Overige

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Sinds de invoering van de AVG (privacywet) zijn de eisen aangepast rondom het gebruik van persoonsgegevens. Ook gelden er strengere regels rondom een beveiligde werkomgeving, datalekken en andere schendingen van de voorschriften van de privacywetgeving. Krijgt u te maken met een datalek? Dan moet u dit melden bij de betrokken Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens zijn:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Geregistreerd: Anne-Marie Nas
Email: a.nas@doetinchem.nl
Telefoonnummer: 0314-377377

Zorg die in het buitenland wordt vormgegeven en/of geleverd, wordt door de Achterhoekse gemeenten niet gefinancierd. Niet middels Zorg in Natura (ZiN) en ook niet via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De reden waarom de Achterhoekse gemeenten deze zorg niet financieren, is omdat de gemeenten geen toezicht kunnen houden op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van de geboden zorg. Bovendien kan er sprake zijn van andere of afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland, wat kan conflicteren met de eisen in het inkoopdocument van de acht Achterhoekse gemeenten.

Inkoop (algemeen)

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgaanbieders die zorg (willen) leveren in de Achterhoek inderdaad aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging. De reden is dat de Achterhoekse gemeenten veel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door aansluiting bij een branche- of beroepsvereniging verwachten de Achterhoekse gemeenten dat de kwaliteit van de dienstverlening continu gewaarborgd blijft. Immers, brancheverenigingen besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie tussen de leden (en hun medewerkers). Ook informeren zij de leden zeer regelmatig over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de branche. Op deze manier blijven zorgaanbieders altijd 'up to date'.

Aanbieders die zich hebben ingeschreven in Negometrix en zijn gegund op één of meerdere percelen, kunnen een kopie maken van hun inschrijving. Oftewel, het is via Negometrix mogelijk om de eigen inschrijving te exporteren. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie en de juiste producten en prijzen bij de hand. Hoe u dit doet, leest u in de instructie (download).

Omdat overeenkomsten tot stand komen via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) in Negometrix worden gesteld. Dit kan via ‘Vraag & Antwoord’. Hulp nodig? De helpdesk van Negometrix staat voor u klaar als u bij het invoeren van uw vraag (of bij het inzien van het antwoord) vastloopt.

Overigens is de reden om vragen via Negometrix te stellen, dat de gehele communicatie met aanbieders die zich inschrijven voor zorg en/of ondersteuning via dit systeem loopt. De gemeenten willen zo borgen dat antwoorden op vragen correct, eenduidig en tijdig worden gegeven. Een andere reden is dat de inkoop-overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding. In Negometrix is het ‘aanbod’ de inschrijving is van een opdrachtnemer en de ‘aanvaarding’ de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden dus digitaal plaats. Vanwege deze wijze van totstandkoming van de overeenkomst, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via ‘Vraag & Antwoord’ in Negometrix worden gesteld.

Tijdens de looptijd van het contract kunt u alleen administratieve gegevens tussentijds aanpassen. Administratieve gegevens zijn:

 • Naam Organisatie
 • Contactpersonen
 • Contactgegevens
 • Adres
 • AGB code
 • IBAN nummer
 • Rechtsvorm
 • KvK nummer
 • Toevoegen of verwijderen van onderaannemers, etc.

Wilt u zich inschrijven voor een extra perceel, product of gemeente gedurende de looptijd van het contract? Dan kan dit alleen tijdens de vastgestelde openstellingen.

Het is dus niet mogelijk om gedurende de looptijd van het contract aanpassingen door te voeren die de inhoud van de aangeboden dienstverlening wijzigen. Zoals producten verwijderen, aanpassen van het tarief of terugtrekken uit ingeschreven gemeenten.

U kunt administratieve gegevens op de volgende manier wijzigen:

 • Stuur een e-mail naar clm@sociaaldomeinachterhoek.nl met het verzoek tot wijziging.
 • Geef in de e-mail aan wat er gewijzigd moet worden en wie contactpersoon is voor eventueel meer informatie.
 • U ontvangt daarna binnen een week uitleg van de uit te voeren acties en u hoort het tijdsraam waarbinnen u deze acties kunt uitvoeren.

Als zzp'er bent u zelf verantwoordelijk om bij ziekte, vakantie en andere redenen van afwezigheid iemand te regelen die de afgesproken zorg namens u verleent. Deze zorgverlener kan bijvoorbeeld een uitzendkracht zijn. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente. U blijft de enige contractuele wederpartij van de gemeente.

De gemeenten verwachten wel dat er zorg wordt geleverd van voldoende kwaliteit. Dit houdt in dat de zorg voldoende veilig en verantwoord is en dat deze aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. U heeft de verantwoordelijkheid voldoende zicht te houden op deze kwaliteit.

