Nee, in principe niet. Inwoners houden de zorg waarvoor ze nu geïndiceerd zijn, behalve als hun indicatie afloopt of hun situatie verandert. Dan bekijken we de zorgbehoefte van de inwoner opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

In oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of inwoners hun zorgaanbieder(s) houden. Of dat ze misschien een andere zorgaanbieder krijgen. Meer informatie, zoals vragen en antwoorden, staat ook op de website van de gemeente.

Ons streven is om de zorg en ondersteuning van onze inwoners nog beter te regelen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bepaalde dingen beter kunnen. Zo hebben we op dit moment 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gesprek met de inwoner gaat straks veel meer over het resultaat dat de inwoner wil behalen. Met zorgaanbieders spreken we bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) af. Ook zo sturen we op resultaat. En omdat we in de huidige aanbesteding zorgaanbieders echt selecteren op kwaliteit, verwachten we in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren die er in de Achterhoek nodig is.

Bekijk voor meer uitleg ook het filmpje

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Om dit voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat de ondersteuningsvraag van de inwoner nog meer voorop komt te staan. Ook willen we dat het nog meer gaat om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

De nieuwe naam voor Beschermd Wonen is ‘Wonen’. Het kan zijn dat inwoners deze nieuwe naam nog net herkennen. De dienstverlening blijft gelijk. Het is puur een naamswijziging.

Nee, maar in bijzondere gevallen blijft maatwerk mogelijk. Als de zorgaanbieder van een inwoner per 1 juli 2022 geen contract meer heeft, zit er niets anders op dan de inwoner over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het uitgangspunt is dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de huidige en nieuwe zorgaanbieder in goed overleg de hulp overdragen. Toch blijft maatwerk mogelijk. Als blijkt dat het voor een inwoner echt beter is om de huidige zorgaanbieder te houden, dan kan dat. Maar dit zal echt niet vaak zijn. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een inwoner wil kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daar zitten wel spelregels aan vast die door de gemeente beoordeeld moeten worden. Een inwoner moet bijvoorbeeld in staat zijn met een pgb om te gaan.

Jazeker. Voor ziekenhuiszorg hebben de gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd. Deze aanbesteding kende een eigen traject en planning. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar. Het is 2 keer mogelijk om de contracten te verlengen, met steeds 2 jaar. 

Naar boven