De 8 Achterhoekse gemeenten en zorgaanbieders werken samen aan een optimale uitvoering van Wmo, Jeugdhulp en Wonen in de Achterhoek. Op deze thema-pagina staat alle (achtergrond)informatie. 

Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen

De 8 Achterhoekse gemeenten zetten zich in voor een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren hebben gemeenten en zorgaanbieders al heel wat stappen gezet en met de inkoop van 2022 is misschien wel de grootste stap gezet. Op 1 juli 2022 is in de Achterhoek de nieuwe werkwijze voor zorg en ondersteuining van start gegaan. 

Nieuwe contracten voor Jeugd, Wmo en Wonen

De nieuwe werkwijze gaat samen met nieuwe contracten. Ook die zijn op 1 juli 2022 ingegaan. Het gaat om contracten voor de segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Logeren, Integrale Ambulante Jeugdhulp, Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf (HCV) en Gezins- en Woonvormen. In totaal zijn zo'n 70 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van deze hulp en ondersteuning in de Achterhoek. De contracten voor dyslexiezorg en ziekenhuiszorg horen hier ook bij. Deze contracten zijn al eerder ingegaan.

Op deze webpagina...

Hoewel het project om tot deze nieuwe werkwijze en contracten is afgerond, blijft deze pagina nog een tijdje in de lucht. Op deze pagina blijft de achtergrondinformatie beschikbaar en bijvoorbeeld het overzicht met de hoofd- en onderaannemers. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd.  

Klik op de onderstaande linkjes voor meer info over:

Lijst met hoofd- en onderaannemers (versie 27 juni 2024)

Vraag & Antwoord

Dat klopt ongeveer. Per 1 juli 2022 zijn met zo'n 70 zorgpartijen een nieuw contract afgesloten. Een contractpartner kan echter ook een samenwerkingsverband of consortium van meerdere zorgaanbieders zijn. Ook kunnen contractpartners onderaannemers inzetten. Feit is dat er sinds 1 juli 2022 een stuk minder zorgaanbieders zijn gecontracteerd dan in het verleden (voorheen hadden de gemeenten zo'n 300 contractpartners). 

Klik hier om het overzicht te bekijken of te downloaden.

In principe niet. De stelregel is dat er geen nieuwe onderaannemers worden toegelaten, tenzij daar een gegronde reden voor is. Als een gecontracteerde zorgaanbieder een nieuwe onderaannemer wil toevoegen of wil stoppen met onderaannemers, dan moet dit worden gemeld bij het contract- en leveranciersmanagement van Sociaal Domein Achterhoek (Team CLM). De beoordeling gebeurt door Team CLM. 

Voorheen hadden de gemeenten in de Achterhoek met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal bleek te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Ook bracht het jaarlijks contracteren veel administratieve lasten met zich mee. Het forse aantal maakte het bovendien lastig om in de Achterhoek samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Om die redenen zijn er sinds 1 juli 2022 minder zorgaanbieders gecontracteerd. 

Jazeker, dit was een belangrijk selectiecriterium van de aanbesteding. De nieuw gecontracteerde zorgaanbieders leveren met elkaar de zorg en ondersteuning waaraan in de 8 Achterhoekse gemeenten behoefte is. De hulp wordt bovendien in de omgeving van de cliënt of zo nabij mogelijk geleverd. Er blijft ook zeker keuzevrijheid voor inwoners en voor u als verwijzer.

Heel nauw! De voorbereidingen zijn al in september 2020 gestart. Tussen september 2020 en eind maart 2021 zijn maar liefst 52 Gesprekstafels, workshops en trainingen georganiseerd voor zorgaanbieders. Ze konden over veel verschillende thema’s meepraten en meedenken. De aanbestedingsstukken zijn ook op basis van de opbrengst van deze bijeenkomsten opgesteld. En ook in de implementatiefase hebben er dialoogsessies plaatsgevonden met zorgaanbieders. De Achterhoekse gemeenten wilden de invoering van de nieuwe aanpak in nauwe samenwerking (lees: partnerschap) met de gegunde zorgaanbieders vormgeven. Kortom, de nieuwe aanpak is echt in samenspraak met geïnteresseerde zorgaanbieders tot stand gekomen én in samenspraak ingevoerd. 