Het is mogelijk om gedurende de contractperiode onderaannemers toe te voegen aan de raamovereenkomst. Hiervoor heeft u wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Corona

Allereerst ontvangen wij per e-mail (clm@sociaaldomeinachterhoek.nl) graag uw maatregelen. Daarnaast verzoeken wij u deze informatie op de website van uw organisatie te vermelden en indien nodig te actualiseren. Zoek gedurende de Coronacrisis in dringende gevallen ook de afstemming met de verantwoordelijke contractmanager.

Om de continuïteit van de zorg voor cliënten te kunnen waarborgen, hebben de Achterhoekse gemeenten aanvullende besluiten genomen. Deze komen voort uit de afspraken die het Rijk met de VNG heeft gemaakt en waarvan gemeenten op 25 maart 2020 op de hoogte zijn gebracht. De aanvullende besluiten van de 8 Achterhoekse gemeenten zijn: 

 • Zorgaanbieders blijven de zorg bieden die noodzakelijk en mogelijk is. Tot vooralsnog 1 juni 2020 mogen zorgaanbieders andere passende of enigszins beperktere zorg of begeleiding inzetten. Bijvoorbeeld met beeld- en/of telefonisch contact. Zorgaanbieders hebben ruimte om een eigen afweging te maken met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De afgegeven indicatie is hierbij leidend en de afgesproken productcodes, de huidige beschikkingen en het landelijke berichtenverkeer blijven in stand.
 • Als de zorg niet of minder geleverd kan worden als gevolg van de Coronacrisis, wordt onder voorwaarden doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020. Met deze afspraak willen de gemeenten voorkomen dat zorgaanbieders in liquiditeits- of andere financiële problemen komen. Vooralsnog zien de gemeenten deze betalingen als voorschotbetalingen, er komt namelijk nog een toelichting op deze afspraken vanuit het Rijk. De voorwaarden zijn verder:
  • Er wordt geen beroep gedaan op de landelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) of andere landelijke regelingen. Het uitgangspunt van het Rijk is dat partijen in het sociaal domein hier geen aanspraak op maken, omdat de landelijke lijn is dat gemeenten doorbetalen bij niet leveren.
  • De (voorschot)betaling van de gemeenten kan nooit meer bedragen dan de maximaal afgegeven indicatie dan wel de gemiddelde omzet in de eerste periode van 2020.
  • De voorschotbetaling bij niet of minder geleverde zorg vindt plaats buiten het berichtenverkeer om. De gemeenten willen op deze manier een zuiver beeld houden van de geleverde zorg.
  • De gemeenten kunnen het verzoek van een aanbieder nader onderzoeken. Ook kunnen zij na afloop van de Coronacrisis alsnog rechtmatigheidsbeoordelingen doen.

Deze besluiten van de Achterhoekse gemeenten gelden voor aanbieders die in de regio Achterhoek zorg en ondersteuning leveren volgens de Wmo en Jeugdwet én voor aanbieders die via een pgb worden gefinancierd en die huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, doelgroepenvervoer (Wmo, School, Werk), beschermd wonen en maatschappelijke opvang leveren.

In aanvulling op de genomen besluiten hebben de Achterhoekse gemeenten een tijdelijke 'Declaratieregeling Coronacrisis' ingesteld. In deze regeling staat precies vermeld op welke wijze zorgaanbieders gedurende deze Coronacrisis de minder of niet geleverde zorg moeten declareren. Let op! Bij het declareren van minder of niet geleverde zorg is het belangrijk dat het speciale aanvraagformulier wordt ingevuld en bijgevoegd bij de factuur.  

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat) en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. De Achterhoekse gemeenten doen een beroep op zorgaanbieders om niet onnodig gebruik te maken van de genoemde regeling. De gemeenten vragen aanbieders redelijkerwijs en waar dat mogelijk is de eigen middelen en mogelijkheden te benutten om de omzetdaling zoveel mogelijk te beperken.

Voor de niet geleverde zorg, dus ook no-show, vanwege de Coronacrisis geldt: Als de zorg niet of minder geleverd kan worden als gevolg van de Coronacrisis, wordt onder voorwaarden doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020. Let op: het gaat hier alleen om no-show als gevolg van de Coronacrisis. Reguliere no-show mag u hier niet onder verstaan. Voor dit risico wordt u in het tarief reeds gecompenseerd. Voor de regeling, randvoorwaarden en richtlijnen m.b.t. het declareren van niet geleverde zorg, zie het antwoord op de vraag 'Waar kan ik terecht voor schade die ik als aanbieder oploop door niet-geleverde zorg en hoe kom ik erachter of deze schade wel of niet wordt betaald?'.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Wij verzoeken u als aanbieder om hierin de juiste keuzes te maken. Als u het niet verantwoord vindt om de dagbesteding open te houden of een cliënt naar de dagbesteding te laten komen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling aanbiedt. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

In gevallen waarbij de zorg tijdelijk wordt stopgezet, is het (vooralsnog) niet nodig een stopbericht te sturen. Mocht blijken dat de ondersteuning langere tijd niet wordt gegeven, dan kan het zijn dat wij alsnog om een stopbericht vragen. Zodra dat het geval is, ontvangt u hierover van ons bericht. Wij vragen u wel nadrukkelijk om te kijken of ondersteuning zonder meer gestopt kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de veiligheid van inwoners/gezinnen in het gedrang kan komen. Wij verwachten dat deze ondersteuning in dergelijke situaties doorgang vindt, waarbij de adviezen van het RIVM ter harte worden genomen.

De veiligheid van de cliënt moet voorop staan. Als daar fysiek contact voor nodig is, dan moet alles op alles worden gezet om dit te organiseren, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. In gevallen waarbij het niet mogelijk of door risico’s ongewenst is om de ondersteuning ter plekke te leveren, kan de ondersteuning digitaal/op afstand worden gegeven. Een aantal ambulante aanbieders heeft gevraagd of het mogelijk is om via beeldbellen te gaan werken. Dit is toegestaan met het gebruik van specifieke goedgekeurde tools.

Bekijk voor technische mogelijkheden voor ondersteuning op afstand de volgende website: https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

Het is aan u om te beoordelen of dit binnen uw organisatie mogelijk is. Het is wel zeer gewenst voor kinderen met ouders in vitale functies. Als er meer ondersteuning wordt geleverd dan is geïndiceerd, dan kan dit alleen als de zorgtoewijzing daarop is aangepast. Hierover dient vooraf afstemming te zijn met de verwijzer en consulent. De daadwerkelijk geleverde zorg kan worden gefactureerd, mits daar een zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt.

De dienstverlening vanuit de gemeenten gaat door, maar uiteraard nemen ook de gemeenten maatregelen op basis van de geldende richtlijnen. Wij verwijzen u naar de website van de desbetreffende gemeente voor informatie over de dienstverlening. Het kan zijn dat keukentafelgesprekken niet doorgaan, maar bijvoorbeeld telefonisch of via beeldcontact worden uitgevoerd. Voor vragen over individuele cliëntsituaties kunt u contact opnemen met de consulent van de desbetreffende gemeente.

De zorgcontinuïteit is het allerbelangrijkst. Wij gaan ervan uit dat u alles doet voor de cliënt wat nodig is. Als uw bezetting zodanig is dat administratieve zaken iets langer blijven liggen, dan begrijpen wij dat gezien de situatie waar we nu in zitten. Wij vertrouwen erop dat u als aanbieder hierin de juiste keuzes maakt en het weer op orde hebt zodra de Coronacrisis voorbij is.

Wij begrijpen dat de huidige situatie kan zorgen voor een vertraging voor het verkrijgen van uw accountantsverklaring. Als 1 april voor u haalbaar is, dan verzoeken wij u om de verklaring zoals afgesproken vóór deze datum aan te leveren. Weet u nu al dat 1 april voor u niet haalbaar gaat zijn vanwege de Coronacrisis, stuur dan een bericht en toelichting naar verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl. Wij inventariseren deze berichten en komen bij u terug met een reactie.

Tijdschrijven is op dit moment onderdeel van onze inkoopafspraken. De Coronacrisis is voor de 8 Achterhoekse gemeenten geen reden om dit per direct los te laten. Mocht landelijk hier anders over worden besloten, volgen we deze landelijke richtlijnen en besluiten.

Indien er zich onder de huidige omstandigheden een situatie voordoet waarin cliënten niet meer verantwoord ondersteund kunnen worden door afwezigheid van bevoegd en bekwaam personeel, dan mag tijdelijk ook gebruik worden gemaakt niet bevoegd en minder bekwaam personeel:

 • De aanbieder heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat personeel moet worden ingezet dat niet aan de juiste kwalificaties voldoet;
 • Het nadeel van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient aantoonbaar op te wegen tegen alternatieven.
 • De inzet van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient zo kort mogelijk te duren.
 • De omgang met medicatie blijft voorbehouden aan personeel dat hiervoor geschoold/getraind is.
 • Niet bevoegd of minder bekwaam personeel werkt zoveel mogelijk ondersteunend aan het bevoegd en bekwaam personeel.

 Kijk hier voor meer informatie. 