Nee en dat is ook nooit het doel geweest. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom hebben we bij de aanbesteding bijvoorbeeld eerst gekeken naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor de inwoner nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Natuurlijk moeten we er ook in de Achterhoek voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Dit lukt ons vooral door efficiënter en effectiever te werken én door meer oog te hebben voor het voorkomen van (zwaardere) zorg. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt steeds meer het motto. Daarom besteden we ook veel aandacht aan hulp en ondersteuning waarvan iedereen gebruik mag maken, ook zonder indicatie (toestemming) van de gemeente.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Gecontracteerde zorgaanbieders Sociaal Domein Achterhoek 265 KB Inkoop Download

De ambitie in de Achterhoek

Resultaat staat voorop

Zoals in de inleiding al gezegd, is in de Achterhoek de zorginzet nog meer voorop komen te staan. Concreter: de vraag van de inwoner staat nog meer dan voorheen centraal. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. We stappen zijn dus afgestapt van het ‘productdenken’. Dit werkt ook door in de financiering. Zorgaanbieders krijgen sinds 1 juli 2022 betaald voor het behaalde resultaat. Dit betekent dat er een einde is gekomen aan het aloude ‘uurtje factuurtje’. In plaats daarvan is in de Achterhoek lumpsum-financiering (resultaatbekostiging) geïntroduceerd.

Het ‘HOE’ en het ‘WAT’

De wijze waarop de zorg wordt bepaald, is ook veranderd. Sinds 1 juli 2022 bepaalt niet langer de gemeente welke zorg precies wordt geleverd, maar doen gemeenten en zorgaanbieders dit samen. Er bestaat nu een onderscheid tussen het ‘WAT’ en het ‘HOE’. De gemeente bepaalt met de inwoner welke resultaten behaald moeten worden (doelen/effecten). Dus het ‘WAT’. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe de zorg wordt ingezet. Dus het ‘HOE’. Op deze manier raakt de inwoner nog meer betrokken bij zijn/haar zorg. En komt de zorginzet nog meer voorop te staan.  

Langjarige contracten

De gemeenten hebben bovendien langjarige contracten afgesloten met de zorgaanbieders. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor samenwerking. En meer ruimte voor vernieuwing en innovatie in de zorg. Zorgaanbieders worden dus niet meer jaarlijks gecontracteerd. In plaats daarvan hebben de gemeenten contracten afgesloten van maximaal 7 jaar. Preciezer: een 3-jarig contract met tweemaal de optie om 2 jaar te verlengen. Zorgaanbieders hebben hierdoor tijd om aan innovatie en vernieuwing te werken, zodat investeringen ook echt duurzaam kunnen zijn. Bovendien kunnen gemeenten en zorgaanbieders nu echt een duurzame relatie opbouwen. Dit partnerschap is een grote wens van de Achterhoekse gemeenten.

Overzichtelijk zorglandschap

Om tot optimale samenwerking te komen, hebben de Achterhoekse gemeenten met minder zorgaanbieders dan nu het geval is een nieuw contract afgesloten. Voorheen hadden de gemeenten met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal bleek te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Het forse aantal maakte het bovendien lastig om samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl de gemeenten ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Sinds 1 juli 2022 zijn daarom 'slechts' 70 (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders gecontracteerd. Deze gecontracteerde zorgaanbieders geven met elkaar invulling aan alle zorg en ondersteuning waaraan in de Achterhoek behoefte is. In deze contractering is een dekkend zorglandschap gegarandeerd. Ook zorgen deze contractpartners voor laagdrempelige zorg in de regio. Waarbij cliënten hun keuzevrijheid behouden. 

Terug naar boven 

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie is gedurende het project Inkoop 2022  samengebracht in informatieplaten. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Terug naar boven 

Naar boven