 

De Achterhoekse gemeenten hebben eerder besloten dat eigen bijdragen bij niet-geleverde zorg worden stopgezet. Minister De Jonge van VWS heeft op 22 april 2020 besloten dat vanwege het Coronavirus de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve voor cliënten met de voorzieningen Beschermd Wonen intramuraal en opvang. Het CAK informeert cliënten op korte termijn over dit besluit en draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling en lastenverlichting voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten. Het Rijk gaat met de VNG in overleg over compensatie van de in de betreffende maanden door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen.

Indien uw organisatie indicaties heeft lopen voor inwoners uit één of meerdere van onze gemeenten waarvoor u momenteel minder of geen zorg levert vanwege de Coronacrisis, is het voor uw organisatie mogelijk om via uw hoofdaannemer gebruik te maken van de declaratieregeling. Voorwaarde is wel dat uw organisatie als onderaannemer bekend staat bij de 8 Achterhoekse gemeenten. Dat betekent dat uw hoofdaannemer u heeft opgegeven als onderaannemer bij de inschrijving in Negometrix. Het declaratieverkeer (PDF-factuur) voor niet-geleverde zorg vindt dan plaats via uw hoofdaannemer.

 

De richtlijn is dat organisaties die vanuit publiek geld worden betaald, geen gebruik maken van de landelijke Rijksregelingen. Indien uw organisatie zowel commerciële activiteiten aanbiedt als publieke activiteiten, mag u gebruik maken van de landelijke Rijksregelingen voor uw commerciële omzetstroom. Voor de publieke activiteiten in het kader van de Jeugdwet en Wmo kunt u dan gebruik maken van de regeling van de gemeente. U moet dit wel kunnen verantwoorden en inzichtelijk kunnen maken indien wij hierom vragen.

Indien u toch niet-geleverde zorg via het berichtenverkeer in rekening heeft gebracht, dient dit hersteld te worden. U kunt de niet-geleverde zorg middels het berichtenverkeer crediteren en opnieuw in rekening brengen buiten het berichtenverkeer om (middels een PDF-factuur). Zie voor de exacte werkwijze onze declaratieregeling.

Nee, dat is in principe niet mogelijk. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben besloten dat de eerste 2 perioden van 2020 als referentiekader dienen voor het declareren van de niet-geleverde zorg. In de nadere uitwerking van het Rijk/VNG van 16 april 2020 wordt als richting aangegeven uit te gaan van een maandgemiddelde over 2019. De Achterhoekse gemeenten blijven de vastgestelde lijn van de eerste 2 periodes 2020 hanteren, omdat de bedoeling is aanbieders financieel te compenseren op het niveau van voor de Coronacrisis (op basis van een zo goed mogelijke inschatting). De huidige declaratieregeling voldoet daaraan. Heeft u zwaarwegende redenen waarom deze 2 maanden geen goed referentiekader zijn voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met uw contractmanager. Bij uitzondering en in overleg kan hiervan afgeweken worden.

Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren. Levert u geen zorg? Dan kunt u dit apart via de tijdelijke declaratieregeling factureren. Wij verwachten van u als zorgaanbieder dat u hierin een reële inschatting maakt welke zorg wel geleverd is (en via het berichtenverkeer gefactureerd wordt) en welke zorg niet geleverd is (en via PDF-factuur gefactureerd wordt).

De compensatieafspraken gelden ook, waar nodig, voor PGB-aanbieders. Zorgverleners kunnen worden doorbetaald, maar budgethouders moeten dan wel bijhouden welke niet-geleverde zorg er wél doorbetaald wordt. Daarvoor heeft het ministerie van VWS een formulier gemaakt (klik hier). De VNG hoopt op korte termijn het formulier gereed te hebben. Wij adviseren u de actuele informatie op de websites van de SVB en VNG in de gaten te houden.

Corona-gerelateerde afwezigheid dienen aanbieders voor Beschermd Wonen te declareren via onze tijdelijke declaratieregeling conform de gepubliceerde werkwijze (zie ook het nieuwsbericht hierover). Het is dus niet de bedoeling om bij afwezigheid van cliënten vanwege de Coronacrisis gebruik te maken van het afwezigheidsproduct. U dient in dat geval de niet-geleverde zorg te declareren via een PDF-factuur (zie voor meer info de declaratieregeling). De hoogte van de declaratie dient wel in lijn te liggen met de kosten die u in redelijkheid maakt. Indien de cliënt afwezig is en de reden is niet gerelateerd aan de Coronacrisis, kunt u het reguliere afwezigheidsproduct declareren via het berichtenverkeer.

In een dergelijke situatie bevindt u zich in scenario 3 van de declaratierichtlijn. Indicaties worden niet (tijdelijk) opgehoogd vanwege de Coronacrisis. De 8 Achterhoekse gemeenten gaan ervan uit dat u dergelijke meerkosten verrekent met de eventueel minder gemaakte kosten. De gemeenten wachten de uitkomsten van het Rijk over wat men verstaat onder meerkosten nog af. Wij verzoeken u om voor nu de meerkosten voor uw organisatie controleerbaar te registreren in uw eigen systemen.

Voor de vervoersproducten uit perceel 2 geldt dat de niet-geleverde vervoersproducten in rekening gebracht mogen worden met een maximum van 80%. De Achterhoekse gemeenten vragen u om op de factuur de berekening te vermelden (bijvoorbeeld 41 x € 18,60 x 80% = € 610,05). U factureert deze kosten via een PDF-factuur naast de niet-geleverde zorg. Logischerwijs moet u dit kunnen aantonen in de verantwoording.

Dit geldt dus ook voor de vervoersindicaties die worden uitbesteed aan een (commercieel) taxibedrijf en dit is conform de richtlijn van VNG. Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinancierd. Dat is bij doelgroepenvervoer alleen niet het geval, dat werd al met publiek geld gefinancierd. Daarom verwachten wij ook van de zorgaanbieders dat zij de taxibedrijven voor 80% doorbetalen voor het vervoer wat normaliter wordt uitgevoerd.

Voor de maatregelen in het vervoer passen de 8 Achterhoekse gemeenten de noodverordening van de Veiligheidsregio toe (m.n. art. 2.8 over het gebruik van mondkapjes) en de landelijke protocollen voor taxivervoer van KNV Taxi. Al de maatregelen staan ook op www.zoov.nl/coronavirus. Hier staat ook een link naar de protocollen van KNV Taxi.

De Meerkostenregeling geldt (zolang het Rijk geen wijzigingen in de regeling aanbrengt) vooralsnog tot en met 31 december 2020. U kunt de meerkosten maandelijks achteraf declareren door het registratieformulier in te vullen en deze samen met een factuur in PDF te sturen naar de betreffende gemeente(n). Let op! Voor de periode tot 1 juli 2020 kunt u aanvragen voor de Meerkostenregeling indienen tot uiterlijk 1 september 2020. Voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 dient u maandelijks achteraf aanvragen in te dienen. De gemeenten verzoeken u uitdrukkelijk om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Zo houden de gemeenten namelijk een reëel zicht op de uitnutting van de regeling. Dus een aanvraag over de maand juli moet zo snel mogelijk na 31 juli worden ingediend (maar uiterlijk voor 1 september 2020). De laatste deadline voor het indienen van de facturen voor de Meerkostenregeling ligt op 1 februari 2021. 

Bij de meerkosten moet altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Transformatie

Al in 2018 zaten gemeenten, aanbieders, cliënten, pleegouders en ervaringsdeskundigen met elkaar om tafel. Zij voerden het gesprek over de wijze waarop de Achterhoek komende jaren succesvol kan werken aan transformatie van de jeugdhulp. Want dat deze transformatie nodig is, stond al sinds de decentralisaties vast. Aan de basis van de gesprekken lag het landelijk Actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In september 2018 kwam vervolgens het Transformatieplan van de Achterhoek gereed.

Op deze wijze wil de Achterhoek een trendbreuk bewerkstelligen. Uiteraard betekent dit niet dat de andere actielijnen geen aandacht krijgen. Ook deze actielijnen zijn uitgewerkt in het Transformatieplan, zij het minder uitgebreid dan actielijn 2.

Het Transformatiefonds is ingesteld door de 8 Achterhoekse gemeenten. Projecten die bijdragen aan de transformatie van de Jeugdhulp, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Transformatiefonds. Zorgaanbieders en (jeugd)instellingen kunnen deze bijdrage aanvragen door een speciaal format in te vullen. Het indienen van het format kan per e-mail, waarna de gemeenten beoordelen of het project in aanmerking komt.

Inkoop 2022

Tussen september 2020 en 1 april 2021 stonden verschillende dialoogsessies op de agenda. Van (digitale) Gesprekstafels tot workshops, kennissessies en webinars. De ene keer waren de sessies voor alle zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De andere keer voor alleen de aanbieders van een bepaald segment. Aan bod kwamen overkoepelende thema’s, zoals samenwerking. Maar ook thema’s en vragen die alleen binnen een bepaald segment spelen. Van de meeste dialoogsessies is een terugkoppeling geplaatst op deze website (bekijk de terugkoppelingen van de sessies Jeugd en Wmo).

De Achterhoekse gemeenten kiezen ervoor om 1 aanbesteding uit te voeren, met 2 percelen: Jeugdhulp, Wmo (inclusief Beschermd Wonen). Elk perceel bevat meerdere inkoopsegmenten. Voor Jeugdhulp zijn dit: Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf, Dyslexiezorg en Ziekenhuiszorg. Crisiszorg is ondergebracht bij de eerste drie segmenten. De Wmo-segmenten zijn: Wmo Integrale Ondersteuning en Wmo Wonen. Beschermd Wonen is een subsegment van Wmo Wonen. 

Jeugdhulp kent 5 inkoopsegmenten: Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (voorheen Hoog Specialistische Jeugdzorg), Dyslexiezorg, Ziekenhuiszorg. Het segment crisiszorg wordt ondergebracht bij de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp, Gezins- en Woonvormen en Hoog Specialistische Jeugdzorg.

Bij deze aanbestedingsprocedure worden zorgaanbieders geselecteerd op basis van inhoudelijke offertes. Vooraf stellen de gemeenten het aantal te contracteren zorgaanbieders vast. Dit betekent dat alleen de X beste zorgaanbieders (X = voorgenomen aantal) een contract krijgen.

Selectie: Gemeenten beoordelen zorgaanbieders op hun kennis, deskundigheid en kwaliteit. Hiervoor leveren zorgaanbieders een bekwaamheidsdossier (inclusief behaalde resultaten) in en moeten ze bijpassende referenties aanreiken. Een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders gaat door naar de gunningsfase.

Gunning: De geselecteerde zorgaanbieders worden beoordeeld op hun vermogen om de inkoopvisie en uitgangspunten naar de praktijk om te zetten. De gemeenten beoordelen de inschrijvingen op een reeks algemene en specifieke minimumeisen én op een aantal criteria omtrent kwaliteit van samenwerking, doorlooptijd en afschaling. Uit deze beoordeling volgt een prioritering. Vervolgens wordt een vooraf bepaald aantal zorgaanbieders geselecteerd en gegund. Oftewel, met deze aanbieders sluiten de 8 Achterhoekse gemeenten een nieuw inkoopcontract af.

De beoordeling van de inhoudelijke plannen gebeurt door een team van inhoudelijk deskundigen van de Achterhoekse gemeenten, onder leiding van een inkoopspecialist.

De Achterhoekse gemeenten kiezen voor lumpsum-financiering en populatiebekostiging. Lumpsum-financiering is vooral passend als de samenwerking tussen aanbieders moet worden gestimuleerd. Of als aanbieders moeten worden uitgedaagd om tot nieuwe innovatieve diensten te komen. Populatiebekostiging is vooral passend als aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het te behalen resultaat voor een bepaalde doelgroep. 

De Achterhoekse gemeenten gaan 3-jarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Daarna is het nog 2 keer mogelijk om de contracten met 2 jaar te verlengen. Dus in totaal kan een zorgaanbieder voor maximaal 7 jaar worden gecontracteerd (daarna moeten de gemeenten opnieuw inkopen). 

De Achterhoekse gemeenten streven naar een langdurig partnerschap met zorgaanbieders. Daarvoor is - in de visie van de gemeenten - een minimale looptijd van 3 jaar een vereiste. Deze periode geeft zorgaanbieders ruimte om zich in te bedden in de lokale en regionale sociale infrastructuur. Bovendien verminderen de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten, doordat niet ieder jaar een nieuwe aanbesteding gedaan hoeft te worden. 

De datum van 1 januari 2022 is niet zomaar een deadline. In eerste instantie was het voornemen om de nieuwe, getransformeerde werkwijze te laten ingaan op 1 januari 2021. Daar kwamen veel vragen over van zorgaanbieders. En hoewel de voorbereidingen al ruim een jaar gaande waren, was de wens om meer tijd. Vooral om als aanbieders en gemeenten de dialoog met elkaar goed te kunnen voeren. Corona versterkte deze wens. Daarom hebben de bestuurders van de 8 Achterhoekse gemeenten in september 2020 besloten om de invoeringsdatum een jaar op te schuiven. Dus naar 1 januari 2022.

In de Achterhoek werken we op dit moment met een jaarlijkse Open House inkoopconstructie. Kortweg: iedereen die voldoet aan de criteria, doet mee. Dit heeft geleid tot onder andere meer dan 300 gecontracteerde zorgaanbieders, een jaarlijks terugkerende contractering (inclusief de hele administratieve rompslomp) en geluiden van inwoners dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Vanuit de visie willen we toe naar meer samenwerking, meer innovatie, minder aanbieders, behoud van keuzevrijheid voor inwoners en duurzame contracten. Daar past de aanbestedingsvorm beter bij. Daarom hebben de 8 gemeenten daartoe besloten.

Omdat we met deze vorm van bekostiging beter onze doelen denken te realiseren. Met ‘lumpsum’ krijgt de zorgprofessional meer ruimte om de juiste zorginzet te doen bij de inwoner. Ook verminderen de administratieve lasten in de uitvoering, zowel voor de aanbieder als voor de gemeente. Daarnaast denken we met deze bekostiging de financiële opgaven beter te kunnen realiseren. We stappen immers af van het zogeheten ‘uurtje factuurtje’.

We kiezen voor overeenkomsten voor de duur van maximaal 7 jaar. Concreet: 1 x 3 jaar en 2 x 2 jaar. Er is een tussenevaluatie in 2024. We kiezen dus uitdrukkelijk voor langdurig partnerschap om de transformatie levend te maken. Met deze constructie is het ook beter mogelijk om tussentijds bij te stellen. Ook zorgt het voor meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan relevante wetsontwikkelingen of bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het kavelmodel (8RHKGezond).

Het kavelmodel is in ontwikkeling. Toch is het zeker van belang dat zorgaanbieders die zich bij de komende aanbesteding inschrijven, zich committeren aan deze ontwikkeling. Dus dat ze hieraan willen meedoen. Dat geldt natuurlijk ook voor andere regionale en lokale ontwikkelingen in de Achterhoek, zoals de Regiovisie of het Preventieakkoord. Het gaat erom dat we met ons allen vormgeven aan de gewenste ontwikkelingen in de Achterhoek.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een nieuw contract (per 1 januari 2022), moeten de bereidheid hebben om in alle gemeenten te leveren. Let wel: bereidheid, niet verplicht dus. Het gaat daarbij kort samengevat om samenwerking en lokale binding. Twee belangrijke criteria zijn daarom: 1- de wijze waarop de zorgaanbieder regionale samenwerking kan vormgeven en 2- de wijze waarop de zorgaanbieder lokale binding kan aantonen en organiseren. 

Over dit onderwerp zijn in de dialoogsessies veel vragen gesteld. De Achterhoekse gemeenten hebben hier oor voor gehad. Juist daarom is in dit criterium de term ‘bereidheid’ opgenomen, in plaats van ‘verplichting’. En juist daarom zijn de wijze waarop een zorgaanbieder regionale samenwerking kan vormgeven en de wijze waarop een zorgaanbieder lokale binding kan aantonen en organiseren belangrijke selectiecriteria geworden. Wij vinden het van belang dat zorgaanbieders op deze criteria antwoord geven, dáár wordt op beoordeeld. Dit is ongeacht de grootte van de zorgaanbieder. Partijen die niet in alle gemeenten kunnen of willen leveren, kunnen dus (gewoon) mee gaan doen in de aanbesteding.

Een aanbesteding staat per definitie open voor eenieder die voldoet aan de criteria. Dat geldt overigens ook bij een Open House constructie. Het kan dus goed zijn dat bestaande partijen niet inschrijven. En dat nieuwe partijen aan de aanbesteding meedoen. Voor bestaande en nieuwe partijen gelden logischerwijs dezelfde criteria. Een zorgaanbieder hoeft dus niet te offreren vanuit het werken in de Achterhoek. Wel moet een zorgaanbieder in de offerte aantoonbaar maken hoe hij gaat voldoen aan de gestelde criteria.

Nee. Het uitvoeren van een aanbesteding voor de duur van 7 jaar is echt anders dan een jaarlijkse Open House. Ja, ‘aan de voorkant’ hebben zorgaanbieders en gemeenten meer ‘werk’. Zo moeten zorgaanbieders aan de voorkant aangeven welke aanpak ze hebben om de transformatiedoelstellingen te realiseren en wordt hierover in de aanbesteding het gesprek gevoerd. Maar als een zorgaanbieder eenmaal is gecontracteerd, is dat wel voor een periode van in principe 7 jaar. In deze periode gaan we als gemeenten en gecontracteerde partners implementeren, realiseren en ontwikkelen. We werken hierdoor meer vanuit de bedoeling, dan vanuit een jaarlijks (bureaucratisch en tijdrovend) systeem.

Tot aan 1 januari 2022 doorlopen we een aantal fasen (1- visie, brede dialoog en toewerken naar aanbestedingstukken, 2- daadwerkelijke aanbesteding, 3- implementatie en start 1 januari 2022). In de eerste fase, die die tot en met maart loopt, hebben we een intensieve en brede dialoog gevoerd. Met de start van de aanbesteding stop die dialoog. Dit is volgens de regels die bij een aanbesteding horen. In de aanbesteding wordt uiteraard wel gesprek gevoerd met de inschrijvende partijen over hun inschrijving. Oftewel, het gesprek volgens de aanbestedingsregels. Na de gunning pakken we dialoog weer op, maar dan met de gecontracteerde partners. Die dialoog gaat over de implementatie naar 1 januari 2022 en loopt ook door na 1 januari 2022.

In een aantal fasen werken we toe naar 1 januari 2022. In de fase voorafgaande aan de aanbesteding gaat het erom dat we richting de aanbesteding kunnen. Van visie werken we toe naar concretisering en uiteindelijk naar de aanbesteding. De belangrijkste zaken zijn tijdens de dialoogsessies aan bod geweest. Inmiddels zijn deze zaken verder uitgewerkt en hebben de colleges van Burgemeester & Wethouders erover besloten (om precies te zijn op 24 november 2020 en 9 februari 2021). De laatste besluiten nemen de colleges op 2 maart 2021 (over segmenten en bekostiging) en eind maart 2021 (onder andere over de overgangsperiode). Niet alles hoeft en kan nu al allemaal uitgewerkt te worden. Dat gebeurt in de volgende fasen.

Dit is een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor cliënten, óók voor zorgaanbieders en gemeenten. Als zorgaanbieders en gemeenten zijn we samen verantwoordelijk voor een zorgvuldige overgang. Daarin hebben onze professionals die met cliënten spreken (zoals van de gemeentelijke toegang en de professionals van zorgaanbieders), een belangrijke rol. Zij staan immers dicht bij de cliënt. De komende periode werken we dit thema uit. De gemeentelijke communicatieadviseurs trekken hierbij samen op. Belangrijke uitgangspunten zijn zorgvuldigheid, zorgcontinuïteit, geen cliënten tussen wal en schip en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeenten en aanbieders om dit goed te doen. Communicatie op cliëntniveau vindt na de zomer plaats, in de implementatiefase. Pas in deze fase is het helder wat de nieuwe werkwijze voor de cliënt betekent en dan zijn ook de nieuwe gecontracteerde zorgaanbieders bekend.

Deze thema’s zijn op hoofdlijnen in de visie en voor de aanbestedingstukken uitgewerkt. In het kort komt het neer op: anders monitoren op cliëntniveau, organisatieniveau en maatschappelijk effect niveau. Van de inschrijvende partijen vragen we bij de aanbesteding juist ook om input in de offerte. De uitwerking is bij uitstek een thema dat gemeenten en de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders in de implementatiefase samen oppakken.

De ontwikkeling naar een nieuwe werkwijze, met een andere bekostigingsvorm als lumpsum, is voor het sociaal domein Achterhoek inderdaad een nieuwe vorm. En daarmee ook voor zorgaanbieders. Logischerwijs is dit een ontwikkeling die gepaard gaat met vragen, kansen en onzekerheden.  Tegelijkertijd kan het niet nieuw zijn. Immers, de voorbereidingen lopen sinds 2017. In de afgelopen periode zijn veel Gesprekstafels met zorgaanbieders geweest. Alle informatie is terug te vinden deze website. Naast de verslagen van deze Gesprekstafels staan op de website ook veel gestelde vragen en informatieplaten met achtergrondinformatie. Ook kunt u de vastgestelde visies en notities downloaden. Verder verschijnt periodiek een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden.   

Met de nieuwe werkwijze beogen we in de Achterhoek onder andere een vermindering van de administratieve lasten. Door een duidelijkere rolverdeling tussen zorgaanbieder en gemeente ontstaat er voor zorgaanbieders bijvoorbeeld meer professionele vrijheid van handelen. De gemeente bepaalt straks namelijk het ‘wat’ en de zorgaanbieder het ‘hoe’. Dit betekent dat er bij op- of afschaling van zorg geen nieuwe indicatie hoeft te worden gevraagd. Ook stappen we met de keuze voor de bekostigingsvorm lumpsum af van het ‘uurtje factuurtje’ en worden de administratieve lasten aan de achterkant verlicht. Een onderaanneemconstructie brengt inderdaad administratieve lasten met zich mee. Overigens geldt dat ook bij een dergelijke constructie in een Open House inkoop. Het verminderen van administratieve lasten is en blijft een belangrijk aandachtspunt, zowel tijdens de voorbereidingfasen als in de nieuwe contractperiode.

De nieuwe werkwijze betekent dat de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. We stappen dus echt af van het ‘productdenken’. De gemeentelijk toegangsmedewerker heeft de regie op de voortgang van de resultaten en monitort deze periodiek met de cliënt en zorgaanbieder. Worden de resultaten behaald? Is de cliënt tevreden? Hierdoor ontstaat meer contact in de driehoek cliënt-aanbieder en gemeente. De zorgaanbieder gaat daarbij over het ‘hoe’ van de zorg of ondersteuning. De zorgaanbieder krijgt ook meer professionele handelingsvrijheid, bijvoorbeeld om zorg op of af te schalen in de situatie van de cliënt. Dat betekent meer maatwerk voor de cliënt.

De inkoopsegmenten voor Wmo zijn: Wmo Integrale Ondersteuning en Wmo Wonen. Beschermd Wonen valt onder het segment Wmo Wonen. 

Naar boven